Luis ayaw maging beauty pageant host

Tempo - - Front Page - (Glen P. Sibonga)

INALOK na pala ng maram­ing be­ses si Luis Man­zano na mag-host sa beauty pageants. Pero never daw niyang tinang­gap ito.

Pali­wanag ni Luis, “I know my strengths and I know my weak­nesses. For ex­am­ple, that’s the rea­son why I don’t do beauty pageants, kasi alam ko there are more ca­pa­ble hosts na kaya ni­lang magseryoso. I’ve never ac­cepted beauty pageants, kasi eel­ing ko lang na­man, for ex­am­ple, f I host Binib­in­ing Pilip­inas, makulit akong tao. So, ma­maya I might throw a joke here and there, peo­ple might mis­con­strue it. Hindi ba ‘yung nang­yari kay Toni (Gon­zaga) be­fore (sa Bb. Pilip­inas 2015 corona­tion night). Si Toni, na bini­gyan na nga siya ng di­rec­tive na make it light, makipagkuli­tan ka, na-bash pa siya, na parang in­aasar niya ‘yung mga con­tes­tant. So, paano pa kaya kung ako ‘yung gu­mawa? Sasabi­hin nila hindi gen­tle­man. So, ayoko na, iwas pu­soy na.”

Mas kumportable at nag-e-en­joy si Luis sa mga hino-host niyang game shows at tal­ent shows. Nag­pa­pasala­mat nga siya sa ABS-CBN dahil hindi siya nawawalan ng host­ing jobs. Ngayon, siya ang host ng bagong Ka­pam­ilya mys­tery mu­sic game show, ang “I Can See Your Voice.” Ang hit game show na ito ay likha ng CJ E&M sa Korea. Ito ang pinakau­nang Korean game for­mat na gi­nawan ng Pi­noy ver­sion ng ABS-CBN.

Bawat episode, isang guest star ang makikipaghu­laan kung sino sa anim na se­cret songers ang to­toong SEE-nger at sino na­man ang SEEn­tu­nado. Para tu­lun­gan at gabayan siya ay makikigulo at mag­bibi­gay ng samu’t sar­ing opinyon ang SINGves­ti­ga­tors na sina An­ge­line Quinto, Alex Gon­zaga, Kean Cipri­ano, Wacky Ki­ray at An­drew E.

Pagkat­a­pos ng ilang round of elim­i­na­tions, ang mati­ti­rang se­cret songer sa fi­nal round, SEE-nger man siya o SEE-ntu­nado, ang siyang tatang­hal­ing win­ner, man­analo ng R25,000 cash prize, at makaka-duet ang guest star ng episode. Kung ang win­ner ay to­toong singer, may­roon siyang sure slot para lum­a­ban sa “Tawag ng Tang­ha­lan” sa “It’s Show­time.”

Unang sasabak ngay­ong linggo bi­lang guest stars ang nag-iisang Mr. Pure En­ergy na si Gary Va­len­ciano at ang Broad­way Diva na si Lea Sa­longa. Ma­pa­panood ang “I Can See Your Voice” tuwing Sabado at Linggo, 9:30 p.m., sa ABS-CBN sim­ula ngay­ong Sept. 16 at 17.

LUIS Man­zano

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.