Fu­neral home pinakaka­suhan

Tempo - - News - (Jaimie Rose Abe­ria)

Inatasan ni Manila Mayor Joseph Estrada ang city health in­spec­tors na tingnan ang pos­si­ble crim­i­nal li­a­bil­ity ng isang fu­neral home dahil sa im­proper han­dling and stor­age ng mga naaag­nas na bangkay.

Nag­ba­bala si Estrada na per­ma­nente niyang ipasasara ang Ar­changel Fu­neral Homes sa Vi­cente G. Cruz Street sa Sam­paloc kung ma­pa­p­atu­nayan ng city hall na ni­l­abag ng mga may-ari nito ang Pres­i­den­tial Decree 856 or the Code on San­i­ta­tion of the Philip­pines.

“There could be se­ri­ous vi­o­la­tions of the San­i­ta­tion Code. Aside from pos­ing grave health risks, I be­lieve that is not the hu­mane way of han­dling hu­man corpses,” sabi ni Estrada.

Mat­a­pos matang­gap ang ini­tial re­port ni Boyet San Gabriel, chief ng San­i­ta­tion Di­vi­sion na na­gin­spec­tion sa Ar­changel noong Miy­erkules, sin­abi ni Estrada na nadis­maya siya sa nakakak­i­labot ng kondisyon ng 25 un­claimed bod­ies sa fu­neral home, na karami­han ay naaag­nas na.

“The high­light of their vi­o­la­tion was care and han­dling (of the corpses). Th­ese were not prop­erly stored. There was a vi­o­la­tion,” ayon kay San Gabriel.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.