Cy­cber­crime agent patay sa road crash

Tempo - - News - (Jef­frey G. Dam­icog)

Nag­pa­hayag ng kalungku­tan si Jus­tice Sec­re­tary Vi­tal­iano Aguirre II sa pagka­matay ng isa niyang hard­work­ing agent sa isang ve­hic­u­lar ac­ci­dent.

Sin­abi ni Aguirre na nawalan ang Depart­ment of Jus­tice (DoJ) ng isang “valu­able sol­dier” nang ma­sawi si Cy­ber­crime Di­vi­sion Agent Ramiro Ber­sam­ina Jr., 29, noong Miy­erkules ng gabi sa Que­zon City.

“Ber­sam­ina has been hailed by the US Depart­ment of Home­land Se­cu­rity In­ves­ti­ga­tions (HIS) for work­ing long hours and for pro­vid­ing in­valu­able as­sis­tance lead­ing to the ar­rest of a for­eign pe­dophile en­gaged in child cy­ber ex­ploita­tion,” pa­hayag ni Aguirre.

Ayon sa re­port, mi­na­maneho ni Ber­sam­ina ang kaniyang mo­tor­cy­cle nang ma­bangga ng isang pas­sen­ger bus sa Que­zon Av­enue fly­over.

Su­malpok ang DoJ agent sa wind­shield ng bus mat­a­pos tu­mil­am­pon mula sa mo­tor­siklo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.