Int’l coastal clean-up sa Manila Bay

Tempo - - News -

Libu-li­bong vol­un­teers ang nagtipun-tipon at naki­la­hok sa an­nual In­ter­na­tional Coastal Cleanup (ICC) Day ka­hapon sa Manila Bay.

Ayon kay Belle Bor­romeo, chief ng Depart­ment of Pub­lic Ser­vices (DPS) ng Maynila, mahigit 10,849 vol­un­teers ang du­malo sa Bay­walk area sa ka­habaan ng Roxas Boule­vard up­ang ma­mu­lot at ila­gay sa tamang la­gayan ang mga ba­sura na nakuha sa shore­line ng Manila Bay.

Ka­bi­lang sa mga vol­un­teers ay mga es­tudyante buhat sa iba’tibang uni­ver­si­ties at col­leges, pri­vate com­pa­nies, gov­ern­ment at non-gov­ern­ment agen­cies.

Nanawa­gan na­man si City Ad­min­is­tra­tor Eric­son Al­coven­daz sa mga Filipino na paigtin­gin ang kani­lang com­mit­ment at ko­op­erasyon para mag­tagum­pay ang misyon up­ang masagip ang kara­gatan para sa mga susunod na hen­erasyon.

“Na­pakarami pa rin nat­ing mga kababayan ang hindi sumusunod sa tamang paraan ng pag­tat­apon ng ba­sura, sige pa rin sa pagkakalat ng ba­sura sa mga kalsada at sa at­ing mga ilog, da­gat, at es­tero,” ani Al­coven­daz.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.