Con­struc­tion worker it­inumba

Tempo - - News - (Kate Louise B. Javier)

Patay ang isang con­struc­tion worker nang pag­babar­ilin ng mga nakamo­tor­sik­long salarin ha­bang naglalakad para bu­mili ng sigar­i­lyo sa Caloocan City, Miy­erkules ng gabi.

Kini­lala ng po­lice ang na­p­atay na si Rolando Binib­ini, 47, ng 1556 Bon­gav­illa Street, Barangay 175, Ca­marin.

Base sa ini­tial in­ves­ti­ga­tion, naglalakad si Binib­ini sa San­tan Street ban­dang 8 p.m. nang bar­ilin siya sa ulo at katawan ng dalawang hindi ki­lalang lalaki. Na­matay noon din ang bik­tima.

Ayon kay Edi­son de­los Reyes, step­son ni Binib­ini, lum­abas ng ba­hay ang kaniyang step­fa­ther para bu­mili ng sigar­i­lyo bago na­ganap ang in­si­d­ente.

Sin­abi ni De­los Reyes na hindi sangkot ang kaniyang step­fa­ther sa drug ac­tiv­i­ties at walang ka­away.

Na-re­cover ng po­lice sa crime scene ang apat na basyo ng bala mula sa .45-cal­iber pis­tol.

Di­nala ang bangkay ni Binib­ini sa Jara Fu­neral Homes para ma-au­topsy.

Aalamin ng po­lice kung may closed-cir­cuit tele­vi­sion (CCTV) malapit sa lu­gar ng kri­men.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.