Hon­est BI of­fi­cer pararangalan

Tempo - - Front Page - (Jun Ramirez)

Pi­na­puri­han ng Bureau of Im­mi­gra­tion (BI) ang isang lady im­mi­gra­tion of­fi­cer sa Ni­noy Aquino In­ter­na­tional Air­port (NAIA) dahil sa pagsasauli niya ng $1,900 na nai­wan sa kanyang counter ng isang pasa­hero ka­makailan.

Ini­u­tuos ni Im­mi­gra­tion Com­mis­sioner Jaime Morente ang pagggawad ng isang plaque of com­men­da­tion kay Rei­mond Abe­gail Lag­man, Im­mi­gra­tion Of­fi­cer I, dahil sa kat­a­p­atan sa pa­gre-re­port ng perang natag­puan niya sa kaniyang counter noong Sept. 7.

Tatang­gapin ni Lag­man ang plaque sa Lunes ng umaga kasabay ng BI em­ploy­ees weekly flag cer­e­mony.

“I com­mend Ms. Lag­man for again show­ing our coun­try­men that there are hon­est em­ploy­ees in our bureau who can­not be cor­rupted by the color of money even if they are gripped with fi­nan­cial dif­fi­cul­ties,” pa­hayag ni Morente.

Matatan­daan na itinigil ngay­ong taon ang pag­bibi­gay sa BI em­ploy­ees ng ex­tra pay mula sa ex­press lane fees mat­a­pos na i-veto ito ni Pres­i­dent Duterte sa 2017 gen­eral ap­pro­pri­a­tions act.

Ayon kay Marc Red Mar­iñas, BI port op­er­a­tions di­vi­sion chief, natag­puan ni Lag­man ang pera ha­bang naka-duty siya bi­lang of­fi­cer- of-the-day counter sa NAIA 3 im­mi­gra­tion ar­rival area.

Sa halip na ibulsa ang pera, inire­port agad ni Lag­man ang in­ci­dent sa kaniyang su­per­vi­sors na siya na­mang nag-turnover ng bills sa air­port man­age­ment.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.