JM, maram­ing natu­tu­nan sa mga pinag­daang pan­subok

Tempo - - Entertainment - Mell T. Navarro

ALAM sa show­biz kung gaano kahi­rap ang pinag­daanan ni JM de Guz­man sa kanyang per­sonal na buhay. Open book rin sa kanyang fans at sa pub­liko ang mga “dagok” na du­mat­ing sa kanya mula noong na-in­volve siya sa pro­hib­ited drugs, dalawang be­ses nag-re­hab, nag­ba­lik-loob sa Diyos, at tu­luyang taliku­ran ang bisyo.

Much has been said and writ­ten nga about JM’s past, pero sa isang tu­lad niyang mahusay umarte, lag­ing may puwang siya sa in­dus­triyang ma­hal niya.

Sa press­con ng come­back movie niyang “Kung Paano Siya Nawala” (TBA Stu­dios) kun­saan lead­ing lady niya si Rhian Ramos, sinaluduhan namin si JM ng kanyang pagamin sa mga pagkaka­mali niya sa kanyang per­sonal life.

Aniya, “Umabot ako sa point na paki­ram­dam ko wala na akong pag-asa. As in, down na down ako. Ayoko nang lum­abas (ng re­hab)!”

Dagdag niya, kin­uwestiyon pa niya ang tad­hana kung bakit nangya­yari sa kanya ang la­hat ng ‘yun.

“Sabi ko, ‘Gi­nawa ko na­man ang the best ko pero bakit nangya­yari ito?” ani JM, na am­i­nadong nag­ing mas mat­i­bay sa mga prob­le­mang di­naanan.

Pero siya nga yung tipong hindi sumuko.sa la­ban, ika nga. Pat­u­loy siyang nagti­wala sa sar­ili at sa Diyos na makak­a­ban­gon – isang in­spi­rasyon para sa ibang ka­bataang tu­lad niyang may gani­tong “de­monyo” sa utak.

Ang ex­pe­ri­ence niya sa loob ng MAR­IAN Rivera re­hab cen­ter ay nag­pak­i­lala sa

kanya sa tu­nay niyang sar­ili – his strengths and weak­nesses.

“Mas marami akong bala sa ngayon, mas marami akong sup­port, and so far, am ok na­man,” say ng guwapong ak­tor who’s among the finest in his gen­er­a­tion.

“May con­fi­dence akong itaas ang ulo ko and enough hu­mil­ity to keep my feet on the ground.”

Paki­ram­dam ni JM, mas tu­mibay ang kanyang pananam­palataya sa Pangi­noon. “Alam kong meron Siyang ma­g­a­n­dang plano for me,” aniya.

Bukod kay Rhian isa rin si JM sa ex­ec­u­tive pro­duc­ers ng “Kung Paano Siya Nawala” na show­ing na ngay­ong Nov. 14 in cin­e­mas na­tion­wide.

“Spe­cial sa akin ang movie nam­ing ito ni Rhian. Kasi, parang to ‘yung mes­sage sa akin, na kaya ko pa, kaya ko pang ma­g­awa yung ma­hal kong gawin sa buhay ko. So­brang in­vest­ment ko rin dito, not only fi­nan­cially, but sa buo kong pagkatao. Kahit anu­man ang mang­yari, so­brang masaya na ako,” bang­git ni JM.

JM de Guz­man

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.