La­bor groups got mixed re­ac­tions on in­crease

The Freeman - - NEWS - — Mitchelle L. Palaub­sanon / RHM

Var­i­ous la­bor groups have var­ied re­ac­tions on the plan of PhilHealth to ask for P75 a month in ad­di­tion to the ex­ist­ing P100 a month con­tri­bu­tion of each mem­ber.

"Kung ang panukalang dagdag na Philhealth con­tri­bu­tion ay para sa ikak­abuti ng pro­grama at ser­bisyo, ac­cess sa mga kali­dad na gamot, mas ma­g­a­nda na fa­cil­ity, at mas malawak na cov­er­age para sa mga miyem­brong mang­ga­gawa at pam­ilya nito, susu­por­ta­han namin sa As­so­ci­ated La­bor Union­sTUCP ang res­on­ableng dagdag na kon­tribusyon," said Alan Tan­jusay, spokesper­son of As­so­ci­ated La­bor Union-Trade Union Con­gress of the Philip­pines.

He, how­ever, said that they are afraid that the ad­di­tional premium on mem­bers' con­tri­bu­tion would just serve as ad­di­tional bonuses of cor­rupt of­fi­cials.

"Kaya da­pat may mga garan­tiya at polisiya ang panukalang dagdag con­tri­bu­tion sa PhilHealth para masig­uro na ang makik­in­a­bang lalo dito ay ang mga miyem­bro at kani­lang pam­ilya," he said.

Joshua Mata, sec­re­tary­gen­eral of la­bor or­ga­ni­za­tion Sen­tro, said PhilHealth has to ex­plain the ba­sis for such a pro­posal and how it in­tends to use the ad­di­tional con­tri­bu­tion.

"At a time when gov­ern­ment is plan­ning to squeeze the work­ers with more taxes, PhilHealth's pro­posal is ill-timed," he said.

Jose Tomongha, chair­man of the Al­liance of Pro­gres­sive La­bor-Cen­tral Visayas, said he is for the in­crease of the monthly con­tri­bu­tion pro­vided it will re­ally ben­e­fit mem­bers.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.