Jake Zyrus top­less work­out photo cir­cu­lates on­line; mom Raquel Pem­pengco still fum­ing

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle - (Arniel Ser­ato)

“My boobs were gone. I couldn't be­lieve it. My eyes filled with tears over the re­al­iza­tion that be­neath the ban­dages was a flat chest—the chest that I had al­ways wanted.”

Ang mga sal­i­tang ito ang laman ng unang ta­lata na mababasa sa Chap­ter 1 (Awak­en­ing) ng au­to­bi­og­ra­phy ni Jake Zyrus na “I Am Jake.”

March 29, 2017 ang it­in­u­tur­ing ng trans man singer na bago niyang kaarawan.

Ito kasi ang araw na nag­pahinga na si Charice Pem­pengco mat­a­pos ang anim na oras na op­erasyon up­ang ipatang­gal ang kanyang dib­dib.

Pagk­ag­is­ing niya, siya na si Jake Zyrus.

Dagdag pa ng singer, “Af­ter years of liv­ing in a body that didn't feel like mine, I felt a sense of own­er­ship.

“I waited for five years to have my breast re­moved, and then there I fi­nally was—groggy but ful­filled in the post-surgery.”

Ito marahil ang dahi­lan kung bakit con­fi­dent na ngayon si Jake na mag-top­less sa kanyang mga larawan.

Kat­u­lad na lamang ng Face­book post ng may ac­count name na @Star­beck­sPh ka­hapon, Oc­to­ber 8.

Makikita sa larawan na top­less si Jake at lalak­ing-lalaki na ang kanyang katawan na may mga tat­too.

Ba­hagi ng cap­tion, “Nag­pa­paborta na si Jake Zyrus.”

Hindi ito ang unang pagkakataong nag­pakita ng kanyang top­less na katawan si Jake dahil noong March 14, 2018, ay kanya rin itong gi­nawa sa beach at ipinost na­man sa kanyang In­sta­gram.

“SOBRA GALIT KO SA BABAING YAN”

Sa­man­tala, ip­inaram­dam muli ng ina ni Jake na si Raquel Pem­pengco na galit ta­laga siya sa anak.

Isang ne zen ang nagko­mento sa Face­book post ni Raquel noong Oc­to­ber 8, tungkol sa kala­gayan ng inang si Tess Relu­cio sa os­pi­tal, at nagsabing dasal lamang daw at dara ng din si Jake up­ang tu­lun­gan sila.

Ayon kay Raquel, ki­lalangk­i­lala niya ang anak at sana raw ay hindi mag-krus ang kani­lang lan­das.

“‘Wag lang magkrus lan­das namin ni Charice dahil pa­pakita ko sa kanya kung sino ang ina niya at sino rin siya.

“Dahil nakalimot na siya.” Dagdag pa ni Raquel patungkol sa anak, “Sobra galit ko sa babaing yan.”

Jake Zyrus on breast surgery: “I waited for five years to have my breast re­moved, and then there I fi­nally was—groggy but filled in the post-surgery.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.