Iza Calzado re­acts to Gretchen Fullido sex­ual ha­rass­ment claim

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle - (Er­win San­ti­ago, Pep.ph)

Ka­sunod ng pag­putok ng balita tungkol sa pagha­hain ng rekla­m­ong sex­ual ha­rass­ment at li­bel ng ABS-CBN show­biz news re­porter na si Gretchen Fullido la­ban sa ilan sa kanyang mga ka­tra­baho ay ang panawa­gan ng ilang ne zens sa fe­male cele­bri es, par ku­lar na ang mga nasa baku­ran ng Ka­pam­ilya net­work, na maglabas ng kani­lang pa­hayag tungkol dito.

Tila nais ng ne­ti­zens na ito na magka­roon ng paninini­di­gan ang mga ar sta lalo na't kapwa nila mga babae at kasama­han ang sangkot sa us­ap­ing ito.

Ka­bi­lang sa fe­male celebri­ties na hini­hin­gan ng opinyon tungkol dito ay ang Ka­pam­ilya ac­tress na si Iza Calzado.

Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Twi!er noong Lunes ng gabi, Oc­to­ber 8, naghayag ng kanyang sa­loobin si Iza tungkol sa mainit na isyu.

Ngu­nit nag­ing main­gat ang ak­tres sa pag­bibi­gay ng pa­hayag, lalo na't hindi na­man daw niya alam ang buong ka­to­to­hanan.

Ga­nun­pan­man, ayon kay Iza, “I com­mend Gretchen for be­ing brave to come for­ward and speak up.”

Nagkataon din daw na ki­lala niya ang mga sangkot na per­son­al­i­dad sa magk­a­bi­lang kampo, kaya ma­ha­laga raw na makipag-ug­nayan siya sa mga ito bago mag-post ng men­sahe sa so­cial me­dia.

Noong Biy­ernes, Oc­to­ber 5, ay naghain ng rekla­m­ong sex­ual ha­rass­ment si Gretchen sa Que­zon City Prose­cu­tor's Of­fice la­ban sa da ng ABS‐ CBN News ex­ecu ve na si Ch­ery Fav­ila at ABS-CBN News seg­ment pro­ducer Mari­cris Asprec.

Bukod dito ay sinam­pa­han din ni Gretchen ng rekla­m­ong li­bel ang tatlo pang ka­tra­baho niya sa ABS-CBN News Room— ang broad­cast jour­nal­ist na si Ce­cilia “Ces” Drilon, news ex­ec­u­tive na si Ve­nan­cio Bor­romeo, at show­biz news re­porter na si Marie Lozano.

Sabi pa ni Iza sa huli, “May this mat­ter be about jus­tice and not about women be­ing pit­ted against other women.

“This is the time for all of us to come to­gether to sup­port one an­other.”

Nar­ito ang buong pa­hayag ng Ngayon at Kailan­man ac­tress:

“I have been asked to ex­press an opin­ion on the Gretchen Fullido case.

“I can't ex­press an opin­ion about it be­cause I don't know all the facts, it is not my place to do this.

“How­ever, I would like to say that I com­mend Gretchen for be­ing brave to come for­ward and speak up.

“In this case, I know peo­ple from both ends and it is vi­tal for me that I reach out to them first be­fore post­ing on so­cial me­dia, hence the de­lay.

“May this mat­ter be about jus­tice and not about women be­ing pit­ted against other women.

“This is the time for all of us to come to­gether to sup­port one an­other.”

Bago ito ay nag­bi­gay na rin ng kani­lang pa­hayag ang iba pang ABS-CBN per­son­al­i­ties gaya nina Karen Dav­ila at Bianca Gon­za­lez.

Ka­pam­ilya ac­tress Iza Calzado speaks up about the sex­ual ha­rass­ment com­plaint filed by ABS-CBN show­biz news re­porter Gretchen Fullido against some col­leagues.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.