Ne­ti­zens spec­u­late about Paolo Balles­teros’s photo with non-show­biz guy

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle -

Nai­in­triga ngayon ang ne­ti­zens dahil sa pag­pu­post ng isang lalaki ng larawan nila ng “Eat Bu­laga!” host na si Paolo Balles­teros.

Tanong ng ne­ti­zens: ito ba ang bagong boyfriend ni Paolo?

Ken­neth Gabriel Con­cep­cion ang pan­galan ng lalak­ing nag-post ng larawan nila ni Paolo sa Face­book noong Oc­to­ber 28.

Kuha ang larawan sa isang res­tau­rant sa Que­zon City.

Cap­tion dito ni Ken­neth: “May nag­pa­pic­ture sakin, pinag­bi­gyan ko na eme #Oso #Mun­ing.”

Nag-com­ment na­man dito si Paolo ng kiss emoji.

Bun­sod nito, tinukso ng ilang ne­ti­zens ang dalawa.

Base sa ibang posts ni Ken­neth, “oso” ang tawag niya sa sar­ili.

Ayon na­man sa nagko­men­tong ne­ti­zens, ang tin­u­tukoy na “mun­ing” ni Ke­nenth ay si Paolo.

Ki­lalang cat lover ang 35-anyos na si Paolo, na may mga ala­gang pusa.

Sa isa pang Face­book post ni Ken­neth ni­tong No­vem­ber 2, nag­biro itong naka-“house ar­rest” siya.

Sa com­ments sec­tion, nag-send si Paolo ng GIF na isang taong puma­palak­pak.

Pi­nusuan ito ni

Ken­neth.

Sa sumunod na com­ment, sin­abi ni Paolo na “Beri­good” na may kiss emoji.

Sa kanyang In­sta­gram ac­count, in­i­la­rawan ni Ken­neth ang sar­ili bi­lang isang “nurse,” “agent,” “sales,” at “right­eous.”

Pi­napa-fol­low rin siya ni Paolo sa In­sta­gram.

Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pri­vate mes­sag­ing, nag­padala ang PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal) ng men­sahe kay Ken­neth up­ang ku­nan ng pa­hayag tungkol sa pag­tu­tukso sa kanila ni Paolo at kung ano ang kaug­nayan niya sa TV hostac­tor.

Wala pa kam­ing natatang­gap na sagot.

Noong 2017 na-link si Paolo sa dancer na si Roland Ochoa Anog mat­a­pos lum­abas sa so­cial me­dia ang mga larawan ni­lang magkasama.

Nag-post pa si Paolo ng mga larawan ni­lang may match­ing rings at tat­too.

Na-link din sa Paolo sa model-ac­tor na si Se­bas­tian Cas­tro noong April 2018 nang lum­abas ang mga larawan ng dalawa na magkasama sa La Union.

June 2018 nang ma­pa­balita ang di­u­mano’y paghi­hi­walay nila ni Se­bas­tian 2018 dahil sa makahu­lu­gang post ni Se­bas­tian tungkol sa breakup.

A photo of Paolo Balles­teros with a non-show­biz guy is now mak­ing the rounds on so­cial me­dia, and ne­ti­zens are now ask­ing if he is the new boyfriend of the “Eat Bu­laga!” host

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.