Neil Arce breaks si­lence on ru­mored breakup with An­gel Locsin

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle - (Arniel Ser­ato, Pep.ph)

Tin­ul­dukan na ni Neil Arce ang usap-us­apang hi­walay na sila di­u­mano ng ak­tres na si An­gel Locsin.

Ka­hapon ng umaga, nag-post si Neil sa In­sta­gram ng kani­lang larawan ng kas­in­ta­han mula sa bakasyon nila sa Amerika.

Cap­tion niya rito: “Hey World... look How beau­ti­ful my girl­friend is :) and guess what she’s also an An­gel!”

Nagko­mento rito ang Ka­pam­ilya ac­tress.

Men­sahe ni An­gel kay Neil, “Proud to be yours #nakakau­may­nacheesy”

Noong Linggo, Novem­ber 4, si An­gel na­man ang nag-post ng larawan nila ng boyfriend na na­ma­masyal sa Uni­ver­sal Stu­dios Hol­ly­wood, sa Los An­ge­les, Cal­i­for­nia.

Ang tang­ing in­i­la­gay niyang cap­tion dito ay dalawang emo­jis.

Umu­gong ang di­u­mano’y hi­walayan nina An­gel at Neil dahil hindi na raw madalas mag-post ng mga larawan ni­lang magkasama ang dalawa sa kani-kani­lang so­cial me­dia ac­counts.

Ngu­nit hindi sila nag­bi­gay ng anu­mang pa­hayag sa me­dia.

Id­i­naan nila sa pag­pu­post ng bagong videos o litrato ni­lang magkasama ang pag­tanggi sa balita.

Neil Arce: “Hey World... look how beau­ti­ful my girl­friend is, and guess what, she’s also an An­gel!”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.