Carlo Aquino posts PDA photo with An­gel­ica Pan­gani­ban in Ja­pan

Hang­gang sa Ja­pan ay lan­taran ang kilig at pub­lic dis­play of af­fec­tion (PDA) sa pag­i­tan nina An­gel­ica Pan­gani­ban at Carlo Aquino—o mas ki­lala sa tam­balan ni­lang CarGel.

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle - (Rachelle Si­a­zon, Pep.ph)

Sa In­sta­gram post ni Carlo Lunes ng gabi, Novem­ber 5, ip­inakita niya ang litrato kung saan magkayakap sila ni An­gel­ica sa train sta­tion sa Tokyo. Makik­i­tang naka­suot sila ng Hal­loween cos­tume na hango sa "La Casa de Papel" o "Money Heist," isang Net­flix se­ries tungkol sa grupo ng bank rob­bers. Ka­bi­lang sa grupo ang isang cou­ple na ki­lala bi­lang Den­ver at Mon­ica, na tila pinag­gaya­han ng CarGel. Sim­pleng cap­tion ni Carlo sa litrato nila ni An­gel­ica: "Sweet com­pany." Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng post ni Carlo ay nakum­pir­mang siya ang ka­ha­likan ni An­gel­ica sa video na ib­i­na­hagi ng huli noong Oc­to­ber 31. Pareho kas­ing naka­maskara ang dalawa sa kani­lang fake kiss­ing video, kaya naghanap pa ang ne­ti­zens ng ebiden­siya na sila An­gel­ica at Carlo nga iyon.

CARLO'S BIRTH­DAY GIFT TO AN­GEL­ICA

Sa mis­mong kaarawan ni An­gel­ica noong Novem­ber 4, nag-post si Carlo ng cut-to-cut video ng mga litrato nila ni An­gel­ica, na kuha sa teamLab planet, isang dig­i­tal art mu­seum sa Tokyo. Hindi rin pinalam­pas ni Carlo ang pagkakataong pasayahin si An­gel­ica sa pa­ma­m­ag­i­tan ng paan­dar na re­galo ng bi­nata. Isa-isa kas­ing binuk­san ni An­gel­ica ang re­ga­long natang­gap mula sa mga kaibi­gang kasama niyang nag­travel sa Ja­pan. Nang mabuk­san ni An­gel­ica ang re­ga­long mula kay Carlo, natawa ang ak­tres pagkak­i­tang isang bag na may le­trang "x" ang ib­ini­gay ng kanyang exboyfriend. Tila tanda ito ng pinagsama­han ni­lang pe­liku­lang "Exes Bag­gage" at pati na rin ng kani­lang his­tory bi­lang mag-ex sa to­toong buhay. Base ito sa In­sta­gram Story ng kani­lang com­mon friend na si Noel Os­condo, boyfriend ng di­rek­tor na si An­doy Ranay. Tila ip­inahi­watig na­man ni Direk An­doy na boto siya sa posi­bil­i­dad na manum­ba­lik ang pagtiting­i­nan sa pag­i­tan nina Carlo at An­gel­ica.

Buong-pag­ma­malak­ing ip­inakita ni Carlo Aquino ang sweet photo nila ni An­gel­ica Pan­gani­ban na kuha sa Ja­pan. Pare­hong nakatang­gal ang maskara nila na hango mula sa Net­flix se­ries na "La Casa de Papel" o Money Heist."

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.