MORE ABOUT RON­NIE

YES! (Philippines) - - Pogi Series -

What makes you laugh?

Com­edy shows. Mahilig ako manood sa YouTube ng mga Top 20 Fun­ni­est Videos, mga gano’n.

What makes you cry?

Sig­uro, pag may nawala sa buhay ko. Pero ngayon, wala na­mang nag­pa­paiyak sa ’kin.

Sweet­est thing you’ve done for some­one your Whole life?

Alam mo, naka­pag­bi­gay na ako ng bu­lak­lak sa isang babae. ’Yon na ’yon. Sa to­too lang, pagka kun­wari girl­friend ko, ’ta’s month­sary, kain lang. Tsam­ba­han lang pag nag­bi­gay ako ng bu­lak­lak. Kaya para sa ’kin, ’yon na ’yong sweet­est.

What Was the most mem­o­rable thing you did for your par­ents?

Sig­uro, no’ng lum­abas kami kasama sila. Kasi siyem­pre, sa edad kong ’to, kum­baga, bu­mawi ako sa kanila. Parang sila na­man ’yong nilili­bre ko, sila na­man ’yong ib­inili ko ng gamit na gusto nila.

What is a house­hold chore you hate do­ing?

Mag­walis. Kasi na-try ko mag­walis, ayaw sumunod no’ng dumi! Ang hi­rap gamitin no’ng tambo. Ayoko no’n!

What is a tal­ent you Wish you Were bet­ter at?

Gusto ko pang gu­ma­l­ing sa pagkanta. Kasi iba ta­laga na­ga­gawa ng pagkanta. Bukod sa pag-a-act­ing, ha. Kasi ’yong act­ing, andiyan na­man ’yan, maba­batak at maba­batak ka ha­bang tu­mata­gal. Ang pagkanta, kahit tu­mata­gal, min­san pan­git pa rin ta­laga boses mo. So gusto ko ’yong pagkanta.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.