ron­nie’s Ifs

YES! (Philippines) - - Pogi Series - SHOOT PRO­DUCER: irene mis­lang GROOM­ING: rb chanco STYLIST: roDel briñas

IF YOU COULD HAVE AN UN­LIM­ITED BUD­GET FOR A DATE, WHAT WOULD YOU DO FOR THE GIRL OF YOUR DREAMS?

Ku­main. Sig­uro pupunta kami sa ibang bansa, ’ta­pos kakain kami do’n. Mamim­ili, shop­ping-shop­ping ng gusto niya at gusto ko. Gusto ko pumunta ng L.A. Ando’n la­hat ng fam­ily ko, so gusto ko do’n ta­laga pumunta.

IF YOU COULD BE SOME­ONE ELSE TO­MOR­ROW, WHO WOULD YOU CHOOSE TO BE?

Gusto ko mag­ing si Justin Bieber, hehe. Ma-try lang, one day lang.

IF YOU COULD HAVE A CHANCE TO HAVE DIN­NER WITH SOME­ONE FA­MOUS, WHO WOULD YOU CHOOSE?

Gusto ko si Se­lena Gomez, saka si Hai­ley Bald­win.

IF YOU COULD READ A FA­MOUS PER­SON’S DI­ARY, WHOSE DI­ARY WOULD YOU CHOOSE?

Sig­uro si Justin Bieber. Kasi gusto ko mala­man kung bakit gano’n siya sa fans niya. Bakit niya in­a­away, bakit siya may at­ti­tude.

IF YOU COULD HAVE A SU­PER­POWER, WHAT WOULD IT BE?

’Yong pow­ers ni Spi­der­man.

IF YOU WERE TO SING FOR SOME­ONE SPE­CIAL, WHAT SONG WOULD IT BE?

“Kahit Ma­puti Na ang Buhok Ko.” Pang­habam­buhay na ’yon… Pag ki­nanta mo sa isang babae ’yon, for­ever na ta­laga, di ba?

IF YOU COULD BE PRES­I­DENT OF THE PHILIP­PINES FOR A DAY, WHAT WOULD YOU DO?

Tatang­galin ko ’yong traf­fic. ’Ta­pos, la­hat ng mga adik, pag­tatang­galin natin ’yan.

IF YOU WERE TO BE IN­VIS­I­BLE FOR A DAY, WHAT WOULD YOU DO?

Man­gungutang ako, ’ta­pos tataguan ko ’yong mga nag­pau­tang sa ’kin. Hehe.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.