Luis Miguel To­lentino

YES! (Philippines) - - Fast Facts -

Age 21 Birth­day April 20, 1996 (Tau­rus)

HOW YOU FELT THE FIRST TIME SOME­ONE ASKED YOU FOR AN AUTOGRAPH?

So­brang sarap sa paki­ram­dam no’n! Parang one

week pa lang ako sa That’s My Bae po, parang may nagpa-autograph na sa akin na isang babae—bata. ‘Kuya Miggy, puwede pong pa-autograph?’ ‘Ha? Sige po.’ Nawirduhan po ako, so­bra. Sabi ko, ‘Ha, ba’t siya nag­papa-autograph sa akin?’ Parang hindi na­man ako ki­lalang tao para mag-autograph. Pangsikat na artista lang ’yon. So­brang nakakatuwa po ’yon. ’Ta’s ha­bang tu­mata­gal po, ’yon, marami na, nagig­ing nor­mal na lang po ngayon. Pero no’ng unang-unang pagkakataon, so­brang nag­u­lat ako na nawi­wirduhan.

HOUSE­HOLD CHORE YOU HATE MOST?

Naglal­aba ako, e. Marunong ako mag­plantsa, maghugas ng ping­gan… Pero tamad na tamad akong maghugas ng ping­gan. Magli­nis ng ba­hay, okey lang po. Pero maghugas ng ping­gan, nakakata­mad po ’yon.

DUMBEST THING YOU’VE DONE IN YOUR LIFE?

Sig­uro po, ’yong masyado akong nag­ing mat­a­pang. So­brang tapang ko po kasi, e. Puwede po akong maku­long, puwe­deng paglamayan ako. ’Yon po sig­uro ’yong pinaka­ma­l­ing gi­nawa ko sa la­hat, masyado po akong nag­ing mat­a­pang.

TA­LENT YOU WISH YOU COULD DE­VELOP?

Pagkanta. Sana nag­mana ako sa tatay ko. Ar­nel Pineda po boses no’n, e, ma­g­a­l­ing. Ma­g­a­l­ing din pong sumayaw ’yon. Nag­pa­prak­tis po kami, pinagbi-videoke kami sa ba­hay, pero wala po ta­laga, e. May boses po ako, pero ’yong tono po ta­laga, nahi­hi­ra­pan po ako sa tono­han. Sig­uro, kailan­gan ko pong mag-voice-lessons po.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.