Mod­ern Par­ent­ing

Her Top Three Tips for Rais­ing Good Kids

YES! (Philippines) - - Mommy Spotlight -

1 Guid­ance is im­por­tant.

“Unang-una, ’wag n’yo pig­i­lan ’yong mga anak n’yo kung ano’ng gusto ni­lang gawin—’wag ’yong kung ano gusto mo. It doesn’t work that way. Da­pat, kung ano ’yong gusto nila. Pero iga-guide mo. Hindi sila puwe­deng tu­mawid sa tu­lay nang nakapikit o nakainom. Di ba? Da­pat iga-guide mo.

“Kasi si Mama, no’ng nag­tra­baho ako, hi­nayaan na niya ako magde­sisyon at mag­ing boss. Ang tin­gin niya sa akin, Won­der Woman. O, e, di, nagka­mali-mali. Hindi ko gi­na­gawa kay Daniel ’yon.”

2 Teach them to be gen­er­ous.

“Ha­bang bata pa, i-train n’yo na. Kasi ’yon lang talaga ’yong magig­ing baon nila sa paglaki nila. Kasi, pag gen­er­ous ka, ta­la­gang ba­ba­lik. Hindi man agad-agad, pero ang im­por­tante, ba­ba­lik. Parang misyon, e. ’Tin­u­turo ko sa kanila ’yon: ‘Anak, magkukusa kayo… Ku­musta, may prob­lema ka ba?’ ’Yong gano’n.”

3 Be good to oth­ers.

“Chill lang siya, re­lax. Kasi mas maram­ing mga bagay na puwe­deng pag­tu­u­nan ng pansin kaysa ma-bad-trip.

Then, of course, pak­isama. Lalo na do’n sa mga nasa baba, kasi sila talaga ’yong— for me, ha— sasalo ng bala para sa ’yo.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.