maine men­doza

So you want to cre­ate aware­ness?

YES! (Philippines) - - News - TEXT & IN­TER­VIEW BY ANNA PIN­GOL PHOTOS BY MARK NIC­DAO SHOOT PRO­DUCER: ANNA PIN­GOL & IRENE MISLANG MAKEUP: LALA FLORES HAIR: CELESTE TU­VIERA FASH­ION STYLIST: PA­TRICK PEREZ & STEVEN CORALDE BY STYLIZED

It was early in the “ber” months last year when Maine Men­doza sat down with YES! for this in­ter­view. It took her man­age­ment team three weeks and three can­cel­la­tions be­fore we fi­nally booked a sched­ule. The photo shoot took place weeks be­fore the in­ter­view.

When Maine fi­nally sat down with us, she gave us three hours—in­clud­ing in­for­mal chitchats in be­tween snacks.

It was a fun in­ter­view. We had her an­swer 100 ques­tions—along with fol­low-up ques­tions—rang­ing from the foods she won’t eat to the num­ber of kids she wants to have in the fu­ture. The in­ter­view was pep­pered with lots of laugh­ter, usu­ally cour­tesy of Maine, whose in­nate wit can make her crack a joke or whip up a punch line so ef­fort­lessly, us­ing just plain ob­ser­va­tion.

We had no inkling of what was to hap­pen a few weeks later. If she was ever torn or tor­mented or bugged, she didn’t show it dur­ing the in­ter­view. Or maybe she did, but we failed to no­tice. Then Novem­ber 26, 2017, hap­pened. That was the day when she posted an open letter to her fans on her per­sonal blog—maine­men­doza. com—ad­dress­ing three things: that she’s deeply thank­ful for the love and adu­la­tion; that she and Alden Richards are just friends and love-team part­ners and noth­ing more; and that she wants free­dom to be her­self again. Part of the painful letter read: “Du­mat­ing yung araw na naram­daman ko na para bang hindi na ako masaya. Na kahit san­damak­mak ang biyaya ang natatang­gap ko, nawala na yung lig­aya sa puso ko. Hindi ko na makita yung tuwa sa mga ngiti ko at ki­nang sa mga mata ko. Hang­gang sa na­pag­tanto ko na iyon pala ay dahil sa ilang mga tao na naka­paligid sa akin. Yung mga taong akala ko ay tu­nay na nag­ma­malasakit at nag­mama­hal sa akin. Mahi­rap. Nahi­hi­ra­pan akong dini­dik­ta­han ng mga da­pat kong gawin at maram­daman. Na­pag­tanto ko na nakokom­pro­miso na yung kalayaan at kali­gaya­han ko. At hindi ko kayang ma­muhay ng ganoon.

“I want to be able to do what I want and what makes me happy be­cause I be­lieve that is how life should be. I do not want to com­pro­mise my own hap­pi­ness for other peo­ple’s de­sires. So this time, I am choos­ing my­self. Ako na­man.”

Maine’s angst came from the fact that, in the course of two years, she felt that she had just be­come like a robot pro­grammed to do as she was told, that the nat­u­ral­ness that the pub­lic ini­tially loved about her was killed in the process of the adu­la­tion be­cause ex­pec­ta­tions and imag­i­na­tion be­came big­ger than re­al­ity. Maine wanted her old self back. Thus, the day af­ter she posted the letter, she was no longer seen on TV. Her daily noon­time show Eat Bu­laga! went on with­out her. The days be­came weeks. And as time went on, the pub­lic spec­u­lated.

Had she been axed from the show? Was she trans­fer­ring to ABS- CBN? Was she quit­ting showbiz for good?

Eat Bu­laga! and Maine’s man­agers did not re­lease a state­ment re­gard­ing her ab­sence. Maine did not is­sue a state­ment ei­ther. She just sim­ply van­ished.

She only reap­peared, at least on so­cial me­dia, on De­cem­ber 20, al­most a month af­ter she posted her open letter, when she posted a selfie of her­self with a red-brick build­ing in the back­ground. She did not men­tion where the photo was taken. It was sim­ply cap­tioned: “Life is short. Smile of­ten.”

In her suc­ceed­ing posts, from De­cem­ber 22 on­wards, she re­vealed where she had been hi­ber­nat­ing—in Mi­ami, Florida, which is known for its gor­geous beaches. Maine, as her fans know, is a sucker for beach life.

In Florida, Maine soaked her­self not just in sun and wa­ter but in life it­self. She bathed, gave a glimpse of her sexy side, and even sky­dived.

Then, on Jan­uary 1, 2018, on the first tele­cast of Eat Bu­laga! for the New Year, Maine was back on TV, smil­ing, ban­ter­ing with co­hosts, and throw­ing punch­lines.

Like noth­ing hap­pened. But some­thing did. She re­claimed her soul. Here’s the YES! in­ter­view with Maine be­fore she briefly dis­ap­peared from view.

1. YOUR MOST PRIZED POS­SES­SION AT THE MO­MENT—EX­CEPT FAM­ILY?

Fans, fans and sup­port team. Triple a… yes… charot! [Laughs.] May charot? [Laughs.] May charot… [Laughs.] Bu­laga fam­ily… yes… charot… [Laughs.] ’Ta’s may charot ’yon… [Laughs.]

2. OB­SES­SION MO SA MGA PANAHONG ITO?

How I Met Your Mother se­ries… Opo, ngayon ko lang siya pina­panood. Ta­gal na po, mga 2006. Ngayon lang ako nagkain­teres sa se­ries, kaya ’yan po ’yong in­una ko.

Iced choco­late ’tsaka silk na sleep­wear.

Hindi ka na­hawa­han no’ng mga GOT [Game of Thrones]?

Hindi po. Parang mas trip ko po panoorin ’yong mga luma.

af­ter nito, friends po ’yong susunod ko… Ngayon na­man po, me­dyo maluwag na ’yong sched­ule ko. So, af­ter po Bu­laga, bago po mat­u­log, nagbi-binge-watch ako ng How I Met…

3. THREE THINGS ON YOUR BUCKET LIST?

Di­rect a movie… ahh, in­vent some­thing. Learn how to dance.

Marunong ka na­mang sumayaw…

Nako po, parang bam­boo na nagse-sway.

Anong klase?

Hip-hop, mga ’yon po. ’Yon ang gusto kong matu­tu­nan.

Sa di­rect­ing, ano—mga rom-coms?

Se­ri­ous [films] po. Gusto ko po ta­laga, mag­ing di­rec­tor some­day. Sana po, magka­roon ng pagkakataon. Sig­uro po, magsa-start muna sa in­die, mga short films. feel­ing ko, mas ma­pa­pak­in­a­ban­gan ako sa likod ng cam­era.

4. MAYROON KA BANG WEIRD HABIT NA HINDI PA NAMIN ALAM?

Ang pagkakaalam ko po, parang wala na­man po… ah! Ka­pag hindi po ako naliligo sa gabi af­ter a long day, nagwa-wipes ako ng katawan, ’tapos nagsha-shower-cap ako bago mat­u­log. E, kasi po, madudu­mi­han ’yong pil­low­case ko [laughs], kaya nagsha-shower-cap ako. ’Tsaka pag hindi ako nakaligo, long sleeves da­pat ’tsaka pa­ja­mas. ’Tapos, shower cap po. Para hindi mad­u­mi­han… So­brang OC ko sa kama po kasi.

Like, ilang be­ses ka nag­pa­palit ng bed­sheet?

Hindi ko po alam sa ano ko, sa kasam­ba­hay namin, pero lag­ing bago ’yon. Lalo na

5. MAINE, WHAT’S THE STORY BE­HIND YOUR UNIQUE NAME?

Parang wala na­man po ta­la­gang story be­hind my name… Ni­co­maine… Kuwento po ng sis­ter ko sa ’kin, siya daw po named af­ter a Rus­sian Playboy model, Ni­co­lette. ’Yong pan­ganay po, si Ate Ni­co­lette. ’Tapos, af­ter po no’n, la­hat kami, sa Nico na nagsa-start ’yong name. Kami pong li­mang magkaka­p­atid.

Sinong na-fas­ci­nate, nanay mo o tatay mo?

Mala­mang po ’yong tatay ko. [Laughs.] Feel­ing ko, si Tatay.

’yong pil­low­case. Parang every three days ’yong pil­low­case.

Ilan unan mo?

Apat po. Apat lang. Ay, lima, kasama ’yong hot­dog… [Laughs.]

6. FOOD YOU WON’T EAT?

Ex­otic foods. Di ba, mga crick­ets, ngayon ki­nakain na rin? Di ko kakainin ’yon.

Pero ’yong food na nai­in­triga ka, or you want to try na hindi mo pa nata‑try?

Sashimi. Mga sushi and sashimi… Ayoko lang po. Pina-try po ako ni Kuya Ryan [ag­oncillo] no’ng nag-Ja­pan kami, pero nilunok ko lang agad. So hindi ko masyado na-en­joy, kasi baka hindi ko ma­gus­tuhan.

7. MERON KA BANG THREE BOOKS YOU WISH TO READ KUNG MERON KANG ORAS?

Ahh, Trip to Quiapo by ricky Lee. Ma­g­a­nda daw po ’yon, e… ’Tsaka psy­chol­ogy and so­ci­ol­ogy books. Ewan ko, parang I wanna learn how the hu­man mind works. ac­tu­ally, naka­bili na ako ng li­bro pero hindi ko pa lang po nababasa… ’Tsaka ’yong so­ci­ety, gusto kong ar­alin din po. ’Yong tao, utak.

Gusto mong ar­alin ’yong utak ng ilang mga fans mo?

Ac­tu­ally. Para maintindi­han ko din po ’yong ac­tions nila.

8. NO’NG NAG-AARAL KA PA, FA­VORITE SUB­JECT MO?

P.E. [Phys­i­cal ed­u­ca­tion], ’tsaka arts. Pang-tamad. [Laughs.]

Ano’ng mga P.E. n’yo?

May swim­ming po kami, bad­minton, mga sports, soc­cer, may mga pagano’n. ’Ta’s arts, ’yong mga gagawa ka ng tis­sue holder, gano’n. Pang-tamad. [Laughs.]

9. FA­VORITE ON­LINE SITES YOU VISIT?

YouTube, Luisaviaroma on­line shop­ping [site], ’tsaka facebook. ’Tsaka ’yong blog ko. Twit­ter. Kak­a­ba­lik ko lang.

[Luisaviaroma is a re­tailer in the lux­ury mar­ket. It sells women’s, men’s, and chil­dren’s cloth­ing, shoes, and ac­ces­sories. Its head­quar­ters are in florence, Italy.]

Ano ’yong mostly used app mo, be­sides Twit­ter and In­sta­gram?

Facebook and YouTube.

10. IF YOU COULD GO BACK IN TIME, WHICH ERA WOULD YOU CHOOSE TO GO BACK TO?

Umm, Juras­sic era. [Laughs.] Hindi, sig­uro ’yong ’80s po. Gusto kong makita ’yong par­ents ko as teenagers. Kung paano sila kasi… Ting­nan ko, ma­maya na­ga­galit sila sa mga gi­na­gawa ko ngayon, ’ta’s gano’n din pala sila… “Hoy, Mary ann! [Laughs.] Anak mo ’ko, hindi mo lang alam. Hindi mo pa ako ki­lala pero…” [Laughs.]

Iba din ’yong fash­ion no’n. Type mo din ba ’yong gano’n?

Ay, opo, ’yong mga… ’Yong mga high-waist, di ba, ’80s po ba ’yon or ’90s?

11. WHAT SU­PER­HERO POWER DO YOU WISH TO HAVE?

In­vis­i­bil­ity… Para ma-stalk ko ’yong mga tao… [Laughs.] Kung sino-sino, lalo na ’yong mga artista din, para makita ko kung paano ba ’yong araw nila, ano’ng mga gi­na­gawa nila…

Sinong artista?

Si Alden. [Laughs.] Para makita ko kung paano siya ma­ligo… haha!

12. NATATANDAAN MO PA BA ’YONG FIRST DATE MO? HOW DID IT GO?

First date? first date, first date, first date… Okey lang po, sa mall siya. first boyfriend ko. ’Ta’s do’n din nang­yari ’yong first kiss na mala-fairy-tale ang paki­ram­dam… Ayun.

Hindi siya awk­ward?

Hindi na­man po.

13. IF YOU COULD DE­SIGN AN APP, ANONG KLASENG APP ANG GUSTO MONG MA-PRO­DUCE?

Madami. Meron na bang app for funny videos? Wala lang.

Sig­uro, app po that’s filled with funny videos, para if you’re hav­ing a bad day, ’yon ’yong itse-check mo para tawa ka lang nang tawa. Iba pa ’to sa YouTube, kasi iba-iba ’yong sa YouTube, e. Eto, puro nakakatawa lang na videos. Parang ’yong In­sta­gram ni Luis Man­zano… Puro funny videos ’yong pino-post niya every day. Di ba nakak­a­good-vibes? Pag-check mo sa umaga, ’ta’s makikita mo ’yon, parang madadala mo na siya buong araw.

14. IF YOU WERE TO GIVE YOUR PAR­ENTS AD­VICE, WHAT WOULD YOU TELL THEM?

“Uy, don’t be too hard on your kids. Let them live their lives to the fullest.

Masyadong hard… Opo, let them make mis­takes, let them learn from it…”

Hang­gang ngayon ba, babad sa inyo ’yong par­ents n’yo?

Ay, ngayon po, me­dyo nabawasan na. Pero be­fore kasi, so­brang strict. Parang ang hi­rap na maka­pag-de­cide

on our own din po. Parang ine-ex­plain namin sa kanila na tu­matanda na rin na­man po kami. feel­ing namin na da­pat ’bi­gay nila sa ’min ’yon sa part na ’yon. Para ka­pag nagka­mali kami, kami din ’yong matu­tuto do’n sa pagkaka­mali na ’yon.

15. WHAT’S YOUR SPIRIT AN­I­MAL?

Da­pat ba diyan, an­i­mal?

Or hindi na­man, di ba? Sige, pero pag an­i­mal— mock­ing­jay… bird sa Hunger Games. Ano siya, mix siya, di ba, ng jab­ber­jay ’tsaka ng mock­ing­bird. Ano siya, parang sign of re­bel­lion in a good way na…. parang natatakot siya sa sasabi­hin ko… [Points to han­dler Michael uy­coco and laughs.] Charot! Parang if you feel you have to fight some­thing alone, I’ll go for it, kahit mag­isa na lang ako. So, ayun si mock­ing­jay. Oo nga, ’no? Di ko pa kasi na­panood ’yong movie, nag-re­search lang ako sa mock­ing­jay. [The mock­ing­jay is a fic­tional bird species in The Hunger Games, a Hol­ly­wood sci-fi ad­ven­ture film se­ries star­ring Jen­nifer Lawrence.]

16. NAME SOME­THING OR SOME­ONE YOU MISS FROM YOUR CHILD­HOOD?

Uhmm… Wala na­mang spe­cific na bagay, pero sig­uro po ’yong pagig­ing madali ng buhay no’ng bata kami, kasi wala pa masyadong in­aalala. Opo, wala pang re­spon­si­bil­i­ties.

17. WHAT’S THE WEIRD­EST DREAM YOU’VE EVER HAD? MATATANDAAN MO BA OFFHAND?

Wala po, wala akong natatandaan… Sig­uro po, ’yong mga death lang ng

18. WHAT’S THE BEST SONG THAT REP­RE­SENTS YOUR LIFE RIGHT NOW?

“The Stars” by Lady an­te­bel­lum. Parang ano siya, parang… Oh, my God, nakalimu­tan ko, pero meron siyang ma­gan­dang line. Puwede ko po bang pak­ing­gan? [Laughs.] Kasi ma­g­a­nda ’yong line niya… Naalala ko no’ng pinaking­gan ko ’yon, nag­ing emo­tional ako ng very light.”

[Maine opens her playlist on her cell­phone and lis­tens.]

May mga gano’ng ef­fect pa din sa ’yo ang mga songs, ano?

Opo. Ay, matindi po, matindi po ang hold ko sa mga songs… Ayun, eto po: “If you ever feel lost or bro­ken inside, just re­mem­ber the way you helped me shine…” Nakalimu­tan ko na ’yong word… “Just re­mem­ber how you shine.” ’Yon ’yon ba­si­cally. If you ever feel lost or bro­ken inside…”

Nase‑senti ka masyado.

Opo… So­brang ano ’kong tao— emo­tional. [Lady an­te­bel­lum is an amer­i­can coun­try mu­sic group com­posed of Hil­lary Scott, Charles Kelley, and Dave Hay­wood.]

fam­ily mem­bers, may mga gano’n po kas­ing dream.

19. IF YOU COULD IN­TER­VIEW SOME­ONE FA­MOUS, DEAD OR ALIVE, SINO ’YONG GUSTO MONG MAKA‑CHIKA?

Se­lena Gomez… ’Tsaka ano siya, per­son to look up to. I look up to her po. She’s an in­spi­ra­tion po to the youth. Di lang po sa akin… ’Tsaka so­brang cool niya, di ba?

20. MERON KA BANG PUWE­DENG I‑SHARE NA THREE FA­VORITE YOUTUBE CHAN­NELS OR CELEBRI­TIES?

Liza Koshy, Lilly Singh, ’yon lang po. Dalawa lang po ’yong pina­panood ko, e, sila lang… Mga kung ano-ano pong con­tent pinag­ga­gawa, mga fun. [el­iz­a­beth “Liza” Koshy is an amer­i­can ac­tress and youTube per­son­al­ity. She stars as Vi­o­let adams in the Hulu orig­i­nal tele­vi­sion se­ries Freak­ish. among other roles, she played aday Walker in Tyler Perry’s hor­ror com­edy film Boo! Lilly Singh is a Cana­dian youTube per­son­al­ity, vlog­ger, co­me­dian, au­thor, and ac­tress. She is bet­ter known by her youTube user­name IISu­per­wom­anII.]

21. IF YOU COULD ASK YOUR FU­TURE SELF A QUES­TION, ANO’NG ITATANONG MO?

Are you happy? I hope you are. [Laughs.] Ang senti! [Laughs.]

22. IF YOU COULD GIVE AD­VICE NA­MAN TO YOUR YOUNGER SELF, ANO’NG SASABI­HIN MO? LIKE, KAY TEN‑YEAR‑OLD MAINE? OR FIFTEENYEAR‑OLD MAINE?

Dream big and strive harder, harder. ’Tsaka don’t stress your­self too much.

23. THE MOST MIS­CHIEVOUS THING YOU DID IN YOUR LIFE SO FAR?

Ku­main ng ba­nana-cue sa li­brary. [Laughs.] ’Yon na ’yon. Baduy na­man… Nagpa-tat­too po ako nang walang paalam, ’yong biglaan. Kagabi lang. Twelve mid­night.

Anong de­sign?

Bu­lak­lak po. Daf­fodils po. Me­dyo maliit lang na­man po. Kita po. Eto po ’yong first na kita. ac­tu­ally, meron po akong tatlo na hindi kita. Hindi rin po nila alam. ’Tapos, eto po, nag-de­cide ako ka­hapon, very im­pul­sive de­ci­sion… So, it’s get­ting a tat­too with­out any­body’s per­mis­sion.

Ano, out­burst mo lang, parang gusto mo lang magpa-tat­too ngayon?

Nagha­hanap ako ng sakit…

[Laughs.] ’Ta’s meron din po kasi ako sa paa na pinare­touch ko, na sabi ko no’ng una hindi ko na siya gagawin ulit, kasi so­brang sakit sa part na ’yon. ’Tapos, sabi ko na kung makayanan ko ’yong re­touch, kukuha ulit ako ng isa pa.

Dito po ’yong… Eto’ng akin mata­gal na… Eto, pes­simistic op­ti­mist—’ yong ti­tle ng blog ko. ’Yon ’yong pina-re­touch ko. ’Ta’s sabi ko di ko na uulitin, kasi so­brang masakit. No’ng una, kahit eight min­utes lang po gi­nawa, ten min­utes, so­brang sakit. Sabi ko, di na ako uulit. Pero ando’n ako ka­hapon.

Bakit ka nagha­hanap ng sakit?

Umm, feel­ing ko po min­san, parang numb?

So, masakit diyan sa pinaglagyan ng bagong tat­too?

Masakit. Ang ’wag lang daw po, sa ka­may ’tsaka sa paa. Kasi, eto po, two weeks lang, nabubura na po, kaya kailan­gan po siyang ipa-re­touch. Lag­ing nababasa, lag­ing nai-stretch… Kaya bawal po dito, hindi ad­vis­able… wrist and hands.

If ever mag­papa-tat­too ka pa in the fu­ture, ano’ng de­sign?

Gusto ko po kasi ng shoul­der [tat­too] dati, gusto ko lang ng malaki…

Sig­uro po, mukha ni Kuya Mike [uy­coco, her han­dler]. Charot! [Laughs.] Para hindi ko makakalimu­tan kahit kailan, pag tu­manda na ’ko…

flower po sig­uro. Basta shoul­der tat­too na malaki, kasi gusto ko rin ng malak­ing tat­too. Uy, ki­nakaba­han na siya… natatakot…[ Chid­ing her han­dler Mike uy­coco again.]

Bakit pala daf­fodil ang tat­too mo?

Birth flower po ng March. ’Ta’s sakto ang ganda pa po ng mean­ing… New be­gin­nings.

[Maine’s bith­day is March 3, 1995.]

24. IF YOU COULD TRADE BOD­IES WITH SOME­ONE FROM THE OP­PO­SITE GEN­DER FOR A DAY…

Alden Richards…

And what would you do or where would you go?

A, ako magko-con­trol? Wala po. Kaya ko lang gusto makipag-trade sa kanya, gusto ko lang mala­man kung ano’ng gi­na­gawa niya, mga pin­upun­ta­han niya sa arawaraw. Kasi parang meron siyang mga one hun­dred na com­mit­ment sa isang araw. To­too po. as in, sa isang araw, ilang events. Apat, sunod-sunod. Nai­in­triga po ako. ’Tapos, min­san may mga per­sonal pang lakad. Aba, na­sisin­gi­tan mo pa ta­laga ng ano, ayun.

25. IF YOU COULD CHANGE YOUR NAME, MERON KA BANG GUSTO? OR KUNG HINDI MAN SA ’YO, SA BABY MO?

Ce­les­tine. Ang ganda po ng Ce­les­tine. Pang-anak ko na lang, sa anak ko na lang.

E, kung lalaki?

Se­bas­tian… ac­tu­ally, susunod, Papa Sol… [Laughs.] [Se­bas­tian bene­dict Gran­fon arumpac is the full name of her Eat Bu­laga! costar, baeby baste. Papa Sol is baeby baste’s dad.]

26. HOW LONG DO YOU WISH TO STAY IN SHOWBIZ?

For as long as I can… mga two weeks. Char! [Laughs.]

Ayun po, for as long as I can.

27. FASH­ION TREND YOU’LL NEVER GET TIRED OF?

Skinny jeans ni Alden… joke! Sig­uro po ’yong mga ripped jeans. ’Yong mga gano’n.

28. HOW DO YOU EN­VI­SION YOUR DREAM HOUSE? HOW WILL IT LOOK LIKE?

Dream ko po kasi ta­laga, tu­mira sa man­sion ever since. So, sig­uro, ba­hay

lang with enough space for de­vel­op­ing pur­poses. Lobby pa lang, pasabog na. Ewan ko, gusto ko ta­laga ng malak­ing ba­hay— twos­tory. Mod­ern po. May pool, merong movie room, merong gar­den.

Would it be in the moun­tain? Be­side the sea?

Uhh, over­look­ing the city po sig­uro. Baka masyado na­man akong malum­bay ka­pag sa da­gat. Kahit na fa­vorite ko ’yon, feel­ing ko, di ko rin carry na araw-araw. Bakasy­on­bakasyon lang.

Hindi mo pa alam ang de­sign?

Hindi pa po, e. Gusto ko ng ano, e, black and white. Kaso, parang feel­ing ko, me­dyo malungkot. Di ba po, ’no?

29. SA MGA NAPUNTAHAN MO NA SA MUNDO, ANO ’YONG FA­VORITE MO ’TSAKA MOST LIKELY TO VISIT AGAIN?

Mal­dives. Kasi po, dream desti­na­tion ko po kasi ’yon. Pero di pa po ako nakaka­pun­tang Palawan.

30. ANO ANG FA­VORITE SHOWBIZ MO­MENT MO SO FAR?

Early Bu­laga days po, ’yong “Ka­lye­serye” days… pre“Ta­mang Pana­hon” days.

31. WHAT’S YOUR DAY OFF LIKE?

Wala po, nakahiga lang. ’Ta’s nagbi-binge-watch. Nanonood ng movies, pero higa lang po ac­tu­ally. Ka­pag nagte-tape kami sa Bu­laga, ’tapos free the next day, higa lang ta­laga ako buong araw. Lal­abas lang po ako, ba­ban­gon lang po ako, para ku­main. ’Ta’s hi­higa ako ulit. bum day… bum day.

32. IN­TU­ITION OR LOGIC?

Both. De­pends on the sit­u­a­tion.

33. HOW IN­DE­PEN­DENT ARE YOU NOW?

In­de­pen­dent enough to do things.

You de­cide on your own now?

Opo.

Uhm, di na­man po. Kasi nanini­wala ako sa equal­ity for both men and women. Pero min­san, may side din po na ako na fem­i­nist na umi­iral, pero equal­ity pa rin.

35. Big­gest adult­ing mo­ment so far?

Ahh… mov­ing out. Pero kasama ko na­man po ’yong

brother ko do’n. Pero at least wala nang par­ents, away from the fam­ily, and away from my home­town.

Was it a hard de­ci­sion to do? Kailan­gan po sa tra­baho,

and gusto ko po ta­la­gang ma-experience. Kasi, no’ng col­lege po ako, hindi na­man po ako pinaya­gang mag-dorm. Uwian po ako no’ng col­lege, so di ko ta­laga na-feel ’yong in­de­pen­dence.

What about your in­tern­ship in NYC? Ay, oo nga… Ay, kaso, ano po, e, sa isang com­pound, isang ba­hay, kaibi­gan ko din po ’yong kasama ko.

Eto po, kam­ing dalawa lang magka­p­atid. younger brother po, nag-aaral pa po. Si Dean… Kasi ’yong iba, ’yong work nila, nasa Bu­la­can po—’yong iba ko pong ka­p­atid. So si Dean lang din po ta­laga ’yong puwede.

36. Name three things you can be proud of.

Shit! [Laughs.] Hala… Uy, hindi ko alam… I can be proud of? ummm, at the mo­ment, ’yong book ko po, ’yong mga na-achieve ko. [Laughs.] ’Yon lang po, at the mo­ment. [The book Maine refers to is yup, I am That Girl, a col­lab­o­ra­tion with Sum­mit books, whose launch at­tracted thou­sands.]

37. Nagko-Cosmo girl ka, pero bin­abasa mo ba ’yong sex sec­tion?

Hala… hala… Siyem­pre po, buong mag­a­zine, babasahin. Opo, parang ano na­man na ako, I’m of le­gal age na. Kaya ko nang mag­basa ng mga ganoong con­tent.

38. At what age ka natu­tong luman­goy?

High school po. Sig­uro around thir­teen-four­teen

[years old]. Kasi nga po, meron kam­ing swim­ming

classes. So do’n po ta­laga ’yong for­mal na lessons. Pero parang no’ng bata pa rin na­man po ako, wala na­man po akong his­tory ng pagkalunod. Naaliw na ako sa tubig ever since.

39. First real splurge mo from your own money?

Treat­ing my friends to din­ner na um­abot ng fifty thou­sand, na hindi ko mala­man-laman kung bakit. Lima lang po kami. Sa Sof­i­tel po. Di ko alam kung pa’no nang­yari… Ano ’to, af­ter no’ng mis­mong “Ta­mang Pana­hon” [show] po. So, ayun ta­laga ’yong first big­gest splurge with my money. fifty thou­sand!

Parang ’yong friend ko po, nag-or­der ng wine. E, hindi na­man po kami fa­mil­iar sa wine. ’Tapos, ’yong parang or­der niya, nasa nine

thou­sand. Isa lang, pero ’yong iba, di ko na alam. Sig­uro, naaliw kami masyado do’n sa “Ta­mang Pana­hon.”

40. Any cheap thrills?

Plan­ning… Plan­ning na kun­wari mga pa-sur­prise, gusto ko ako magpa-plan. So puwede rin akong party plan­ner. Opo, kasi naaaliw din ako mag-plan.

41. Pet peeves?

Slam book na slam book!

ah, pet peeves… ’Yong mga babae and lalaki na gan­dang­ganda’t guwapong-guwapo sa sar­ili. Alam mo ’yan… nakaka-jir­its.

42. Dream din­ner guest? Ano’ng menu?

Sig­uro po, la­hat lang ng mga taong im­por­tante sa ’kin sa iisang ta­ble. Menu? Cold cuts. Mga pa­borito ko— laksa,

ra­men… Siyem­pre po, ako ’yong ma­susunod. Ako ’yong ano, e, or­ga­nizer.

43. If you did not be­come Yaya Dub, ano kaya’ng gi­na­gawa mo ngayon?

flight at­ten­dant. Well, mala­mang po, magsa-start lang po dito, sa lo­cal air­lines, PaL…

44. Walk us through your day. Like, what time do you wake up? Any typ­i­cal day mo lang.

I wake up at nine a.m. Then I’ll get ready for Bu­laga. ’Tapos… l E, paano kung probin­siya ang lo­ca­tion ng “One for All”? Mas maaga pa do’n? eight-thirty or nine lang po. ear­li­est ko po is seven. Pag mga Batan­gas… ’Ta’s, ayun po, Bu­laga. and then,

af­ter Bu­laga, kung walang com­mit­ment, I’ll go home, lie down, sleep. Kung may

re­hearsals or shoots po, di na­man na po umaabot ng madal­ing-araw. Basta pag­dat­ing ko po ng ba­hay, higa na agad. l Best friend mo ang kama? yes po. Mina-mag­net niya ’ko.

45. What do you think about when you are alone in your car? Do you still drive?

Di na po. Pero dati, wala po akong ini­isip. Wala po. Kasi, ’yong mu­sic ko, max­i­mum ang vol­ume niya. Kasi parang ’yon din po ’yong way ko para maka-es­cape din. Drive,

mu­sic, food trip. Ano lang, ine-en­joy ko lang ’yong kanta. Wala na­man akong nai­isip.

46. If you were to de­scribe the color red to some­one who’s blind, how would you do it?

I will tell him or her na red is an in­tense color. It’s the color of love and anger. Ang ironic, ’no? Kung ano ’yong nararam­daman nila, if they have a burn­ing pas­sion for some­thing or some­one, sim­i­lar to that ’yong color.

47. Weird­est or most sav­age prank you ever did to some­one? Kanino?

Parang wala pa… Hindi po. Mabait ako sa side na ’yon. Parang ’yong mga gu­lat, ’yon lang po ’yong mga na­ga­gawa ko. Pero wala pa pong… as in, sav­age prank? feel­ing ko, alaska, ’yon lang. Pero feel­ing ko po kasi, ayoko na napa-prank ako, so hindi ko rin gi­na­gawa sa iba. Baka gano’n, sub­con­sciously. Kahit na so­brang ano ’kong babae, so­brang kulit ko?

48. What’s the one thing you will refuse to share or you refuse to share?

The one I love… charot! [Laughs.] Wala… Sig­uro ’yong fa­vorite food ko, kasi madamot ako sa pagkain. Mahilig ako sa mga snacks kasi, sa mga can­dies din, so ka­pag ano, ’tinatago ko na ’yon. Ako lang kakain. Ba­hala kayo diyan.

49. Okay, meron kang five senses, igi- give-up mo ’yong isa… Kum­baga, you have to live life with­out one of your five senses. Alin ang kaya mo na wala?

Kahit ano, ’wag lang com­mon

sense. Charot! [Laughs.] Sig­uro po, sense of smell… Kasi, maarte rin ako sa mga amoy, so feel­ing ko, siya ang pinaka-puwe­deng wala.

But it’s con­nected to the taste buds. umm, smell pa din… Kasi, kesa eye­sight ’tsaka hear­ing. ’Wag lang ta­laga com­mon sense. Hehe.

50. If you could choose to stay at a par­tic­u­lar age for­ever, anong age mo ang pip­iliin mo?

fif­teen po. Teenage years,

com­ing of age. Kasi wala pang… ’Yon nga po, tu­lad ng sabi ko kan­ina, wala pa masyadong in­aalala, wala pa pong masyadong

re­spon­si­bil­i­ties. Iisipin mo lang ’yong as­sign­ment, ’yong crush mo. ’Yon lang po ’yong mga iisipin mo, di ba? Di pa siya adult­ing mo­ment.

51. What other dreams are you in the process of ful­fill­ing right now?

Umm, ’yon po, be­com­ing a di­rec­tor po, al­though so­brang layo ko pa po. Pero ’yon, as of the mo­ment, ’yon po ang ul­ti­mate dream ko.

Do you plan to study for it? yes po, pag umalis na ako sa… pag wala na po akong silbi sa mundong ito. [Laughs.] Oy, ki­nakaba­han… [Teases her han­dler again.]

52. How do you start your writ­ing process? Like sa book mo, sa blog… paano ka nag-uump­isa mag­su­lat? May ser­e­monyas ka ba?

Wala na­man po. Basta ako, I just write what­ever

comes off my mind. ’Tapos, do’n ko na lang po pag­tatagpi-tag­piin. Di ko po kasi kaya rin ’yong style ng iba na pina­plano nila kung ano ’yong is­usu­lat. Ayun po, su­lat ko lang ’yong mga lumal­abas sa utak ko, ’tapos tagpi-tagpi.

53. What’s the big­gest les­son work­ing has taught you?

Time is time, and money is money. Kasi, oras lang ’yong hindi nabibili, hindi mo ma­pa­pal­i­tan. So na-re­al­ize ko dito, sa work­place, na time is more im­por­tant than money. So it’s the time you spend with peo­ple you love ang mas im­por­tante po sa akin.

54. What would you never com­pro­mise?

Val­ues.

55. Do you have any causes or is­sues you are pas­sion­ate about?

Grabe ’yong pas­sion­ate about… [Laughs.] A, sig­uro po, ano lang, since ’yon na rin ang usap-us­apan ngayon— men­tal is­sues, kasi ev­ery­one needs to be knowl­edge­able about it and be sen­si­tive about it. Sa ngayon po, hindi po muna, kasi baka hindi ko po ma­panindi­gan. Pero ka­pag ta­la­gang knowl­edge­able na po ta­laga ako do’n sa mis­mong

is­sue, ka­pag na­pag-ar­alan ko na rin po, do’n po sig­uro.

56. Guilty plea­sures?

Steal­ing ho­tel toi­letries. Di na­man steal­ing ’yon. Kasama na­man sa bi­na­yaran mo ’yon. Ay, saba­gay, bi­na­yaran ko… Kasi parang nakakahiya… Opo, lalo na sa mga ma­g­a­gan­dang ho­tels abroad, ma­g­a­ganda ang mga

toi­letries nila. Pati sa ka­bi­lang kuwarto, kinukuha ko. Haha!

57. Best de­ci­sion mo so far?

Mag-au­di­tion po [ sa Eat Bu­laga!].

Mata­gal mo bang kin­ausap ang sar­ili mo bago gawin ’yon? Hindi na­man po masyado. Kasi, parang feel­ing ko, ilang days lang din po ’yong pag­i­tan, e, no’ng tinawa­gan ako ’tsaka ’yong au­di­tion. So, parang ang sa akin, it’s ei­ther you do it or you don’t… I’m proud of my­self. [Gig­gles.]

58. May pho­bia ka na bang naover­come? May pho­bia ka ba sa any­thing?

Meron po. Stage fright ’tsaka fear of peo­ple. Ac­tu­ally, takot ako sa tao, hindi lang ha­lata. Na-over­come mo na? Opo. Since araw-araw po, sa barangay. Pero hindi pa po,

as in fully. E, kasi, feel­ing ko po, shy lang, pero may takot din po. Ewan ko, ka­pag nasa

stage ako, nawawala ako sa sar­ili, e. Naa-auto-pi­lot ako. Ewan ko po, parang… Nagmo-morph ka nga sa stage, e. ’Yon nga po pala ’yong ’sasagot ko da­pat be­fore, ’yong spirit an­i­mal? Feel­ing ko, spirit an­i­mal ko si Yaya Dub. Kasi nag-iiba po ako ka­pag si Yaya Dub. Di ko rin po alam kung paano ko siya na­ga­gawa, kasi as Maine, hindi ko siya kayang gawin. Nahi­hiya ako. And out­side Bu­laga, hindi ko siya kayang gawin. Paano ’yon, paano mo tina­trans­form ang sar­ili mo? Hindi ko rin po alam. Pero sa Bu­laga lang po ’yon, kasi ka­pag sa ibang shows po, kun­wari be­fore, ka­pag may

guest­ing, siyem­pre in­e­ex­pect po nila na quirky ako, na su­per gulo, pero hindi po kasi ako ta­laga gano’n sa per­sonal. Sa Bu­laga ko lang siya nalal­abas. Paglabas ng stage, parang ano na…

So spirit an­i­mal ko rin si Yaya Dub.

59. If you were to be pres­i­dent of the Philip­pines for a day, what would you do? What would you build?

Ayoko po. Masyadong mabi­gat ’yong re­spon­si­bil­i­dad. Ayoko pong mag­ing pres­i­dente for a day. [Laughs.] One day lang na­man… Hindi ko pa rin po kaya. Okey na po ako sa gan­ito, okey na ako sa gani­tong es­tado, char­ing. [Laughs.]

60. When was the last time you lied? And to whom?

Feel­ing ko, kay Kuya Mike [her han­dler]. Feel­ing ko lang, ha? Feel­ing ko lang.

Wala na­man, wala na­man. Hala… wala po akong matan­daan, bad liar po kasi ako, e. Hala­tang-ha­lata pag nagsi­n­un­gal­ing.

61. What scares you the most? And why?

Losing some­one I love… pero ’yong losing na dead, ha.

62. If we give you one mil­lion right now and ask you to spend it overnight, ano’ng bibil­hin mo?

Very cliché, pero I’d give it to

char­ity… Miss Char­ity!... Uy, gusto ko din pan­galanan pala ’yong anak ko ng Char­ity.”

63. Ano’ng mas mahi­rap—telling your crush na gusto mo siya, or telling some­body na may crush sa ’yo na ayaw mo siya?

’Yong lat­ter po, telling some­body na hindi mo siya gusto. Kasi ayokong nakakasakit ng damdamin ng iba. Charot! May charot na na­man!... Kasi very vo­cal na­man po ako with how

I feel, so hindi po prob­lema sa ’kin ’yon.

64. When was the last time you cried be­cause you were so happy?

Ah, Al­dubNa­tion Fest po. May lumapit po sa ’kin, sabi niya sa ’kin, “I know you by heart.” And so­brang na-feel ko lang

po ’yong sin­cer­ity niya, naiyak ako. Sa SMX. [Al­dubNa­tion Fest, or ADN Fest, is a two-year-old an­nual event or­ga­nized and at­tended by loyal sup­port­ers of Maine and Alden. Last year, it was held on Oc­to­ber 22 at the SMX Con­ven­tion Cen­ter in Pasay City.] I’m sure so many peo­ple would tell you that. Yes po. Pero iba, e. Ram­dam ko po ’yong sa kanya, na as in nakatin­gin siya sa mata ko, ’tapos sin­abi niya, “I know you by heart.” Parang naram­daman ko lang, parang at ’yong mo­ment na ’yon, naram­daman ko na… Naiyak po ta­laga ako.

65. May movie role ka bang gus­tong gawin if you are given the chance?

Men­tally de­ranged or beg­gar po. Di mo pa ba na­gawa ’yong beg­gar? Parang meron na? Ay, na­gawa ko na po ’yong taong grasa… Ayun po, ano ’yong mil­len­nial term sa men­tally de­ranged? Men­tally chal­lenged? Hindi po, e. May bagong term do’n. Mil­len­nial term… Any­way, so parang men­tally chal­lenged po.

66. Big­gest sur­prise you planned for any­one?

Big­gest sur­prise? Uh, wala na, e. Li­pas na, mga birth­day par­ties po ng barkada ko. Sinu-sur­prise ko lagi with a party… Ang ta­gal na no’n.

67. Win­dow seat or aisle seat?

Win­dow… Win­dow seat, kasi I love tak­ing pic­tures of the clouds, pang-In­sta­gram…

Mga In­sta­gram-wor­thy… In­sta­gram-wor­thy na posts.

68. Have you ever Googled your­self?

Opo. Lalo na­man no’ng mga una-una… Maine Men­doza, ’ta’s nag­tataka ’ko, walang lumal­abas. Maine Men­doza

scan­dal, grabe kayo sa ’kin… ’Yon, ibig sabi­hin, ’yong sine­search ng mga tao. So ’yon po, mga una-una. Early days sa Bu­laga. Na-amaze ka? Natuwa? Ano’ng feel­ing? Sa Google na­man po, wala lang din na­mang lumal­abas do’n. Mga photos lang din po sa Wikipedia. Nakakaaliw na nakik­i­lala po ng tao, nagig­ing in­tere­sado din sila.

69. Most dan­ger­ous thing you’ve ever done so far in your 22 years of ex­is­tence? Ang ikli, 22 pa lang.

Wala pa na­man po so far. Wala kang gus­tong subukan to dare your­self? Ah, dan­ger­ous ba ’yong bungee jump­ing? Nakakatakot lang, but it’s rel­a­tively safe. Wala po as of now.

70. Kung gusto mong mag­pa­paint ng por­trait sa isang artist, sinong artist ang pip­iliin mo?

’Yong artist na nasa in­dus­triya din po— Solenn [Heussaff]. Ang gal­ing po niya, ’no? Iba sila ng style ni Heart [Evan­ge­lista], ’no? Wala kang ganoong ta­lent? I mean, mag-paint, mag-draw? Wala po, wala. Pag­gawa lang po ng box ng tis­sue, tis­sue holder…

71. Meron ka bang mem­o­ra­bilia pa from child­hood na buo pa hang­gang ngayon?

Wala na po. Hindi ka ma-senti sa gano’n? Hindi po. Sa kanta lang po ako ma-senti… madamdamin.

73. Habit you wish to break?

be­ing a pes­simist. Puwede po ba ’yon? Puwede na­man ’yon… be­ing a pes­simist, kasi so­brang… so­brang neg­a­tive ko sa la­hat ng bagay. Gusto ko nang makawala do’n. In what way? Sa la­hat. Parang be­fore po ako gu­mawa ng isang bagay, uu­na­han ko na agad, “Hindi ko kayang gawin ’yan, hindi ko kayang gawin ’yan. fail ’yan, hindi ko ma­g­a­gawa.” Di ba? Pero ’yong iba, napu-prove mo na­man, na­ga­gawa mo… Opo. Pero ka­pag na-prove ko, tap ko lang sar­ili ko, ’ta’s ma­maya nega na na­man. “Tsamba lang ’yon, tsamba lang ’yon.” So­brang nega ng

mind­set ko po, so­bra. Pero feel­ing ko, okey din siya, kasi both pes­simist and re­al­ist

na­man, feel­ing ko lean­ing sa re­al­ist.

74. One thing you al­ways wanted to try but were afraid to do so?

I al­ways wanted to try sky­div­ing and bungee

jump­ing. al­though pag nando’n na ’ko, feel­ing ko hindi ko kaya. Ayan na na­man ’yong “Hindi ko kaya ’yan! Hindi ko kaya ’yan! Ayoko ’yan!”

75. Cur­rent fash­ion wish list.

[Her­mes] birkin bag. Kahit isa lang po. Anong ku­lay? black, para safe.

76. Natatandaan mo pa no’ng five years old ka—when you started dream­ing— ano’ng gusto mong mag­ing?

Wala na po akong maalala sa child­hood ko, pero feel­ing ko I just want to be happy, charot. [Laughs.] So­brang…

I want to be a dragon, charot. Hindi ko po maalala… Hindi ko po maalala. Hon­estly, wala na po akong maalala sa child­hood ko… Oo, pag tinatanong ako kung ka­musta

child­hood ko, di ko na alam. Wala na kong maalala.

77. What do you usu­ally eat for break­fast?

Air… Hindi na­man po ako nagbe-break­fast, e. Hindi po ako sanay na nag­be­break­fast. Ever since? Kahit nasa school ka pa? Hindi po.

78. Fa­vorite im­ported per­fume?

Jo Malone na English Pear and Freesia— amoy birhen. Inaayon sa pagkatao. Charot!

79. Places in New York na ir­ere­c­om­mend mong bisi­tahin ng mga Pi­noy?

Ah, Berry Brook, sa Sag­amore, Bolton Land­ing… Sa Bolton Land­ing… Do’n po ako nag-work. Sa Up­state

New York siya, small vil­lage lang. Ma­g­a­nda rin na­man po. Para makita nila kung saan ako naglu­luto ng it­log, saan ako na­muhay for six months.

80. Ano’ng sec­ond lan­guage do you wish to learn?

Sign lan­guage. [Laughs.] Hindi… seryoso po, seryoso. Pero kung lan­guage po, a… French. Pero sign lan­guage, gusto ko rin pong matuto ng sign lan­guage ta­laga.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.