KathNiel 100 Most Beau­ti­ful

Kathryn Bernardo and Daniel Padilla were the cover stars of the YES! 100 Most Beau­ti­ful Stars 2017 spe­cial is­sue. At that time, be­sides hav­ing a steady flow of en­dorse­ments, they had just started tap­ing for La Luna San­gre, which would turn out to be a pri

YES! (Philippines) - - Cover Story -

How each do other? you plan the gifts you give

hindi Kathryn na siya Ti­natanong mahi­ra­pan. namin ’Tapos ang isa’t siya, isa. alam Para niya na rin kung ano, sasabi­hin na lang. What’s your theme song for each other? Kathryn “Oh Lori.” Daniel Haha! Oo, pa­borito niya ’yan. [“Oh Lori” is a 1977 hit sin­gle by the Alessi Broth­ers, an Amer­i­can pop rock singer-song­writer duo, com­posed of the iden­ti­cal twin broth­ers Billy and Bobby Alessi.] If your love story were to be writ­ten, what would be the ti­tle? Daniel Bal, ikaw na. Kathryn Di ko alam, e. Ad­ven­ture Time. Haha! Joke lang, Bal. Ala­mat ng KathNiel. The Jour­ney. The Un­ex­pected. Daniel Haha! Kathryn ’Yon na lang. Daniel The Can­ni­bal. Haha! Kathryn Kainan. Haha! If DJ were an an­i­mal, what kind of an­i­mal would he be?

Kathryn Gusto niya, wolf. Baka lion. Puwede ring wolf, pero siya ’yong nagli-lead ng pack sa wolf na ’yon. Kasi ano siya, parang leader. May voice siya, pero hindi ’yong in a bad way, ha.

Daniel Hindi na­man ’yong pucha pa-boss ang dat­ing, hindi na­man.

sa Kathryn kanya, Pero makikinig pag nagsalita la­hat sa siya, kanya, makikinig kasi alam ka mong Daniel may Nakikinig sense lang, sinasabi hindi niya. na­man susunod. Kathryn Ex­cept to­day. If your par­ents hated your part­ner or the per­son you cur­rently love, would you ditch him or her? Daniel Hindi. Wala na­man, never na­man tayo sumunod sa gano’n. Kathryn Oo. Daniel Wala na­man silang ma­g­a­gawa ta­laga. Haha.

Kathryn Kung gusto mo, may paraan, e. Daniel Hindi. Ang iba na­man ta­laga, napipig­i­lan, pero ibang level na ’yon na parang grabe na­man. De­pende na kung tama na­man ’yong sinasabi ng mag­u­lang mo, “Iwanan mo na ’yan.” To­too na­man, wala kang ma­g­a­gawa. Do you write love let­ters to each other? Daniel Hindi ako, hindi ako. Dati, no’ng bata ako, mahilig ako no’n. Gi­nawan ko na siya no’n. Kathryn Ibang babae! Daniel Hindi, gi­nawa ko na ’yon sa ’yo, di ba? Dami ko ngang let­ters sa ’yo. Kathryn Yeah, notes. Lit­tle notes. How about mod­ern ha­rana? Daniel Nah, it’s not my thing.

Kathryn You sing for me, videoke. Daniel A, oo nga. Is there any­thing about the op­po­site sex that you don’t un­der­stand?

Daniel Wala. Ako, gets ko both par­ties, e. Gets ko rin ’yong pagka-ab­nor­mal nila min­san, ’tsaka gets din na­man nila ’yong pagka-ab­nor­mal namin min­san. May saris­ar­ili lang ta­la­gang mga pitik. Pero ma­g­a­nda do’n e nai­intindi­han mo pareho ’yong par­ties.

Kathryn Mas maintindi­hin siya. Pero tina­try mo rin intindi­hin, siyem­pre. Siya ’yong nagta-try na nag­pa­paintindi sa akin. If you could swap gen­ders for a day, how would you spend it? Daniel Baka mag-ano ’ko, mag-pole-danc­ing ako. Haha! Kathryn Makikipag-bas­ket­ball. Daniel Ano ba kas­ing puwe­deng gawin ng babae na hindi ko puwe­deng gawin, di ba? Kaya hindi ko masagot din nang tama, kasi parang ano’ng gagawin ko? Mag-suot ng bra, mag-panty? ’Yon ’yong never kong na-try.

Kathryn Mag-tam­pons. Haha! Daniel ’Yon na lang, sige, ’yon na lang— mag-suot ng bra’t panty. Have you al­ready thought of baby names? Daniel Hindi pa, pero gusto ko astig na pan­galan. Kathryn Ako, gusto ko tat­long let­ters. Daniel Sky. Nako. Kathryn Hindi na Sky, may nauna nang nagSky. Mga three— Cal, Tal… Mga tat­long let­ters lang. Cute lang, ’yong Sab.

Daniel Nako, may pan­galan na ako ng anak ko— Johnny.

Kathryn Walker. Daniel Hindi, Johnny. John ako, e. Kukunin niya na ’yong pan­galan ko. Are you guys to­gether? If yes, since when? Kathryn Pak­i­la­gay emoti­con na ’to. [She shows us an emoti­con.] Daniel Kailan­gan ba ta­laga ’yan? Bal, sagutin mo nga. Kathryn Lagyan na lang ng emoji. Kathryn amount Yes, of Me time ev­ery first! we day. are spend you to­gether? happy with the

Daniel Kathryn Daniel No, Parang I’m not. hindi ka happy.

Kathryn Daniel I’m haha! not Okay, happy. my turn! Kung magig­ing ako o ikaw? mag-asawa tayo, sino’ng boss,

Kathryn Eto ’Yon nga. ’yong Ako tanong? o ikaw? Daniel

Kathryn Ako. Daniel Haha!

Kathryn ’Yon ba? Daniel hindi. haha! ano’ng itatawag mo sa akin? Kathryn Pag? Mag-asawa? Daniel Pag mag-asawa na tayo, honey o ma­hal? Kathryn To­too? Ma­hal. [Sings] ‘Ma­hal kong Maynila…’ Daniel Honey, honey. Ma­hal, ma­hal. Kathryn Irog. Ma­hal na lang. Kathryn Okay, next. Paano kita na­pasaya to­day or this week? Daniel A, gal­ing tay­ong Batan­gas, masaya tayo pareho. Ha! Kathryn So fun. Daniel ako na. Gaano mo ako ka-love? Sige na, sagutin mo na. Kathryn Su­per love. Haha! Daniel Haha! Okay, ako na. Ako ulit. Kathryn I love you more than you love me, I love you more than you love me. Daniel Kailan mo nala­man na love mo ’ko? Kathryn Ako na lang, nakakahiya ’yong mga tanong. Ako na lang mag­tanong, siya sasagot. Daniel Haha! Kathryn What’s that one thing i have never done for you that you know i would? Daniel Fight for me. Kathryn You’re so weird. Daniel Next ques­tion. Haha! Next ques­tion. Kathryn You’re gonna cry. Daniel Naiyak ta­laga. Haha! Naiyak ta­laga do’n sa tanong. Haha! Kathryn What’s your big­gest dream? Daniel Gusto ko, ang dream ko lang, ma­g­awa ko la­hat ng mga bagay na gusto kong ma­g­awa, ’yong mga bagay na gusto kong gawin. Kathryn Gusto niyang mag­ing chill lang. Daniel Hindi, re­lax lang.

Kathryn Steady na siya, hindi na mag­ta­tra­baho.

Daniel Di na­man. Mag­ta­tra­baho ako, pero ’yong trabaho ko, hindi na parang trabaho ko ngayon.

Kathryn Chill na, sa ba­hay, ikaw ’yong may hawak ng sched­ule mo. ’Yon ang dream niya, sa ma­gan­dang dream house niya.

Daniel Hindi. Pero qual­ity pa din. I mean, kung ano ’yong gi­na­gawa ko, gusto ko qual­ity ’yong gi­na­gawa ko. At the same time, very re­lax lang ako sa la­hat. Parang walang panic mode o ano, ta­la­gang la­hat, nakalatag na. Kathryn Okay, next. What do i do that makes you feel most loved? Daniel Pagka no’ng nag…

Kathryn Don’t an­swer it na! Daniel Why?

Kathryn I’m shy. Daniel Nahi­hiya ka? Kathryn yeah. next na. What’s one thing you have never told me? Daniel Hmmm. Sumeryoso? Next ques­tion.

Kathryn You’re cheat­ing on me. You’re cheat­ing on me?

Daniel Haha! Hey, so­bra ka na. Ano’ng sinasabi mo?

Kathryn Haha! An­swer it. What’s one thing you have never told me? Daniel Haha!

Kathryn What? Daniel Hindi ba ’yong ques­tions na ’to, para sa mga naglili­gawan? Di ba? Kung nilili­gawan kita, so­brang ex­cited ako sagutin ’tong mga tanong ko sa ’yo. Nahi­hiya na ’ko sa ’yo. Break-in mo muna ako, ’tas lili­gawan kita. Haha!

Kathryn Haha! May nakuha po ba kayo? Okay na ’yon. It’s okay na. Say bye. Thank you, guys. Daniel Haha! Kathryn Haha! Walang nakuha dito. Sala­mat. ArT DI­rEC­TION jereMiah M. iDanan SHOOT prO­DuC­ErS anna Pin­GOl & irene MiS­lanG SHOOT AS­SIS­TANT Shara cayetanO fOr Kathryn MAkEup juS­tine Del rOSariO HAIr chriS rODil STYLIST KiM & bOOP yaP fOr Daniel grOOM­INg ryan KO STYLIST tOn laO AS­SIS­TANT STYLIST MacKy cOMbe bTS vIDEO jay­jay naPe & StePhen cruz

The YES! team sug­gests a few ques­tions that Kathryn and Daniel can ask each other. The rest is all them. Check out this fun kind of prob­ing— or, should we say, ban­ter­ing from KathNiel.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.