Alden’s Kind of Peanut But­ter

YES! (Philippines) - - Stargazing -

Alden ended the first quar­ter of 2018 by grac­ing the press con­fer­ence for the new prod­uct he’s en­dors­ing—Cookie’s Peanut But­ter, a homemade brand that orig­i­nated in Biñan, La­guna.

Asked why the brand chose Alden as its en­dorser, the brand’s man­ag­ing direc­tor, Joy yatco, said:

“Bukod sa friend namin si Alden, ako po, bi­lang nanay, nakita ko na from all ages, e— from lola ta­la­gang hang­gang sa anak ko na bata—ki­lala siya and ta­la­gang pag sin­abing Alden…

“Min­san po, nag­tataka din ako. Kasi, kung hindi n’yo nai­tatanong, nag-meet po kami one time sa Ala­bang. Sabi ko, ‘Alden, sa of­fice na lang tayo para me­dyo may pri­vacy.’ Kasi, alam n’yo, di na po siya nakal­abas sa CR [com­fort room] ta­laga…

“Pero na-touch ako do’n sa nakawheelchair, 92 years old, tinawag siya. Ni­lap­i­tan niya ta­laga. So doon ko nakita, sabi ko, ‘Grabe ’tong si Alden, ta­la­gang la­hat ng ages.’

“’Tsaka na­pak­abait, ’yon ’yong nakita ko sa kanya. Lagi ko nga siyang sinasabi­han, ‘’Wag ka mag­babago, ha.’ Kasi ang bait-bait niya ta­laga, ta­la­gang so­brang malapit sa Diyos.”

For his part, Alden said at the press­con that it’s al­ways a plea­sure to help a start-up brand like Cookie’s Peanut But­ter.

“Ac­tu­ally, ang nakakatuwa dito sa Cookie’s Peanut But­ter en­dorse­ment ko, since also it’s their first time to get a celebrity en­dorser, they asked for my com­ments and sug­ges­tions re­gard­ing sa brand­ing. ’Yong pack­ag­ing, kino-con­sult pa nila sa ’ kin. The logo, the mu­sic video [for so­cial me­dia plat­forms], ’yong mu­sic it­self, para ma-ap­prove po, pina­padaan po muna nila sa akin.”

Alden RichARds’s en­doRse­ment PRess con­feR­ence foR cookie’s PeAnut But­teR com­PAny his­toRiA Bou­tique BAR & RestAu­RAnt sgt. es­gueRRA Av­enue., que­zon city mARch 7, 2018

Alden (sec­ond from left) with the own­ers of Cookie’s Peanut But­ter: (L-R) for­mer Biñan, La­guna, Vice-Mayor Cookie Yatco (af­ter whom the brand was named); Cookie’s sec­ond daugh­ter Francesca; his wife Joy Aba­los-Yatco; and his elder daugh­ter...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.