Egzekucja z emerytury

Angora - - Warto Wiedzieć -

Do jakiej wysokości komornik może zająć emeryturę dla zaspokojenia potrzeb wierzyciela emeryta? Oboje z żoną pobieramy emerytury i prowadzimy wspólnie gospodarstwo domowe. Innych dochodów niż emerytury nie mamy. – Adam Walczak z Gdańska

Zasady i wysokości potrąceń egzekucyjnych dokonywanych z emerytur opisane są w art. 139 – 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. „ o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.). Jeśli wierzycielem jest inny emeryt, to zakładamy, że sprawa nie dotyczy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, lecz innego rodzaju należności. W takiej sytuacji, na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 139 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, z emerytury – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne podlegają potrąceniu do wysokości 25 proc. świadczenia.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, iż najniższe emerytury – w zakresie wskazanym w art. 141 ww. ustawy – są wolne od potrąceń. W opisanym przypadku, zgodnie z treścią art. 141 ust. 1 pkt 1a) ww. ustawy, „emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej 75 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi”. Na podstawie art. 141 ust. 3 ww. ustawy, „ kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.