Kupno mieszkania/ wymeldowanie

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Je steś my tuż przed pod pi sa niem umowy kredytowej na zakup mieszkania oraz umowy kupna – u notariusza (spotkanie w przyszłym tygodniu). Mamy dokonać transakcji bez podpisywania umowy przedwstępnej, a od razu właściwej umowy kupna. Sprzedajacy jednak prosili o naszą zgodę na ich meldunek przez jakiś czas. Nie chcemy się na to zgodzić. Ewentualnie dopuszczamy zameldowanie czasowe. Bardzo proszę o wyjaśnienie wszelkich kwestii prawnych i formalności – jak to wszystko krok po kroku powinno wyglądać. Czy zazwyczaj w momencie podpisania aktu notarialnego sprzedajacy powinni być już wymeldowani z mieszkania? Czy też w akcie notarialnym powinien widnieć jakiś zapis z wymienionym okresem czasowym na wymeldowanie? 11 Kwestie meldunku nie należą do sfery prawa cywilnego (które są regulowane umową sporządzaną przez notariusza), lecz do prawa administracyjnego. Teore- tycznie nie sprawia nam kłopotu, że ktoś się nie wymeldował z naszego miesz ka nia, bo mel du nek nie da je żadnego tytułu prawnego do lokalu – w praktyce mogą być z tym kłopoty (od nie chcia nej ko res pon den cji nawet po wizytę policji, jeżeli osoba u nas zameldowana jest poszukiwana). Kwestie meldunku uregulowane są w ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Meldunek potwierdza przebywanie w danym miejscu z zamiarem stałego bądź czasowego pobytu. Jest to sprawa z zakresu prawa administracyjnego – meldunek nie daje nam prawa do dys po nowa nia mieszkaniem ani nawet do wejścia do mieszkania (takie prawo może dawać jedynie umowa najmu, umowa użyczenia itp.) Meldunek potwierdza, że gdzieś przebywamy z zamiarem pobytu i każdy z nas ma obowiązek zameldować się w miejscu, gdzie przebywa. Rozumiem, że po sprzedaży sprzedający wyprowadzą się. Zgodnie z przepisem ustawy właściciel jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowa nia przez oso bę prze by wa ją cą w do mu. Wy kro cze nia prze ciw ko obowiązkowi meldunkowemu podlegają ustawie – kodeks wykroczeń.

11 dać swój udział wy no szą cy 1/ 2 we współwłasności nieruchomości obejmującej cały dom wraz z działką, do sporządzenia aktu notarialnego nie jest potrzebny ani geodeta, ani rzeczoznawca majątkowy. Jeżeli chce pani wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami wydzielać mieszkania i sprzedawać je oddzielnie, należy uzyskać za świad cze nie o sa mo dziel no ści mieszkania i wypis z kartoteki lokali oraz należy sporządzić rzuty kondygnacji z zaznaczeniem wydzielanych lo ka li i po miesz czeń do tych lo ka li przynależnych.

11

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.