Kto rządzi we wspólnocie?

Do końca marca odbywają się obowiązkowe zebrania roczne wspólnot mieszkaniowych. Warto zainteresować się, jak zarządy wydają pieniądze mieszkańców. A jeśli okaże się, że zarząd nie radzi sobie z obowiązkami, trzeba wiedzieć, jak go zmienić

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona - IWO NA DĄ BROWSKA

Zgodnie z ustawą o własno ści lo ka li ( UWL) wspól no tę miesz ka - niową tworzy ogół właścicieli. Oznacza to, że wszyscy właściciele są współodpowiedzialni za nieruchomość i mają prawo uczestniczyć wpodejmowaniu decyzji ważnych dla tej zbiorowości.

Jednak trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie dużej wspólnoty (na przykład składającej się z kilkudziesięciu lokali), gdyby każdy właściciel brał na co dzień udział wjej zarządzaniu. Dlatego ustawa wprowadza zróżnicowanie sposobu zarządzania w zależności od liczby lokali własnościowych.

Wmałych wspólnotach (to znaczy takich, które składają się maksymalnie z siedmiu lo- kali) zarządzanie częścią wspólną należy bezpośrednio do właścicieli. We wspólnotach dużych (osiem lokali i więcej) konieczne jest wybranie jednoosobowego lub wieloosobowego zarządu (art. 20 UWL). Nie należy tego rozumieć tak, że w małej wspólnocie decyzje zapadają, gdy jest zgo da wszyst kich wła ści cie li, a w dużej brane jest pod uwagę jedynie stanowisko zarządu. Jest to trochę bardziej skomplikowane. Ustawa bowiem precyzuje jesz cze, kto do kład nie (ca ła wspólnota czy zarząd) i o czym może decydować oraz na jakiej podstawie przyjmuje się, że została wyrażona zgoda. Aby to wyjaśnić, konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia na tak zwane czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.