Biurowiec gazowników na Powiślu

Uzbiegu ulic Kruczkowskiego i Ludnej powstanie biurowiec Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Na jego tyłach ma wyrosnąć osiedle mieszkaniowe

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MICHAŁ WOJ TCZUK

Mazowiecka Spółka Gazownictwa ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i zdobycie pozwolenia na budowę dla kompleksu budynków pomiędzy ulicami Kruczkowskiego, Ludną i Orłowicza na Powiślu. Na działce o powierzchni prawie 1,5 hektara dziś stoją niskie budynki biurowe oraz podziemny parking. Wszystkie zabudowania przeznaczone są do rozbiórki. – Na okres budowy Mazowiecka Spółka Gazownicza po prostu wynajmie gdzieś biura, a pogotowie gazowe przeniesie się do siedziby PGNiG na Kasprzaka – informuje Emilia Tomalska z MSG. – W pierwszej kolejności od strony ul. Kruczkowskiego powstanie nasz nowy budynek biurowy – dodaje.

Budynek będzie mieć do 25 metrów wysokości, ostatnia kondygna- cja bę dzie wyco fa na o dwa me try. Wsamym narożniku ulic zabudowa będzie mogła być wyższa, do 28 metrów. Gmach ma mieć powierzchnię biurową ok. 10 tys. m kw. i ok. 1,5 tys. m kw. powierzchni usługowej. Gazownicy w przetargu zaznaczają, że pre- ferowane będą rozwiązania architektoniczne i techniczne „podkreślające spe cy f i kę bran ży ga zow ni czej, a wszczególności jej ekologiczny charakter”, wtym m.in. oświetlenie terenu latarniami gazowymi, gazowy agregat prądotwórczy jako zasilanie rezerwowe, kotłownię gazową lub klimatyzację woparciu o technologię gazową. Budynek biurowo-usługowy powinien ponadto spełniać wymagania obiektu o kategorii Awyposażonego wkomputerowy system zarządzania.

Wewnątrz działki mają powstać budyn ki miesz kal ne o wyso ko ści do 26 me trów. Znaj dzie się w nich ok. 170 mieszkań, od kawalerek do pięciopokojowych. Mogą to być jedne z najbardziej luk su sowych miesz kań w Warszawie – działka gazowników położona jest wsercu modnego Powiśla, tuż obok ekskluzywnego osiedla Patria zbudowanego przez Dom Development.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.