Mądry buduje dwa razy lepiej

Ubiegłoroczna akcja „Mądry buduje lepiej” organizowana przez redakcję „Ładnego Domu” i mBanku namawiała do budowania domów o wyższym standardzie energetycznym, niż na to zezwalają przepisy budowlane

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - LUDOMIR DUDA WIESŁAW RUDOLF,

Zachęcała ona nowych inwestorów do samodzielnego przekalkulowania, czym tak naprawdę jest „racjonalnie niskie zużycie energii”, o którym wspomina rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Wtrakcie trwania akcji rząd zmienił „warunki techniczne”, zaostrzając wprawdzie minimalnie wymagania dotyczące niektórych współczynników przenikania ciepła, lecz przez zmianę innych zapisów wrzeczywistości podnosząc maksymalne wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię do ogrzewania domów. Przez to jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, który pomimo zaangażowania w powszechną walkę o ograniczenie emisji dwutlenku węgla złagodził wymagania dotyczące standardu energetycznego nowo budowanych domów. No cóż, czyny polityków często zaprzeczają ich słowom.

Pragnąc uchronić inwestorów przed skutkami zawierzenia zapisom rozporządzenia, iż dopuszczany przez nie standard energetyczny domów gwarantuje zużycie energii na racjonalnie niskim poziomie, nowa akcja idzie o krok dalej. Postaramy się wykazać, że mądry buduje (co najmniej) dwa razy lepiej.

Współczynniki U przez dwa

Potraktujmy maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U przegród budowlanych zapisane wzałączniku do „rozporządzenia o warunkach technicznych” jako minimum, które musimy wypełnić, by uzyskać zezwolenie na budowę.

Dodatkowe ocieplenie potraktujmy jako inwestycję kapitałową, której opłacalność porównamy zalternatywnymi inwestycjami o zbliżonym poziomie ryzyka. Pewnym problemem wynikającym z kryzysu światowego jest oczywiście znalezienie inwestycji orównie niskim poziomie ryzyka jak pewność, że lepiej ocieplony dom to niższe rachunki za jego ogrzewanie. Przyjmijmy więc optymistycznie, że wdającej się przewidzieć przyszłości będą dostępne lokaty o stałym oprocentowaniu wwysokości 7 proc. (pomniejszonym o podatek Belki).

Zgodnie z zasadami analizy ekonomicznej wyliczymy wskaźnik NPV (ang. net present value). Służy on do porównania, o ile więcej lub mniej dochodu przyniesie inwestycja – wnaszych rozważaniach będą to nakłady na dwa razy „cieplejsze” przegrody budowlane – od inwestycji referencyjnej, czyli 15-letniej lokaty o stałym oprocentowaniu wwysokości 7 proc.

We wspomnianych „warunkach technicznych” obowiązujące obecnie graniczne wartości współczynników przenikania ciepła U [w W/ (m2K)] wynoszą dla: 11 okien –U = 1,80; 11 dachów –U = 0,25; 11 ścian zewnętrznych – U = 0,30; 11 podłóg na gruncie – U = 0,45.

Uzyskanie dwa razy mniejszych wartości współczynników przenikania wymaga oczywiście nakładów finansowych. Zakup okien owspółczynniku przenikania ciepła na poziomie U = 0,9 wymaga nakładów o około 150 zł/m2 większych niż okien oU= 1,8. Osiągnięcie dwa razy lepszych parametrów pozostałych przegród wymaga, przy koszcie wełny na dachy 110 zł/m3, wełny na ściany 350 zł/m3 oraz styropianu na ściany i podłogę na gruncie 120 zł/m3 dodatkowych nakładów odpowiednio dla: 11 dachów – 15,40 zł/m2, 11 ścian zewnętrznych ocieplonych wełną – 45,50 zł/m2, a styropianem – 15,00 zł/m2 oraz 11 podłóg na gruncie – 9,60 zł/m2.

Straty ciepła

Przyjmijmy, że będziemy ogrzewali dom gazem ziemnym. Cena jednostki ciepła otrzymanego z tego paliwa, jeśli zastosujemy nowoczesny ko cioł kon den sa cyj ny, to oko ło 0,18 zł/kWh. Zakładamy, że jego cena bę dzie każ de go ro ku wzra stać o 10 proc., co, biorąc pod uwagę choćby inf lację, wydaje się raczej założeniem optymistycznym.

Przez 1 m2 przegrody zewnętrznej zbudowanej zgodnie z „warunkami technicznymi” wtrzeciej strefie klimatycznej, a więc na blisko połowie obszaru Polski, przeniknie do otoczenia w sezonie grzewczym energia o wartości dla: 11 okien – 30,23 zł; 11 dachów – 4,20 zł; 11 ścian zewnętrznych – 5,04 zł; 11 podłóg na gruncie – 4,54 zł.

Prze gro dy dwa ra zy cie plej sze przepuszczą do otoczenia o połowę mniej ciepła, a więc koszty straconej energii przez 1 m2 po szcze gól nych przegród będą o połowę mniejsze. Dla przeprowadzenia pełnego porównania opłacalności naszej inwestycji obliczono wskaźnik NPV. Przeprowadzone rachunki pokazują, że wartości NPV dla wszystkich przegród są dodatnie, a to oznacza, że całość naszych inwestycji jest wysoce opłacalna.

Wartości NPV dla inwestycji wlepsze przegrody wynoszą: 11 dla okien – 233,05 zł/m2; 11 dla dachu – 24,49 zł/m2; 11 dla ścian zewnętrznych ocieplonych: 11 wełną – 8,73 zł/m2, 11 styropianem – 2,61 zł/m2; 11 dla podłóg na gruncie – 38,49 zł/m2. Zatem budowanie dwa razy lepiej to najlepszy interes, jaki można zrobić w tych czasach.

Wtej sytuacji prawdą jest nie tylko to, że mądry buduje (co najmniej) dwa razy lepiej, ale i to, że tylko głupi

Analiza opłacalności

może zaufać zawartym wprzepisach budowlanych zapewnieniom, że budowanie przegród o współczynnikach przenikania ciepła zgodnych z „warunkami technicznymi” jest w jakiejkolwiek mierze racjonalne.

Jeszcze wentylacja

Wnaszych rozważaniach zajęliśmy się przede wszystkim lepszym ocieple- niem budynku. Aprzecież wtakim bardzo ciepłym domu największe straty ciepła będą z tytułu wentylacji. Zastosowanie więc wnim wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwoli budować domy dwa razy lepiej, nawet bez dwukrotnego zwiększenia grubości ocieplenia poszczególnych przegród i dwa razy cieplejszych okien. Ale jest to temat na oddzielne opowiadanie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.