Kto jeszcze wierzy wwieże?

270 mieszkań powstanie w wieżowcu, który przy ul. Łuckiej chce zbudować f irma Impexmetal. Kiedy ta inwestycja się rozpocznie, będzie to piąta w Warszawie próba budowy ponadstumetrowego mieszkalnego drapacza chmur. Piąta, ale nie ostatnia

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

kań. Na parterze wież i podium zapla nowa no lo ka le. W kil ku kon dy - gnacyjnym podziemnym parkingu ob słu gu j ą cym apar ta men towiec i biura zaparkować będzie mogło naraz aż 579 aut.

Na rozbiórkę istniejącego starego biurowca Impexmetalu i budowę w jego miejscu wieżowców potrzeba około trzech lat. Kiedy zacznie się budowa? – Kierunek dalszych działań dotyczących inwestycji rozstrzygnie się nie wcześniej niż za kilka tygodni – mówi prezes Boryszewa. Tłumaczy: – Nie jesteśmy deweloperem, więc decyzja dotycząca sposobu realizacji inwestycji będzie dla nas kluczowa. Obecnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami – dodaje.

Jeżeli Impexmetal znajdzie partnera, jego mieszkalny wieżowiec będzie pią tym te go ty pu bu dyn kiem w Warszawie, który przekroczy barie rę wyso ko ści stu me trów. Pier - wszym był budynek biurowo-mieszkalny Babka Tower firmy Echo Investment. Do dachu ma 95 m, z anteną – 105. Powstał w 2000 r. przy rondzie Babka (dziś rondo Zgrupowania AK „Radosław”). Drugim był wspomniany wcześniej blok Łucka City zbudowany w 2004 r. Trzeci i czwarty dopiero powstają – to 192-metrowy apartamentowiec Złota 44 (ma być gotowy na jesieni) oraz niższy od niego o 32 metry Cosmopolitan (ma być gotowy pod koniec roku).

Czy Impexmetal znajdzie firmę chęt ną, by bu dować apar ta men to - wy drapacz chmur? Poziomy sprzedaży mieszkań w Złotej 44 i Cosmopolitanie nie są zachęcające. Minęły już czasy, kiedy mieszkanie w tego ty pu budynkach uważano za inwe stycję, któ ra po za led wie kil ku latach da dużą stopę zwrotu. Ograniczona jest też liczba klientów gotowych zapłacić kwoty przekraczają ce 20 tys. zł za m kw. A ce ny mu - szą oscylować w tych okolicach, bo technologia budowy mieszkalnych wie żowców jest dro ga. Mię dzy in - ny mi z powo du ko niecz no ści do - trzy ma nia prze pi sów prze ciw po - ża ro wych do t y czą cych wy so ko - ściow ców, czy l i bu dyn ków wyż - szych niż 55 metrów i mających więcej niż 18 kon dygna cji. Dla te go tę gra ni cę wy so ko ści prze kra cza w Warszawie niewiele apartamentowców. To m. in. dwa 85- me trowe wieżowce Platinium Towers, które przy Grzybowskiej zbu dowa ła f ir - ma At las Esta tes, 70- me trowy bu - dy nek Gdań ski, któ ry f ir ma Dom Development postawiła przy ul. Słonim skie go, czy 60- me trowa wie ża w kompleksie Murano f irmy Budimex przy ul. Stawki (ta jednak wymyka się def inicji wysokościowca, bo ma tylko 18 kondygnacji).

W Warszawie jest planowanych jeszcze kilka ponadstumetrowych apartamentowców. Projekty te jednak są od lat w zawieszeniu – inwe- storzy czekają na lepszą koniunkturę. Najbardziej znanym przykładem jest Lilium – 260-metrowy drapacz chmur według projektu słynnej Zahy Hadid, który miał powstać obok ho te lu Mar riott u zbie gu Al. Je ro - zo l i m skich i Cha ł u biń skie go. W2009 r. inwestycja została zamrożona na etapie prac projektowych. Miejscy planiści zalecają zresztą, by bu dy nek skró cić do 180-220 m, że - by nie przygnia tał wi zu al nie Mar - riotta. Innym czekającym na lepsze czasy projektem jest 30-kondygnacyjna wieża o roboczej nazwie Chopin Tower, którą przy Grzybowskiej obok swojego biurowca Warsaw Spire chciała budować f irma Ghelamco. Na razie poprzestała na biurach. Tuż obok może powstać trzeci planowany ponadstumetrowy mieszkal ny wie żo wiec – 167- me tro wy gmach, któ ry chce bu dować f ir ma Atlas Estates obok swoich wież Plati num Towers. Bu dy nek ma skom - pli kowa ną hi sto rię – naj pierw pla - nowano, że będzie apartamentowcem, potem, gdy rynek mieszkaniowy po grą żył się w kry zysie, inwe - stor oświad czył, że zmie nia j e go przezna cze nie na biu rowe, a kil ka mie się cy te mu, gdy na do bre roz - krę ci ła się bu dowa War saw Spi re, uznał, że nie ma szansy konkurować z tym budynkiem, i powrócił do pierwot nej kon cep cji bu dyn ku miesz - kalnego. Termin rozpoczęcia inwestycji pozostaje nieznany.

Wieżowce Impexmetalu. Po prawej – apar tamentowiec

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.