Wolski gigant wciąż atrakcyjny

Wpierwszym kwartale tego roku osiem firm wynajęło biura w 208-metrowym drapaczu chmur Warsaw Trade Tower. To dowód na to, że najwyższy warszawski biurowiec wciąż jeszcze liczy się wwalce o klienta, którą toczy z nowszymi budynkami

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Wieżowiec Warsaw Trade Tower do czubka anteny ma 208 metrów, jest niższy tylko od Pałacu Kultury. Znajduje się u zbiegu Chłodnej i Towarowej 51, w odległości pięciominutowego spaceru od powstającej w ramach II linii metra stacji Rondo Daszyńskiego. Został oddany do użytku w 1999 r. 43kondygnacyjny budynek oferuje prawie 45 tys. m kw. biur. Swoją siedzibę ma tu m.in. firma KPMG, a jednym z największych najemców jest firma ubezpieczeniowa AXA, która zajmuje aż 7 tys. m kw.

Portfolio najemców w projekcie uzu peł ni ły w osta t nim cza sie: Da - go Cen trum Tower ( pol ska f ir ma oferująca możliwość najmu małych biur i sal konferencyjnych na zasadach „ in stant of f i ce”), Asec, Te le - trade (międzynarodowa f irma oferu j ą ca kom plek so wy wach l arz usług związanych z rynkiem Forex) oraz Best Flights ( punkt sprze da - ży bi le tów lot ni czych). Z ko lei do - tychczasowe umowy najmu przedłu żyli: Avan ssur, In ter Par tner As - si stan ce, X- Press Co u riers oraz mię dzy na ro dowa f ir ma z sek to ra f inansowego. Suma wszystkich ośmiu transakcji najmu to prawie 8,5 tys. m kw.

- Pod pi sa ne w osta t nim cza sie nowe kontrakty i przedłużenia dotychczasowych umów oraz prowadzone aktualnie rozmowy z potencjalnymi najemcami potwierdzają, że War saw Tra de Tower cie szy się nie słab ną cym za in te re sowa niem polskich i międzynarodowych marek. Firmy doceniają prestiż, wysoką jakość powierzchni, a jednocześnie atrakcyj ne wa run ki naj mu. Co istotne, obiekt stanowi ciekawą propo zy cję rów nież dla mniej szych f irm, po szu ku ją cych uni kalnych, re pre zen ta cyj nych powierz chni, sprzyjających budowie marki i pozyskiwa niu klien tów – prze ko nu je Adrian Bojczuk z firmy Jones Lang La Sal l e, któ ra po śred ni czy ł a w transakcjach.

Niebawem Warsaw Trade Tower będzie mieć silnego konkurenta wwalce o najemców – do 2015 r. pomiędzy Towarową a Wronią ma powstać wieżowiec Warsaw Spire, który do czubka iglicy będzie mieć 220 metrów i zaoferuje 60 tys. m kw. biur, a kolejne 40 tys. wniższych budynkach bocznych. Właściciel budynku, fundusz AICEE II, w ubiegłym roku wystawił wieżowiec na sprzedaż. To, że budynek wciąż potrafi przyciągać nowych najemców, jest dla właściciela dobrą wiadomością.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.