Zamieszkać na Słodowcu

Belgijska f irma deweloperska Matexi rozpoczyna pierwsze prace na budowie dziesięciopiętrowego domu na Bielanach. Jako atut inwestycji przedstawia jego wkomponowanie w istniejącą miejską tkankę

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Inwestycja o nazwie Słodowiec Park powstanie u zbiegu ulic Duracza i Magiera. Matexi już rozpoczęło wyburzanie niskiego budynku usługowego, który stoi w tym miejscu. Firma podpisała też kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji. Będzie nim firma Unibep, która za swoje prace dostanie 21,4 mln zł.

Budynek został zaprojektowany przez warszawską pracownię architektoniczną MASS Project. Będzie to dziesięciopiętrowy dom dorównujący wysokością starym blokom w stojącym w pobliżu. Żeby nie zacie niać miesz kań w jed nym z tych do mów, część bu dyn ku ob ni żo no do pięciu pięter. Dom będzie mieć dwa podziemne piętra, na których znajdzie się podziemny parking na 109 miejsc.

- Par ter prze zna czo ny j est na usłu gi, któ re zaj mą ok. 500 m kw. Na pier wszym pię trze znaj dować się bę dzie 550 m kw. powierz chni biurowej. Część biurowa jest rzadko spo ty ka ną ofer tą i skie rowa na jest do f irm, któ re nie są za in te re - sowa ne pła ce niem czyn szu, l ecz chcą nabyć lokale na własność. Od drugiego piętra wzwyż zaprojektowa ne zo sta ły 93 miesz ka nia w po - pu lar nym stan dardzie wykoń cze - nia o me t ra żach od 34 m kw. do 93 m kw. W tych powierz chniach architekci rozplanowali dwu-, trzyi czte ro po ko jowe miesz ka nia – in - formuje Elżbieta Brodowska z Matexi Pol ska.

Dewe lo per prze ko nu je, że atu - tem inwestycji jest bliskość różnorod ne go trans por tu pu blicz ne go jak tramwaj, au to bus oraz od da lo - nej o kilkanaście minut spaceru stacji metra Słodowiec. O kilkaset metrów od osiedla oddalona jest trasa AK. – Istotnym walorem inwestycji jest także bliskość szkół, przedszkoli, a prze de wszyst kim dwóch par - ków miej skich Her ber ta i park Ol - szyna – dodaje. I podkreśla, że Słodowiec Park realizowany jest w pełnej zgodności z wymaganiami usta- wy de we lo per skiej. Środ ki wpła - ca ne przez klien tów tra f iać bę dą na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ceny mieszkań wynoszą od 6,8 do 8,8 tys. zł za m kw., do te go trze ba jesz cze doliczyć cenę miejsca w podziemnym garażu – 33 tys. zł.

Bu dowa zaj mie 16 mie się cy. In - we stor cze ka jesz cze na uprawo - mocnienie pozwolenia na budowę. Jeżeli oczekiwanie na ten dokument się nie przedłuży, budowa rozpocznie się późnym latem i zakończy się pod koniec 2014 r.

Firma Matexi znana jest w Warszawie z inwe stycji Górce 142, po - wsta j ą cej na Be mo wie w re j o nie skrzyżowania Górczewskiej i Kluczbor skiej. Bu dowa te go do mu jest już na ukoń cze niu. Fir ma pla nu je roz po cząć w 2013 r. jesz cze jed ną i n we sty cję – ma to być pro j ekt mieszkaniowy na Ursynowie, u zbiegu ulic Ro me ra i Su rowiec kie go. W bu dyn ku znaj dzie się oko ło stu miesz kań, część biu rowa i usłu go - wa.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.