Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Jeśli nie masz możliwości podłączenia domu do kanalizacji, możesz oczyścić ścieki w przydomowej oczyszczalni. Do wyboru masz kilka rozwiązań

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Piotr Syga, Ładny Dom

Zbiornik bezodpływowy, czyli szambo, jest rozwiązaniem stosunkowo tanim, ale uciążliwym ze względu na konieczność częstego opróżniania zbiornika. Dlatego lepiej zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Tym bardziej że koszty eksploatacyjne oczyszczalni są wielokrotnie niższe niż szamba. Osad ze zbiornika sedymentacyjno-gnilnego wystarczy usuwać jedynie raz lub dwa razy do roku. Innym atutem tego rozwiązania jest też to, że woda ze ścieków oczyszczana jest do tego stopnia, iż nadaje się do ponownego wykorzystania – mycia samochodów, nawierzchni tarasów, podlewania trawników i roślin ozdobnych czy spłukiwania toalet i napełniania oczek wodnych.

Osadnik wstępny

Przydomowe oczyszczalnie działają dwustopniowo, przy czym pierwszy stopień jest taki sam lub bardzo po dob ny dla wszyst kich ty pów. Wpierwszym etapie ścieki bezpośrednio z domu trafiają do szczelnego osad ni ka wstęp ne go ( zbior ni ka gnilnego), w którym odbywa się ich sedymentacja powiązana z procesami gnilnymi w warunkach beztlenowych. W drugim – wstępnie oczyszczone ścieki z osadnika przedostają się otworem przelewowym do następnego stopnia oczyszczania, gdzie zachodzą procesy w warunkach tlenowych.

Drenaż rozsączający

To najtańszy, a przez to najczęściej stosowany sposób radzenia sobie ze ściekami. Metoda polega na filtrowaniu ścieków w złożu żwirowo-piaskowym z udziałem bakterii tlenowych. Zwróćmy uwagę, że oczyszczająca się stopniowo woda przenika w głąb podłoża, zasilając wody gruntowe. Dlatego tak ważne jest, aby maksymalny poziom lustra znajdował się przynajmniej 1,5 m poniżej rur rozsą cza ją cych ście ki. Oczysz czal nia drenażowa najlepiej sprawdza się na podłożach piaszczystych i suchych, gdzie po ulewach czy topniejącym śniegu nie gromadzi się woda; unikajmy więc wszelkiego rodzaju zagłębień czy niecek.

Filtr piaskowo-żwirowy

Rozwiązanie to różni się od drenażu rozsączającego przede wszystkim tym, że oczyszczanie ścieków odbywa się wśrodowisku zamkniętym, czyli całkowicie odizolowanym od wód gruntowych. Dzięki temu oczyszczoną wodę jesteśmy wstanie odzyskiwać i wykorzystywać powtórnie. Zaletą takiego filtra jest też to, że nie ogranicza nas w żadnym stopniu jakość podłoża czy warunki wodne terenu. Poza tym, efektywność oczyszczania jest większa niż rozsączania wgruncie. Metoda ta przypomina nieco oczyszczanie wody wakwarium przy użyciu filtrów zewnętrznych.

Oczyszczalnia roślinna

Tenrodzajoczyszczalnijestznaczniesprawniej działającą wersją filtra piaskowego. To też uszczelniony folią zbiornik, wypełnio- ny kruszywem (w nim rozsączane są i filtrowane ścieki), który następnie obsadza się roślinami. Do tego typu oczyszczalni wybiera się gatunki roślin, które wnaturze porastają przybrzeżne strefy zbiorników wodnych. Do obsadzania przydomowej oczyszczalni odpowiednia jest trzcina, pałki, łączeń, sity, kosaćce czy jeżogłówki. Zroślin można tworzyć naturalistyczne kompozycje, skutecznie maskując instalacje techniczne oczyszczalni.

Budując przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków, możemy skorzystać zdofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Trzeba tylko złożyć stosowny wniosek do lokalnego urzędu gminy. O kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przeczytasz w listopadowym numerze „Ładnego Domu”

Oczyszczalnia roślinna może też być ozdobą ogrodu

W domach jednorodzinnych stosuje się zwykle zbiorniki z tworzyw sztucznych

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.