Ghelamco chce budować lokalne centra handlowe n

Jeden z największych działających w Polsce deweloperów biur wchodzi w branżę handlową. Zamierza budować nieduże centr – Wygodne, przyjazne miejsce szybkich codziennych zakupów – tak opisuje je Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający G

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Według Jones Lang LaSalle na koniec października 2013 r. podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Warszawie wraz z przyległymi gminami osiągnęła 1 mln 610 tys. m kw. powierzchni najmu, z tego 1,1 mln m kw. znajduje się w centrach handlowych. Zdaniem analityków wciąż jest miejsce na więcej obiektów. Waglomeracji warszawskiej wskaźnik nasycenia handlem wynoszący 445 m kw. na tysiąc mieszkańców jest nadal jednym z najniższych wśród polskich aglomeracji, wyprzedzając jedynie Szczecin i aglomerację katowicką. – Dynamiczny rozwój nowych dzielnic mieszkaniowych oraz poprawa infrastruktury drogowej kreują nowe lokalizacje handlowe i generują zapotrzebowanie na kolejne projekty – przekonuje Anna Wysocka, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych w Jones Lang LaSalle. Zaznacza, że na znaczeniu zyskują małe, osiedlowe centra convenience.

To wtę niszę celuje firma Ghelamco. – Kierunek, który wybraliśmy, to praktycznie nieobecna jeszcze w Polsce kon cep cja lo kal nych obiek tów handlowo-usługowych, w których do każdego sklepu czy punktu usługowego można wejść oddzielnym wejściem, bezpośrednio z ulicy. Powierzchnie takich obiektów nie są duże, oscylują w granicach 7-12 tys. m kw., stanowiąc alternatywę dla typowych, wielkoformatowych centrów handlowych. Rozważamy lokalizacje w po- bliżu dużych osiedli, gdzie często braku je te go ty pu obiek tów, a pun kty handlowo-usługowe są rozproszone. Takie rozwiązania sprawdziły się już do sko na le za gra ni cą, gdzie słu żą mieszkańcom jako osiedlowe ośrodki handlowo-usługowe, a w przeciwień stwie do wiel ko for ma towych centrów handlowych, gdzie zakupy pochłaniają zbyt dużo czasu, są ła- two osią gal ne i do dat kowo two rzą wartościową przestrzeń publiczną, wspierając tym samym rozwój lokalnej przedsiębiorczości – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

W pier wszej ko lej no ści ma po - wstać centrum handlowe w Wilanowie, na Zawadach, pomiędzy ulica- mi Sytą, Zaściankową, Łokciową i Vogla. Będzie się nazywać Plac Vogla. Za pro jek towa ny przez pra cow nię Arch Ma gic obiekt przewi du je kil - ka niskich parterowych budynków ob ło żo nych ka mien ny mi pły ta mi. Znajdzie się w nich supermarket, siłownia, sklepy, restauracje i kawiarnie oraz plac zabaw dla dzieci. W sumie za o fe ru je ok. 11 tys. m kw. po - wierzchni handlowo-usługowej – jedną szóstą tego, co Galeria Mokotów. Ghelamco f iniszuje procedury administracyjne, prace chciałoby zacząć jesz cze przed koń cem 2013 r. i oddać obiekt do użytku przed końcem 2014 r.

Kolejne tego typu realizacje Ghelamco powstaną pod Warszawą: wPiasecznie i Łomiankach. Obiekt w Piasecznie – Pasaż Tukanów – znajdujący się przy ulicy Nowej obejmie około 30 lokali o łącznej powierzchni około 7 tys. m kw. Prochownia Łomianki, która zaoferuje 60 sklepów na powierzchni ok. 11,5 tys. m kw., powstanie na terenie dawnych Zakładów Drzewnych. Ta inwestycja budzi kontrowersje wśród mieszkańców – po pierwsze wśród najbliższych sąsiadów, którzy obawiają się uciążliwości obiektu. Narzekają też lokalni sklepikarze, podkreślając, że niedawno wŁomiankach otwarto supermarket Auchan z galerią handlową. Warunki zabudowy dla Prochowni zostały zaskarżone do SKO. Władze gminy popierają inwestora. – Zobowiązał się do nakładów m.in. w przebudowę ulic – mówi wiceburmistrz Ło mia nek Piotr Ru siec ki.Obiekt będzie mieć charakter centrotwórczy. Jesteśmy młodym miastem, nie mamy rynku. Działka, na której ma powstać centrum handlowe, zlokalizowana jest przy głównej ulicy Łomianek. Na pewno centrum handlowe będzie w tym miejscu lepsze niż zakłady przemysłowe – uważa.

Ghelamco oficjalnie zaprezentuje trzy projekty centrów handlowych na targach MAPIC w Cannes 13-15 listopada.

Standard wykończenia centrum handlowego w Wilanowie ma być nieco wyższy niż w innych inwestycjach

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.