WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE Z SERWISU BRYLA.PL

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

ślin no ści, któ rą chce my po sa dzić. Do wymienionej kwoty powinno się dodać koszty projektu, transportu czy robocizny. Myślę, że w warunkach pol skich na le ży te go ro dza ju inwestycję kalkulować na poziomie 150 zł za m kw. W Szwajcarii, gdzie zielone dachy są powszechne, taka inwestycja możliwa jest do realizacji za połowę wymienionej ceny.

Na le ży pod kre ślić, że dla wie lu inwestorów, szczególne w sektorze miesz ka niowym, kwo ta ok. 150 zł nie stanowi przeszkody. Odpowiednio za pro jek towa ny zie lo ny dach bez wąt pie nia sta nowi atrakcyj ny element przyciągający klientów, co pozwala na zwrot przynajmniej części, o ile nie całości, kosztów poniesio nych na je go re a li za cję. Ma my więc nadzieję, że tego rodzaju inwestycje nie będą już wkrótce rzadkością. Kto jest obecnie liderem zielonego budownictwa, czego możemy się od niego nauczyć?

– Oczywiście zielone budownictwo to znacznie więcej niż budownictwo z zielonymi dachami. Opierając się na światowych rankingach, jak raport Jones Lang LaSalle Retail: Going Green in CEE, w obrębie Europy ŚrodowoWschod niej to właś nie w Pol sce, a szczególnie wWarszawie, buduje się najwięcej budynków poddawanych cer ty f i ka cji LE ED i BRE E AM. Nie oznacza to jednak, że każdy z „zielonych” budynków posiada ogród na dachu, ale mamy nadzieję, że stanie się to standardem zielonego budownictwa.

Zielony dach, przyjazny środowisku transport, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy zastosowanie inteligentnych rozwiązań pozwalających np. na sterowanie ogrzewaniem to może być już niedługo typowa oferta dla tych osób, które szukają bardziej ekologicznych rozwiązań i są skłonne nieco więcej za nie zapłacić, ale za to obniżyć koszty eksploatacji. *Leszek Drogosz przewodniczy miejskiemu Zespołowi ds. SEAP odpowiedzialnemu za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku”, wynikającego z przystąpienia do inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienia między Burmistrzami. Leszek Drogosz wziął udział w konferencji Future4Build, która odbyła się 67 listopada w Warszawie. Trzecia edycja tego wydarzenia, któremu patronowała m.in. „Gazeta Dom”, poświęcona była idei zrównoważonego rozwoju miast.

Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.