Mój jest ten kawałek podłogi

Zespół ośmiu domów zawierających wyłącznie malutkie, 18-19-metrowe kawalerki, chce zbudować na Polach Wilanowskich f irma Polnord. – To propozycja dla tych, którzy chcą mieć własne, osobne mieszkanie i nieważny jest dla nich metraż – tłumaczy deweloper

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

To prawdopodobnie najbardziej oryginalna inwestycja, jaką kiedykolwiek zrealizowano w Warszawie. Osiedle ma powstać na trzyhektarowej działce przy skrzyżowaniu ul. Branickiego i Zdrowej, upodnóża skarpy ursynowskiej. Specyficzna formuła osiedla wynika z zapisów planu zagospodarowania. W tym miejscu nie dopuszcza on zabudowy mieszkaniowej. Pozwala na budowę obiektów oświatowych, ale dopuszcza także budynki o funkcjach hotelowych. – Domy, które zbudujemy, będą formalnie mieć funkcję aparthotelu – mówi Tomasz Sznajder, wiceprezes Polnordu. I wprowadza wszczegóły projektu nazywanego roboczo Miniapartamentami.

Docelowo osiedle ma się składać z ośmiu budynków zawierających kilkaset kawalerek oraz zespół usług. Wpierwszym etapie mają powstać dwa budynki z 200 kawalerkami o metrażach od 18 do 19 m kw. Nie da się w nich zmieścić pralki. Dlatego Polnord chce umie ścić w bu dyn kach pralnię samoobsługową. Wmaleńkim aneksie kuchennym też raczej nie da się poszaleć, dlatego firma zastanawia się również nad umieszczeniem w budynku kafeterii oferującej śniadania czy kolacje. Podobne rozwiązania zastosowano we wrocławskiej inwestycji Starter, do inspiracji którą przyznaje się Tomasz Sznajder. Star- ter to budynek mieszkalny z maleńkimi mieszkaniami, zaadaptowany z dawnego akademika. – Cieszy się ogromną popularnością wśród klientów, choć ceny jak na Wrocław były dosyć wysokie – mówi wiceprezes Polnordu. – U nas cena metra kwadratowego będzie się zaczynać od ok. ośmiu tys. zł i dochodzić – wwersji z wykończeniem i standardowym wyposażeniem – do ponad 10 tys. zł. Założenie jest takie, że ma to być własny dach nad głową, dostępny już za niespełna 200 tys. zł – mówi.

Mieszkania tych rozmiarów nie mogą być kupowane jako lokal docelowy. Na osiedlu o takiej strukturze mieszkań należy spodziewać się dużej rotacji właścicieli, a więc małej identyfikacji mieszkańców z własnym osiedlem. To zwiększa prawdopodobieństwo dewastacji. Jak temu zapobiec? Tomasz Sznajder przekonuje, że Miniapartamenty to oferta dla młodych ludzi, poszukujących miesz ka nia na okres stu diów lub pierwszej pracy. Są to osoby z wysoki mi as pi ra cja mi, któ re z du żym prawdopodobieństwem pozostaną mieszkańcami Wilanowa. Zainteresowane zakupem mieszkań służbowych – zdaniem wiceprezesa Polnordu – mogą być także firmy wynajmujące biura w pobliskim Wilanów Office Parku, jak Asseco czy Medicover. – Dla takich klientów metraż nie stanowi głównego kryterium. Młodego człowieka na dorobku nie inte- resuje, czy pokój ma 20 czy 30 metrów, dopóki nie ma dziecka, rodziny. Ważne jest, że to osobne mieszkanie, a cena całego lokalu jest w jego zasięgu. Tym bardziej że nie musi ku pować miej sca w ga ra żu. Na osiedlu będzie ochrona, a identyfikowaniu się z osiedlem będzie sprzyjać fakt, że jest ono położone w Miasteczku Wilanów, zadbanym komplek sie o prze my śla nym ukła dzie ur ba ni stycz nym – mó wi To masz Sznajder.

WWarszawie zdarzają się na rynku pier wot nym ofer ty kawa le rek w cenach poniżej 200 tys. zł, ale zazwyczaj na da le kiej Bia ło łę ce, Tar - gów ku czy po prze mysłowej Wo li. Sznajder zaznacza, że są to okazje, które szybko znikają z rynku, a Polnord zamierza je mieć w stałej ofercie. Do da je, że Wi la nów jest le piej skomunikowany z centrum. Warto myśleć też w kontekście inwestycyjnym: za kilka lat do Wilanowa dociągnięta zostanie południowa obwod- nica Warszawy, to jeszcze podniesie atrakcyjność lokalizacji, a ceny mieszkań wzrosną – przekonuje. Według nie go Mi nia par ta men ty mo gą być propozycją dla osób, które szukają atrakcyj nej for my lo ka ty ka pi ta łu i będą kupowały mieszkania pakietowo, pod wynajem. Przekonuje, że to idealny projekt dla Banku Gospodarstwa Krajowego, który chce zbudować portfel 20 tys. mieszkań, z wynajmu których oczekuje czteroprocentowej stopy zwrotu. Przy cenie rzędu 200 tys. zł za mieszkanie wpływy z czynszu to 8 tys. zł rocznie, czyli niespełna 700 zł miesięcznie. – Dziś w Warszawie za wynajęcie kawalerki trzeba zapłacić minimum 1,5 tys. zł.To także ciekawa oferta dla f irm, które chcą mieć mieszkania służbowe dla swoich pracowników. Bo, co warto podkreślić, z racji tego, że budynki będą mieć funkcję aparthotelu, mieszkania będą obłożone 23-procen towym po dat kiem VAT, któ ry, w odróżnieniu od 8-procentowego podatku VAT za mieszkania, f irmy mogą sobie odliczać – zaznacza Tomasz Sznajder.

Osie dle pro jek tu ją ar chi tekci z pracowni Grupa 5. Polnord liczy, że do koń ca ro ku zło ży wnio sek o pozwolenie na budowę, a otrzyma je w lutym. Budowę chciałby zacząć na wiosnę. Wilanowscy urzędnicy czekają na projekt. Mają wątpliwości, czy osiedle rzeczywiście da się zakwalifikować jako aparthotel.

Na zdjęciu wnętrze kawalerki we wrocławskiej inwestycji Starter, na kórej wzorowana jest inwestycja Polnordu na Polach Wilanowskich

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.