Hektar biur dla KPMG

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MPW

Po ponad dekadzie pracy w wieżowcu Warsaw Trade Tower międzynarodowa sieć firm doradczoaudytorskich KPMG przeprowadzi się do kompleksu Gdański Business Center, powstającego na Muranowie.

KPMG poinformowało, że w biurowcu budowanym przez firmę HB Reavis u zbiegu ulic Andersa i Inf lanckiej wynajmie „do 10 tys. m kw.” biur. To jed na z naj - wię kszych te go rocz nych trans - akcji najmu na warszawskim rynku biurowym (rekord należy jak dotąd do kompleksu Ochota Office Park przy Al. Jerozolimskich, który latem wynajął 13 tys. m kw. biur Urzę dowi Re je stra cji Pro - duktów Leczniczych, Wyrobów Me dycz nych i Pro duk tów Bio - bójczych).

Gdański Business Center będzie się składać z dwóch budynków o łącznej powierzchni najmu ok. 47 tys. m kw. Do dyspozycji pracowników i gości zostanie oddane ponad 430 miejsc parkingowych. Wplanach jest budowa kolejnych budynków, które podwoją powierzchnię biurową kompleksu.

Bu dyn ki pier wsze go eta pu zo - sta ną od da ne do użyt ku j e sie nią przyszłe go ro ku. KPMG prze pro - wadzi się do nich rok później. Strata takiego najemcy to cios dla Warsaw Tra de Tower. Bu dy nek rok te - mu został wystawiony na sprzedaż. Jak dotąd nie znalazł się chętny na je go za kup. Po są siedz ku wy ra sta mu po tęż ny kon ku rent w po sta ci 180- me trowe go wie żowca War saw Spi re, któ ry zo sta nie od da ny do użytku w 2015 r.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.