WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE Z SERWISU BRYLA.PL

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - RED, KA MIL BIA ŁAS

Dzień dobry, kupiłem kościół, pomoże mi pan?

Jak na takie niecodziennie pytanie reaguje młody architekt? Oczywiście przyjmuje zlecenie i tworzy jeden z najodważniejszych projektów renowacji kościoła wPolsce. Projekt zakłada adaptację na cele świeckie – właściciel chce wnim stworzyć Centrum Dialogu.

Poewangelicki kościół wPołajewie (woj. wielkopolskie) już od wielu lat nie pełni swej sakralnej funkcji. Był już m.in. magazynem, silosem zboża, pun ktem wy mia ny but li ga zo - wych. Inwestycję chce przeprowadzić prywatny inwestor, mieszkaniec gminy Połajewo, który na jego zakup wydał 175 tys. zł.

Projekt zlecił Andrzejowi Majcherowi, młodemu architektowi, który dał się poznać jako autor najlepszego dyplomu architektonicznego wkonkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Jego praca poświęcona była adaptacji innego opuszczonego kościoła, w Pisarzowicach.

Andrzej Majcher wraz z architektem wnętrz Robertem Gruszewskim zaproponowali metamorfozę zabytku wnowoczesny kompleks kulturalno-artystyczny. Wsfinansowaniu inwestycji mają pomóc niemieckie parafie ewangelickie oraz ludzie dobrej woli.

Transformacja świątyni zakłada rozbudowę o nowe skrzydło, które miałoby stanowić zaplecze dla przyszłego biura oraz utworzyć nowe przestrze nie dla ce lów in te gra cyj nych. Wnowym skrzydle znalazłyby się też pokoje, wktórych mogliby zatrzymywać się goście.

– Zależało mi na uzyskaniu wrażenia zespołu, a nie dwóch odrębnych brył połączonych korytarzem – mówi Andrzej Majcher.

Architekt zaproponował przesunięcie fragmentu bocznej ściany kościoła. Zmianie uległo również główne wejście, które znalazło się między starą i nową częścią świątyni. Nowa forma jest osadzona na planie wydłużonego prostokąta. Jej ścięcie wpostaci pulpitowego dachu nawiązuje do skosów połaci kościoła. Fasadę nowej części zdobi grafitowa cegła, która czytelnie oddziela nowe od starego, stanowiąc jednocześnie wspólny mianownik obu form.

Metamorfoza domu kostki

Typowy domek z PRL-u gruntownie przebudowano, powiększając go o nową, biurową przestrzeń i klatkę schodową.

Pochodzącą z 1979 r. willę na Wilanowie gruntownie wyremontowano w 2012 r. W la tach 70. w Pol sce Ludowej obowiązywało prawo, które ograniczało powierzchnię użytkową domów jednorodzinnych. By ominąć te przepisy, willę zbudowano, sto su jąc nie ty powe roz wią za - nia. Każ da kon dygna cja bu dyn ku zo sta ła prze su nię ta o 150 cm i za - miast trzech pozio mów uzyska no aż sześć.

Projekt przebudowy willi opracował architekt Paweł Lis. Zadanie polegało na powiększeniu i przystosowaniu domu do funkcji biurowej przy jednoczesnym zachowaniu jego mieszkalnego przeznaczenia. Architekt musiał zmierzyć się z zastanym, nietypowym układem wnętrza i wefekcie powiększył powierzchnię budynku do 300 m kw.

Elewacja frontowa została wyburzo na i w ca ł o ści prze szklo na. Z trzech półpięter usunięto wszystkie ściany działowe i częściowo zastąpiono je taf lami szkła. Dzięki róż- nicy poziomów udało się zachować wyraźny podział funkcji, a uwolniona kubatura zaczęła się swobodnie przenikać, tworząc w całym domu wrażenie jednej otwartej przestrzeni. Efekt po tę gu j e ogrom na ilość światła, która dostaje się do wnętrza przez ok na fron towe i czę ściowo przeszklony dach.

W środ ku do mu wy mu rowa no ścianę kominową i następnie wsparto o nią nową klatkę schodową. Do dwóch poziomów z pokojami dodano podwieszone balkony.

Wnętrza zdobią spokojne kolory. Białym ścianom towarzyszą użyte dębowe deski. Z kolei modernistyczny i nowoczesny wygląd zewnętrznej części potęguje wysunięta i ścięta pod kątem nadbudowa fasady oraz dobudowane wejście z wiatą garażową.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.