665 zł za ogrzanie domu

Jest to możliwe w domu pasywnym. Taki dom powstał niedawno w podolsztyńskiej miejscowości Stawiguda. Pełni on funkcję pokazową, więc każdy może go obejrzeć, także od środka

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Marek Wielgo

Wygląd tego domu być może nie wszystkim przypadnie do gustu. Jednak inwestor, który decyduje się na dom pasywny (zwany też niskoenergetycznym ze względu na bardzo małe zapotrzebowanie na energię cieplną – poniżej 15 kWh na m kw. rocznie), nie może sobie pozwolić na architektoniczne fanaberie. Każde załamanie ściany czy wnęka to dodatkowe straty ciepła. Kluczowe dla domu pasywnego jest ocieplenie. Ściany domu wStawigudzie mają z tego powodu aż 50 centymetrów grubości.

Wtym przypadku zastosowano wełnę mineralną, bo dom jest prefabrykowany. Innymi słowy, na plac budowy przywieziono gotowe elementy (szkielet jest z drewna), które złożono w całość i wykończono w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

Oszczędność czasu nie jest jedyną zaletą prefabrykatów. Poszczególne elementy można idealnie spasować, gdyż są wykonane z milimetrową dokładnością. Łatwiej jest wtedy spełnić drugi warunek – dom musi być bardzo szczelny.

Kiedy robi się zimno i dom wymaga ogrzewania, trzeba zrezygnować z otwierania okien. Włącza się zaś wentylację mechaniczną z rekuperacją, dzięki czemu znacznie mniej ciepła pochłania podgrzanie świeżego powierza.

Nie lada wyzwaniem dla każdego architekta projektującego dom pasywny są okna. Nie byłoby problemu, gdyby wielkością przypominały otwory strzelnicze. Tylko kto by chciał w takim domu mieszkać? Architekt Jacek Roćko z firmy Brawo w Stawigudzie wspólnie z ekspertami koncernu Saint-Gobain (to światowy potentat na ryn ku ma te ria łów bu dowla nych, w tym ociepleniowych) postawili sobie za cel, by przeszklenia były jak największe.

Na szczęście na rynku są już dostępne okna, które nie tylko zatrzymu ją ciep ło w do mu, ale tak że po - chłaniają energię słoneczną i w ten sposób go ogrzewają. Te pierwsze, superenergooszczędne okna montowane są od północy. Te od południa „ pro du ku ją” ciep ło. La tem to mo że być uciąż liwe. Ja cek Roć ko za le ca więc sto sowa nie ża lu zji lub posadzenie drzew liściastych, które są barierą dla promieni słonecznych.

Wszyst ko to wyda je się pro ste. Jed nak w prak tyce o powo dze niu przedsięwzięcia decydują detale, np. od powied nie ustawie nie do mu na działce. Z tego względu nie na każdej da się wybudować dom pasywny. Po nad to wy ma ga on wręcz ze - gar mi strzowskiej pre cy zji. Ja cek Roćko twierdzi, że nie jest możliwe wybudowanie takiego domu tzw. systemem gospodarczym. A i firm, któ- re to po tra f ią, jest w na szym kra ju – na razie – niewiele.

Ba, ale ile taki dom kosztuje? Na pewno sporo więcej niż zwykły dom spełniający aktualne wymogi technicz ne ( za po trze bowa nie na ener - gię – ok. 80 kWh na m kw. rocznie), bu dowa ny sa mo dziel nie. Wte dy można się zmieścić w 2 tys. zł za m kw. Natomiast za 163-metrowy dom pa syw ny w sta nie dewe lo per skim ( bez pod łóg, drzwi wewnętrz nych i urzą dzeń sa ni tar nych) trze ba za - płacić firmie Jacka Roćko ok. 3,1 tys. zł za m kw.

Wtakim domu nie ma jednak pompy ciepła, która wprawdzie produkuje tanią energię, ale wciąż jest zbyt drogim urządzeniem (np. takiej, która czerpie energię cieplną z gruntu wraz z odwiertami – ok. 50 tys. zł).

Roćko przekonuje, że od inwestowania wtego typu urządzenia owiele bardziej opłaca się zainwestować wdobre ocieplenie, dzięki któremu zapotrzebowanie na energię będzie niewielkie.

W domu pasywnym w Stawigudzie, jako że jest pokazowy, zastosowano pompę ciepła. Jacek Roćko zaleca jednak kocioł np. na gaz ziemny. Budżet domowy właściciela 163metrowego domu pasywnego nie odczuje tego zbytnio, bo roczne wydatki za ogrze wa nie nie prze kro czą w tym przy pad ku 665 zł ( ta kwo ta nie zawiera kosztów podgrzewania wody).

Dom w Stawigudzie uzyskał certyfikat Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Przekrój ściany, która ma aż 50 centymetrów grubości

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.