Na Mazowszu długi lokatorów najwyższe

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Blisko 19,4 mln zł wynosi łączny aktualny dług lokatorów wobec wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ca łej Pol sce – wy ni ka z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W tych niechlubnych statystykach dominuje województwo mazowieckie.

– Dłużnik rekordzista to 54-letni mężczyzna z Warszawy, którego aktualne przeterminowane zadłużenie wynosi 373,9 tys. – informuje Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. – Zobowiązanie jest już wymagane tytułem wykonawczym – dodaje.

Geograf icznie długi lokatorskie na mapie Polski rozkładają się bar dzo róż nie. Jak wy ni ka z Rejestru Dłużników BIG, najwięcej jest ich na Mazowszu, ponad 4,6 mln zł. Kolejne jest wojewódz two lu bel skie z kwo tą po - nad 2,8 mln zł. Podobne zadłużenie z tytułu najmu i niepłaconego czyn szu wystę pu je w Ma ło - pol sce ( nie speł na 2,5 mln zł) i Łódzkiem (ok. 2,3 mln zł). Najmniejszy problem z niesolidnymi lokatorami jest w woj. kujaw- sko- po mor skim, gdzie opi sy wa ne zadłużenie sięga 12 tys. zł.

– Ana l i zowa ne za dłu że nie po - twierdza, że w hierarchii ważności re gu lowa nych zo bowią zań u Po la - ków czynsz i inne opłaty lokatorskie są na samym dole piramidy spłacalności, niżej niż rachunki za prąd, gaz, te le fon – wy jaś nia Ma riusz Hil de - brand, wi ce prezes BIG In fo Mo ni - tor. – Nie pozwalamy sobie na opóźnienia w spłacie raty kredytu czy faktury za telefon, ale już nie czujemy dyscypliny w płaceniu za czynsz – dodaje.

Jak wynika z najnowszego Raportu InfoDług, 6,1 proc. Polaków nie reguluje zobowiązań terminowo. Łączna kwota zaległych płatności sięga już 40,9 mld zł, z czego długi lokatorskie wynoszą blisko 19,4 mln zł. – Różne są przyczyny niepłacenia. Często to ciężka sytuacja finansowa lub zwyczajne zapominalstwo lub celowe niedbalstwo, które może kosztować utratę mieszkania – zauważa Grzelczak. – Jeżeli spółdzielnia proponuje odpracowanie zaległych zobowiązań, warto to zrobić, aby być uczciwym wobec pozostałych lokatorów – dodaje.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.