WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - KA MIL BIA ŁAS

Europejskie Centrum Solidarności

Z końcem sierpnia w Stoczni Gdańskiej zainaugurowano działalność Europejskiego Centrum Solidarności. Rdzawy gmach zaprojektowany przez pracownię FORT inspirowany jest historią i charakterem tego miejsca. Niektórym przypomina kadłub statku, dla innych jest metaforą trudnej drogi do wolności. ECS mieści się przy placu Solidarności 1 – opodal pomnika Poległych Stoczniowców, historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, po drodze do historycznej Sali BHP, gdzie podpisano Porozumienia Sierpniowe.

Sercem nowej siedziby ECS będzie wystawa stała – opowieść o narodzinach Solidarności, fenomenie polskiej drogi do demokracji i wpływie narodzonych w Gdańsku idei na przemiany wcałej Europie wlatach 1989-1991. Projekt tego rdzawego budynku został wybrany w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2007 r. Stanęło do niego 58 zespołów z całego świata, wygrała gdańska pracownia FORT. Kamień węgielny pod budowę siedziby ECS wmurowano wmaju 2011 r.

Woczy od razu rzucają się kolor i faktura elewacji. To Corten, stal, która przypomina zardzewiałą blachę, a wistocie jest bardzo trwała i szlachetna. Można powiedzieć, że pod względem użycia tego materiału ECS to pierwsza taka realizacja wPolsce. Materiał zmienia się pod wpływem czynników atmosferycznych.

Architekt Wojciech Targowski opowiada, że źródłem pomysłu była wizyta w starej stoczni, kiedy jeszcze budowano tu statki, pracowało wielu ludzi. To doświadczenie wywarło duży wpływ na ostateczny kształt projektu. – Zrobiłem tam kilka zdjęć blach kadłubowych czekających na użycie wprodukcji. Stały oparte na stojakach. To był niezwykle surowy, dynamiczny przekaz. Wciąż pamiętam światłocień i rytm, tworzące formę prawie rzeźbiarską – wspomina architekt.

WECS będą odbywać się konferencje, debaty, projekty dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, pokazy filmowe i wystawy czasowe. Kilkanaście pomieszczeń wbudynku zajmą organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dobra wspólnego, wolności i praw człowieka. Przez cały rok będzie czynny ogród zimowy, stworzony do aktywności artystycznych, spotkań i wypoczynku. A od wiosny do jesieni taras widokowy na dachu.

Budynek stworzony dla naukowców

WGdańsku powstał budynek, który przypomina nowoczesną twierdzę. Solidne mury, przyciemniane szyby two- rzą atmosferę tajemniczości. LINTE^2 służyć ma poszukiwaniu innowacyjnych technologii elektroenergetycznych.

Of i cj al na na zwa t ej czar nej kost ki brzmi: La bo ra to rium in no - wa cyj nych tech no l o gii elek troe - ner ge tycz nych i in te gra cji od na - wialnych źródeł energii – LINTE^2. Bu dy nek na l e ży do Po l i tech ni ki Gdań s ki ej . Zo s t ał zbu do wa ny w 2013 r. Je go pro j ekt wy bra no w kon kur sie, w któ rym zwycię ży - li so poc cy ar chi tekci z biu ra K& L art de sign Au tor ska Pra cow nia Pro jek towa.

LINTE^2 to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 2 tys. m kw. W środ ku mie ści l a bo ra to rium, w którym prowadzone będą badania nad nowoczesnym wykorzystaniem elektroenergetyki. Ta funkcja budynku została zaznaczona w projekcie. Architekci nadali budynkowi opływowy kształt. Elewacja laboratorium jest niemal całkowicie czarna. Szary fragment zdobi front tylko naj niż szą część gma chu. Czerń projektanci przełamali zielonymi linia mi, któ re, świe cąc de l i kat nie, oplatają bryłę.

Kost ka peł na jest tech no lo gicz - nych nowinek. Obiekt czerpie energię mię dzy in ny mi z ge ne ra to rów wia trowych i ogniw sło necz nych. Wśrodku znalazło się wiele zaawansowa nych tech nicz nie urzą dzeń. Wszyst ko po to, aby w ska li mi kro stworzyć systemy elektroenergetyczne, które w przyszłości mogą stać się standardem.

Koszt budowy laboratorium wraz z wyposażeniem wyniósł ok. 44 mln zł. Z tej kwoty 85 proc. pochodzi z funduszy unijnych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.