Jak mieć więcej na emeryturze?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Seniorzy będą mogli podreperować swój domowy budżet, mając do wyboru odwrócony kredyt hipoteczny lub dożywotnią rentę. Powinni też jednak rozważyć zamianę swojego domu lub mieszkania na mniejsze, bo często jest to lepsze rozwiązanie.

Już teraz seniorzy mogą skorzystać z oferty spółek (funduszy hipotecznych), oferujących rentę dożywotnią lub dożywotnie utrzymanie (w praktyce: zastrzyk gotówki).

Konkretną wysokość renty fundu sze uzgad nia ją z każ dym se nio - rem indywidualnie. Np. w funduszu X 75-latek za mieszkanie warte 400 tys. zł mo że li czyć na 1066 zł mie - sięcznie. Oczywiście fundusze gwarantują im do końca życia dach nad głową. Jed nak to roz wią za nie jest obarczone ryzykiem, bo z chwilą zawar cia sto sow nej umowy se nior prze sta je być wła ści cie lem swo jej nieruchomości. Ten, kto trafi na nieuczciwą firmę, może stracić wszystko.

Zachowają do końca życia własność miesz ka nia lub do mu ci, któ - rzy wezmą w banku odwrócony kredyt hipoteczny. Dopiero, jeśli spadko biercy go nie spła cą, bank prze - jmie i spienięży nieruchomość. Sejm uchwalił właśnie ustawę w tej sprawie. Tak więc jeszcze w tym roku wejdzie ona w życie. Jednak minie jeszcze kilka miesięcy, zanim banki przygotują ofertę. Obecnie można się jej tylko domyślać. Maciej Górka z serwi su nie ru cho mo ściowe go Do mi - porta.pl zwraca uwagę, że banki mogą nie być za interesowane udzielaniem tego ty pu kredytów, jeśli oferowane przez potencjalnych benef icjentów nieruchomości nie będą atrakcyj ne. Przykła dem mo że być gospodarstwo rolne w małej wsi, która się wylud nia. We dług eks per ta, na wię kszą przychyl ność ban ków mo gą li czyć po sia da cze nie ru cho - mości w atrakcyjnych lokalizacjach.

Kokosów z tego nie będzie

Maciej Górka ocenia, że wysokość kredytu najpewniej nie przekroczy 40-50 proc. wartości nieruchomości. Np. w stolicy przeciętne mieszkanie to M4, wyceniane średnio na 600 tys. zł. Emeryt mógłby więc liczyć co miesiąc na ok. 720 zł do dat kowych do - chodów przez 18 lat. – To nieco więcej niż wynosi przewidywana średnia dłu gość życia lu dzi w wie ku 65 lat – mówi Maciej Górka. I dodaje, że po upływie tego czasu emeryt mógłby nadal mieszkać wlokalu, ale pozostałaby mu już tylko goła emerytura.

Ekspert zwraca ponadto uwagę, że wie lu se nio rów nie ma tak cen - nych nieruchomości. Np. w Poznaniu posiadacz typowego dla tego miasta, trzy po ko j owe go miesz ka nia w dziel ni cy Je życe mo że li czyć na 486 zł dodatku. We Wrocławiu emeryt, który dorobił się podobnego loka lu, do sta nie 405 zł. Nie co le piej jest w Krakowie, gdzie odwrócona hipoteka za mieszkanie w popularnej dziel ni cy Bro nowi ce da 449 zł miesięcznie. Na kwoty w granicach 300 zł mogą liczyć właściciele typowych, trzy po ko jowych miesz kań w Katowicach czy Łodzi. – Im niższe ceny na rynku, tym niższe wypłacane co miesiąc kwoty, co oznacza, że w małych miastach odwrócona hipoteka może przynieść co najwyżej 200-300 zł miesięcznie – podsumowuje Maciej Górka.

Alternatywa dla odwróconej hipoteki

I dodaje, że te 300 zł wypłacane co miesiąc emerytowi z Łodzi da, po 18 latach, zaledwie 72 tys. zł. Resztę tego, co można by uzyskać za mieszkanie, a więc nawet 200 tys. zł, weźmie bank. Dlatego emeryci powinni rozważyć np. przeprowadzkę do mniejszego bądź tańszego mieszkania. Ekspert przyznaje, że taka opcja dostępna jest jednak tylko dla tych, którzy mogą za swój lokal uzyskać odpowiednią cenę. Emeryt, który już teraz mieszka w dwóch pokojach, raczej na tym nie zyska.

Co innego, jeśli ktoś ma duży lokal. Sprzedając w stolicy mieszkanie czteropokojowe i przenosząc się do dwupokojowego, zyska 1,5 tys. miesięcznie przez 18 lat (przy założeniu, że uzyskaną nadwyżkę wpłaci na loka tę). Ma ciej Gór ka twier dzi, że w przypadku sprzedaży mieszkania i przenosin do mniejszego różnice między poszczególnymi miastami nie są tak duże. W Krakowie emeryt, który zamieni cztery na dwa pokoje, otrzyma 1,7 tys. zł. W Katowicach, po przeprowadzeniu takiej samej operacji miesięcznie powinno trafiać na konto 1,2 tys. zł.

Dodatkową korzyścią, którą odnosi emeryt, jest ograniczenie wydatków na utrzymanie mieszkania. Mniejszy lokal łatwiej ogrzać, wiele opłat ustalanych na podstawie metrażu także jest mniejszych.

Z drugiej strony, sprzedaż i kupno mieszkania wymagają pewnych wydatków, np. podatek od czynności cywilno-prawnych i taksa notarialna.

– Emeryt mieszka jednak w swoim mieszkaniu. Może je zostawić bliskim – przekonuje Maciej Górka.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.