WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - RED

Nowoczesna willa w starym stylu

Łódzka pracownia Libido Architekci stworzyła projekt o nazwie „Dom: Willa”, który ma być odpowiedzią na fascynację inwestora modernizmem dwudziestolecia międzywojennego.

Budynek miałby stanąć w okolicach Łodzi na wąskiej i bardzo długiej działce. Willa jest niemal całkowicie biała i pełna krągłości. Te mają nawią zy wać do gdyń skie go mo - dernizmu z dwudziestolecia międzywojennego.

Ze względu na dużą powierzchnię użytkową architekci postanowili wyraźnie podzielić bryłę budynku na kilka części. Dzięki temu zabiegowi optycznie skrócili dom, uczynili go bardziej kameralnym i uzyskali przestrzeń na dodatkowe okna. Te ostatnie pozwoliły jeszcze mocniej rozświetlić wnętrze. Podział na poszczegól ne bry ły poz wo lił też wyko rzy - stać zróż ni cowa ną wy so kość po - mieszczeń.

Projektantom udało się wybrać najbardziej charakterystyczne elemen ty gdyń skie go mo der niz mu i prze ło żyć je na współ czes ny ję - zyk. Bia ła elewa cja ma do dat kowo nad ać bu dyn ko wi eks klu zyw ny cha rak ter.

Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą

Flyspot stanął przy drodze ekspresowej S8 nieopodal Ożarowa Mazowieckiego i jest nową atrakcją wregionie.

Na pomysł wybudowania symula to ra swo bod ne go spa da nia wpa - dło trzech kolegów, zapaleńców spor- tów lotniczych: Marcin Socha-Jakubowski, Jarosław Dąbrowski i Michał Braszczyński. Do współpracy zaprosili krakowskie biuro Lewicki Łatak Ar chi tekci, któ re za pro po nowa ło wysoką na 27 m konstrukcję z betonu. To pierw szy te go ty pu obiekt w Polsce i jeden z najnowocześniejszych na świecie. Co więcej, Flyspot to miej sce ogól no do stęp ne, gdzie przyjemności latania może doświadczyć każdy.

Jeden lot trwa tyle co skok ze spadochronem z wysokości 4 tys. m! Ceny wahają się od 100 do 700 zł.

Aerotunel działa za pomocą potężnych wentylatorów, które powodują wiatr o prędkości do 300 km/godz. Moc wytwarzana przez turbiny (każda omocy 350 koni mechanicznych) może swobodnie unosić ludzi w powietrzu. Potężny i drogi mechanizm znajduje się 11 m pod ziemią. Przez wygięte w literę „U” korytarze masy powietrza pchane są wprost pod zawodników.

Za część technologiczną związaną z lataniem odpowiada profesjonalna firma z Niemiec, architekci stworzy l i część bu dowla ną, któ ra oprócz tunelu pomieściła mały hotel, fitness czy w końcu halę lotów. Inwestycja pochłonęła ok. 23 mln zł.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.