Piaseczno: więcej mieszkań niż wŁodzi

To według najnowszych obliczeń, miasto o najlepszej sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Powstają tu setki nowych mieszkań rocznie. Za tym rozwojem nie nadążają inwestycje publiczne – brakuje m.in. dróg i szkół

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Piaseczno to duży rynek mieszkaniowy. Choć w ostatnich latach deweloperzy nieco spuścili z tonu, to i tak rocznie powstaje tu więcej mieszkań niż w Łodzi (!). Według obliczeń portalu RynekPierwotny.pl na tysiąc osób przypadają tu 474 mieszkania, grubo powyżej mediany dla 222 miast w Polsce, która wynosi 318 mieszkań na tysiąc mieszkańców. To więcej niż np. we Wrocławiu (467), Katowicach (464), Poznaniu (454), czy Gdańsku (448), a niewiele mniej niż wWarszawie (519). Uwzględniając także dane o średniej liczbie osób w przeliczeniu na jedną izbę oraz średnią powierzchnię użytkową przypadającą na jedną osobę, analitykom portalu wyszło, że Piaseczno jest miastem o najlepszej sytuacji mieszkaniowej wPolsce, wyprzedzając nawet Warszawę!

Skąd takie zainteresowaniem deweloperów Piasecznem? Ta miejscowość położona jest tuż za granicami Warszawy. Przez lata władze gminy bardzo liberalnie podchodziły do kwestii zagospodarowania przestrzennego, poz wa la jąc na bu dowę nawet ogromnych, bardzo intensywnie zabudowanych blokowisk, takich, jak osiedle Słowicza. Ponieważ powstawały one często dosłownie na ornych polach, ich ceny były dość niskie. Za kwotę, jaka w Warszawie wystarczyłaby na dwupokojowe mieszkanie, tu można było kupić trzy pokoje. Adzięki trzypasmowej ulicy Puławskiej przez dość długi czas dojazd do Warszawy był porównywalny z czasem dojazdu z niektórych peryferyjnych dzielnic. To dlatego w Piasecznie trwa demograficzny boom. 20 lat temu mieszkało tu 42 tys. ludzi, 10 lat temu – 56 tys., pięć lat temu – 67 tys., a wpołowie 2015 r. – już prawie 75 tys. Z tej liczby tylko niespełna 44 tys. mieszka wgranicach miasta Piaseczno. Aż 30 tys. osiedliło się na rubieżach miasta.

Ta ilość nowych miesz kań ców, w większości pracujących w Warszawie i dojeżdżających samochodami sprawiła, że w ubiegłej dekadzie Puławska ostatecznie stanęła wkorkach. Przez kilka lat warszawscy drogowcy przymierzali się do poszerzenia Pu- ławskiej o dodatkowy pas dla autobusów. Niedawno jednak zrezygnowano z tej inwestycji tłumacząc, że nie będzie ona potrzebna, skoro w fazę realizacji powoli wkracza budowa tzw. Puławskiej-bis, czyli trasy ekspresowej od węzła Lotnisko wWarszawie do obwodnicy Grójca. We wrześniu ogłoszono przetarg na jej budowę, do użytku ma zostać oddana w 2019-2020 r.

Choć dziś skala inwestycji w Piasecznie jest mniejsza niż kilka lat temu, wciąż powstają tu nowe osiedla. Jednym z najnowszych jest ósmy etap osiedla Bema, budowanego przez firmę Arche przy ul. Grochowskiego, pomiędzy Sienkiewicza a Nadarzyńską wPiasecznie. Wczteropiętrowym budynku powstanie ponad 100 mieszkań. Ich metraże wahają się od 40 do 97 m kw., a ceny zaczynają się od 5,3 tys. zł za lo kal w sta nie dewe lo per - skim. Inwestor oferuje także możliwość zakupu mieszkania wykończonego. Wtakim wariancie ceny zaczynają się od 5,5 tys. zł za m kw. Osiedle Bema znajduje się kilkaset metrów od piaseczyńskiej stacji kolejowej. Inwestor podkreśla to sąsiedztwo, bo koleją do stacji Warszawa Śródmieście można dojechać w około 40 minut, nie stojąc w korkach. Piaseczyński sa mo rząd wy ło żył 4 mln zł na gruntowny remont dworca. Zbudowano w nim nową poczekalnię i kasy. Prace modernizacyjne zakończyły się już kilka tygodni temu, jednak z budynku dworca wciąż jeszcze nie można korzystać z powodu przedłużających się formalności związanych z odbiorami. Wnajbliższych tygodniach budynek jednak powinien zostać oddany do użytku.

WPiasecznie powstają także bardziej kameralne inwestycje. Jednym z ak tyw niej szych lo kal nych dewe - loperów jest firma Bud-Rim. Buduje ona m.in. trzypiętrowy dom przy ul. Królewskie Lipy blisko centrum Pia secz na. Znaj dzie się w nim 41 miesz kań o me tra żach od 51 do 106 m kw. Ich ceny wahają się od ok. 5,2 do 6,2 tys. zł za m kw. To ce ny, któ re w War szawie w bu dyn kach o podobnych gabarytach można znaleźć tylko na peryferiach miasta, często z dojazdem do centrum jeszcze gorszym niż z Piaseczna. W sprze- da ży po zo sta ł o osta t nich kil ka mieszkań, inwestycja ma być gotowa jesienią 2016 r.

Kameralne domy wielorodzinne powstają też w północnych rejonach Piaseczna, w Józefosławiu, na pograniczu z Ursynowem. Kilka lat temu ta okolica cieszyła się wśród klientów i deweloperów dużą popularnością. Magnesem było złudzenie zacisznego zakątka tuż przy Lesie Kabackim. Wefekcie miejscowość, która dzie sięć lat te mu by ła wsią za - mieszkaną przez kilkuset mieszkańców, prze ży ła eks plozję de mo gra - ficzną. Dziś mieszka tam ponad siedem tysięcy ludzi. To już nie jest małe, ciche osiedle pod lasem, tylko regularne przedmieścia, niewiele różniące się od Miasteczka Wilanów czy Skoroszy. A z gorszym dojazdem, bo po pier wsze, jak już wcześ niej wspomniano, Puławska w godzinach szczy tu przy po mi na par king, a po dru gie dla te go, że w Jó ze fo sławiu brakuje ulic z prawdziwego zdarzenia, są za to usia ne dziu ra mi grun - tówki. Ale wciąż budowane są nowe domy. jedną z najnowszych inwestycji w tym re jo nie jest siód my etap Osiedla Kuropatwy firmy Mak Dom. Będzie to zespół pięciu trzy piętrowych domów przy ul. Julianowskiej, kilkaset metrów na północ od skrzyżowa nia z ul. Ge o de tów. Inwe stor – tak, jak wszyscy budujący w tym rejonie – zwraca uwagę na atut, jakim jest są siedz two La su Ka bac kie go. Rzeczywiście, można do niego dojść w pół godziny. Zaletą inwestycji są też niskie ceny, zaczynające się już od niespełna 5,1 tys. zł za m kw. Domy będą dość kameralne, po około 20 mieszkań każdy. Ich metraże wahają się od 39,5 do 93,3 m kw. Do użytku inwe stycja zo sta nie od da na na przełomie 2016 i 2017 r.

Choć spa cer w l e sie mo że być urokliwy, trzeba pamiętać o codziennych uciąż liwo ściach zwią za nych z mieszkaniem w tej lokalizacji. Dojazd do Warszawy, zwłaszcza w godzi nach szczy tu, jest jed ną z nich. Dla tych, którzy mają dzieci lub planują je mieć, inną wadą jest trzeszczą ca w szwach pu blicz na szko ła w Jó ze fo sławiu. Zbu dowa no ją za - ledwie w ubiegłej dekadzie, planując ją na 750 dzieci. Szybko okazała się za mała – dziś uczy się tam ich 1,8 tys. Konieczna stała się rozbudowa szkoły.

Wokolicach Piaseczna sporo jest tak że inwe stycji skła da ją cych się z domów w zabudowie szeregowej. Jed nym z ta kich osie dli jest od da - ny niedawno do użytku Owocowy Sad II firmy Novisa – 19 domów przy ul. Owo cowy Sad w Chy l i czkach. Do my ma j ą me t ra że 127, 100 l ub 79 m kw. W sprze da ży po zo sta ł o dziewięć bu dyn ków w ce nach od 369 do 419 tys. zł.

Z zestawienia portalu RynekPierwotny.pl wynika, że właściciel mieszkania w Piasecznie dojeżdżający do pracy wWarszawie samochodem wydaje rocznie o ponad 4,6 tys. zł więcej na paliwo i koszta eksploatacyjne niż miesz ka niec Wi la nowa. To mniej więcej równowartość ceny metra kwadratowego w Piasecznie. Według analityków portalu po 20 latach koszta dojazdów przekraczają różnicę w cenie między mieszkaniem w Piasecznie a w Wilanowie. Mowa tylko o kwestiach finansowych, godzin spędzonych w korkach portal nie sumował.

Najnowszy ósmy etap Osiedla Bema firmy Arche w Piasecznie

Osiedle Owocowy Sad II firmy Novisa w Chyliczkach pod Piasecznem

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.