Jak nowe limity „MdM” zmieniły rynek

Wostatnich miesiącach pogorszyły się możliwości zakupu nowych mieszkań w programie „Mieszkanie dla młodych” m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. Ale są też miasta, w których takich lokali jest więcej.

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Marek Wielgo

Liczba mieszkań dostępnych za kredyt z rządowym dofinansowaniem zależy w dużym stopniu od limitu ceny metra kwadratowego. Ale deweloperzy też mają w tej sprawie sporo do powiedzenia – mogą dostosować do niego swoje ceny. Wygląda na to, że z taką sytuacją mamy do czynienia np. w Olsztynie. Analityk portalu RynekPierwotny.pl Andrzej Prajsnar sprawdził, jak w porównaniu z majem zmieniła się podaż mieszkań spełniających warunek cenowy i powierzchniowy (do 85 m kw.) w pro gra mie „ Miesz ka nie dla młodych” („MdM”). Przypomnijmy, że od października obowiązują nowe limity cen metra kwadratowego. Akurat w Olsztynie wojewoda je obniżył, a mimo to mieszkań „MdM” w ofercie olsztyńskich deweloperów jest o ponad jedną trzecią więcej niż pół roku temu. I nie ma się co dziwić, bo w tym mie ście li mit ce nowy wciąż jest wyższy niż np. w Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku.

W Krakowie wskaźnik ceny metra kwadratowego trochę wzrósł, więc wzrosła także pula nowych mieszkań, które można kupić za kredyt z dopłatą. WGdańsku i Poznaniu limit cenowy się nie zmie nił, ale tyl ko w tym drugim mieście o dopłatę jest łatwiej. Du ży wzrost po da ży miesz kań „MdM” Andrzej Prajsnar odnotował także w Szczecinie i Katowicach.

Analityk zwraca uwagę na Warszawę, w której od maja o blisko 10 proc. skurczy ła się licz ba nowych miesz kań z do pła tą. – W tym przy - padku większe znaczenie miała stopniowa wyprzedaż tanich lokali, a nie październikowa obniżka limitu cenowego – ocenia Andrzej Prajsnar. Według niego z podobną sytuacją mamy do czynienia w Łodzi, Wrocławiu, Trójmieście i Lublinie. Co ciekawe, w stolicy Dolnego Śląska jest największa l icz ba miesz kań ob ję tych „MdM” w przeliczeniu na 10 tys. osób w wieku 20-34 lat. Prajsnar policzył, że są tam 82 lokale.

– Wyszukanie dotowanego lokum z rynku pierwotnego na pewno jest kłopotem dla mieszkańców Białegostoku. W tym mieście na początku listopada można było znaleźć tylko trzy inwestycje i siedem nowych lokali, które spełniały kryteria „MdM” – mówi Andrzej Prajsnar. I podkreśla, że pod wzglę dem do stęp no ści lokali deweloperskich z dopłatą nie najlepiej prezentują się też Katowice, Łódź, Szcze cin oraz Lub l i n. Mieszkańcy tych miast mają jednak du ży wy bór miesz kań na ryn ku wtórnym.

Do daj my, że l i mit ce nowy dla używanych mieszkań jest o ponad 18 proc. niższy. Według Lion's Banku wśród miast wo j e wódz kich, w któ rych po nad po ł o wa ofert miesz kań uży wa nych speł nia kry - te rium ce nowe i powierz chniowe, są Łódź, Kiel ce, Ka to wi ce, Byd - goszcz, Olsztyn, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Na drugim biegu nie są War szawa, Kra ków, Rze - szów i Wrocław.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.