Odrolnienie w miastach bez opłat

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Autorami tej poprawki są posłowie PiS, któ rzy li czą, że szcze gól nie wmniejszych miastach przybędzie inwestycji. Ale choć sejmowa komisja rolnictwa zdecydowała o skierowaniu projektu do dalszych prac w podkomisji, to dyskusja pokazała, że nawet wśród posłów PiS wzbudza on kontrowersje.

Wy j aś nij my, że w przy pad ku gruntów klas I-III na zmianę ich przezna cze nie na bu dowla ne mu si się zgodzić minister rolnictwa. Ponadto opłata za wyłączenie takiego gruntu z pro dukcji rol nej mo że kosz to - wać mi lio ny zło tych. Do daj my, że z opłaty zwolnione są grunty zaliczone do klas IV-VI, a na lepszych rolniczo gruntach budujący domy inwestorzy indywidualni i deweloperzy mogą skorzystać z ulgi.

Po seł PiS Jan Krzysz tof Ar da - now ski przy znał, że spra wa j est skom pli kowa na. – Sta ra my się te grun ty chro nić, bo ich j est co raz mniej, one są bar dzo waż ne ze względu na bezpieczeństwo żywnościo we. Z dru giej stro ny nie po - wstrzy ma my pro ce sów ur ba ni za - cyj nych – tłu ma czył Ar da nowski. Według niego, automatyczne odrolnienie gruntów w mieście spowoduje, że zmniejszy się atrakcyjność inwestycyjna wsi. – Mam wątpliwości, czy to nie jest roz wią za nie tro chę pospieszne – stwierdził poseł PiS.

Artur Dunin z PO zwrócił uwagę, że zmiana może się przyczynić do obniżenia cen nowych mieszkań.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.