Zużycie ciepła i wody pod kontrolą

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

ciepłomierze, wodomierze oraz centralki zapewniające cykliczne przesyłanie danych o zużyciu poszczególnych mediów. Wspólnota mieszka nio wa l ub spół dziel nia mu si umoż liwić ko rzysta nie z syste mu ista connect. Ma on za sobą trzyletni okres próbny w Niemczech – w Essen, Ber l i nie oraz Mo na chium. Wprogramie uczestniczyło 140 gospodarstw domowych. Z testów wyni ka, i ż ko rzy sta j ą cy z sy ste mu mieszkańcy zużyli o 16 proc. mniej energii cieplnej niż ci niekorzystający z ista connect.

– Na szym zda niem w Pol sce można się spodziewać podobnych wyników. Wgląd w tak dokładne dane mo że przy nieść nawet 10- pro - cen towe osz częd no ści – oce nia To - masz Ba zga. – Je śli lo ka to rzy ma ją moż liwość kon tro li zu życia ciep ła i wo dy bez ko niecz no ści cze ka nia na koniec okresu rozliczeniowego, to mogą w razie potrzeby tak zmienić swo je za chowa nia, aby nie być za sko czo nym wyso ko ścią ra chun - ków.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.