Rząd PiS ma inne priorytety

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

z rządowym dofinansowaniem. Stanowiły one niemal 27 proc. wszystkich udzielonych w tym czasie kredytów hipotecznych.

Obawy posłów PO potwierdziły się wpołowie marca, bo wtedy BGK przestał przyjmować wnioski o dopłatę z tegorocznej puli. Uderzyło to głównie w kupujących mieszkania na rynku wtórnym, bo ci, którym zależy na dopłacie do kredytu na nowe mieszkanie, mogą poszukać takiego z terminem oddania do użytku wnastępnych latach.

Sęk w tym, że pula pieniędzy na przyszły rok – 746 mln zł – też się szybko kurczy. W tym roku można ją zaś uszczuplić tylko opołowę. Jeśli ten próg zostanie przekroczony, to przyjmowanie wniosków odopłatę na przyszły rok również zostanie wstrzymane. Jarosław Sadowski z Expandera ocenia, że z tego typu blokadą należy się liczyć wdrugiej połowie roku. Od stycznia 2017 r. ponownie będzie można wnioskować odopłaty z drugiej połowy tej puli. Poseł Grabarczyk apelował do posłów PiS, aby wsparli projekt, ale wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński w imieniu rządu oświadczył, że jest temu przeciwny. Dlaczego? Smoliński tłumaczył, że rząd przygo towu je nowy pro gram wsparcia budownictwa mieszkaniowego, adresowany przede wszystkim do osób o dochodach, które nie pozwalają na zakup mieszkania na wolnym rynku lub najem mieszkania na warunkach rynkowych. A ponieważ na realizację tego programu będą potrzebne pieniądze, rząd nie może sobie pozwolić na zwiększenie wydatków budżetowych na „MdM”.

– Nie chcecie dać młodym Polakom wsparcia. To, co pan mówi, to miraże. Rząd nie ma żadnych konkretów – ripostowała Krystyna Skowrońska z PO. Minister Smoliński wytknął Platformie, że kiedy modyfikowała program, było jas ne, że skut kiem te go bę dzie wzrost liczby beneficjentów. Mogła więc zwiększyć pulę pieniędzy. Tadeusz Cymański z PiS zwrócił uwagę, że większość młodych Polaków nie ma szans na dopłatę do kredytu. – Pomyślmy o nich – apelował Cymański. Ate słowa kierował najpewniej także do koleżanek i kolegów z własnej partii. Wpoprzednim Sejmie to ona zabiegała o objęcie programem „MdM” rynku wtór ne go. PiS uza sad niał to tym, że używane mieszkania są zwykle tańsze od nowych, a skoro państwo ma wspierać młodych ludzi, to nie może ich skazywać na kupowanie droższych mieszkań od dewe lo pe rów. A po dru gie wwielu miejscowościach nie prowadzą oni żadnych inwestycji.

PO długo opierała się presji PiS, ale tuż przed wyborami zgodziła się na modyfikację „MdM”.

Obie partie nie wpadły wówczas na pomysł, aby zamiast pompować budżetowe pieniądze wdopłaty do kredytów, wygospodarować kilkaset milionów złotych na dotacje dla gmin i organizacji pożyt ku pu blicz ne go bu du ją cych czynszówki dla najuboższych. Dodajmy, że rząd PiS w tegorocznym budżecie przeznaczył na ten cel zaledwie 100 mln zł.

Co to jest? Nasz Barometr to średnie oprocentowanie kredytów na zakup mieszkania oraz średnia dostępna kwota kredytu. Wartości obliczono na podstawie danych z 22 banków. W kal ku l a cjach opro cen towa nia przyjęto, że klient skorzysta z oferowanych przez bank produktów dodatkowych (np. ubezpieczenia na życie), je śli łącz ny koszt kre dy tu za okres 5 lat wyjdzie dzięki temu niższy niż bez ich za ku pu. Ofer ta nie mo że j e dy nie być zwią za na z ko - niecznością skorzystania z produktu inwestycyjnego czy ubezpieczeniowo-inwestycyjnego.

Co to jest marża? Marża to część oprocentowania. Oprocentowanie kre dy tów hi po tecz nych jest su mą dwóch elementów – stóp procentowych w na szym kra ju (stawki WI - BOR) i marży ustalonej przez bank. Sto py pro cen towe zmie nia ją się w okresie spłaty, a marża jest stała. Bank może jednak zmieniać marże oferowanych kredytów, więc osoby, które zaciągnęły kredyty w różnym czasie, mogą mieć inne oprocentowanie.

Czym jest program „Mieszkanie dla młodych”? Jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Osoby, które spełnią jego warunki, otrzymają dopłatę w wysokości 10 proc., 15 proc. lub nawet 20 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbliżonych do opisanych w tabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank plasuje się powyżej, czy poniżej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmieniło się oprocentowanie kre dy tów, i roz wa żyć ne go cja cje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy. Jakie banki wchodzą w skład Barometru?

Alior Bank, Bank BPH, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BGŻ BNP PARIBAS, Bank Ochrony Środowiska, BPS, BZ WBK, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, Euro Bank, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.