Okrągłe ściany mogą być ozdobą domu

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

liwie krótkich bokach. Dopiero tak przygotowaną ścianę ociepla się i wykań cza. W ścia nie trój war stwowej zaokrąglenia wykonuje się zależnie od sposobu wykończenia warstwy elewacyjnej. Jeśli warstwa elewacyjna ma być przeznaczona do tynkowania, można ją wykonać ze zwykłej cegły – całych elementów lub połówek. Ostateczny kształt i tak powstaje wtedy dzięki warstwie tynku. Gotowe wykończenie elewacji można wykonać z kształtek klinkierowych jednostronnie zaokrąglonych lub specjalnych kształtek przeznaczonych do obudowy słupów. Przed rozpoczęciem murowania zao krą glo nej ścia ny prze de wszyst - kim należy precyzyjnie wyznaczyć prze bieg łu ku. Naj czę ściej ro bi się to od razu w miejscu, w którym ma stanąć przegroda. Wdocinaniu bloczków z be to nu ko mór kowe go na odpowiedni wymiar bardzo pomocne jest za sto sowa nie szab lo nu, na przykład tekturowego czy ze sklejki, z narysowanym na nim szkicem prze bie gu ścia ny łu kowej. Dzię ki użyciu takiej pomocy wszystkie bloczki są przygotowane w miejscu ich późniejszego wmurowania. Na przygo towa nym szab lo nie ustawia się bloczki i zaznacza na nich krzywiznę mu ru. Na stęp nie po szcze gól ne elementy odpowiednio się docina, aby wpasować je w wyrysowany na szablonie kształt. Pozwala to na wymu ro wa nie za o krą glo nej ścia ny z dość dużą precyzją.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.