Wspólnota w pętli zadłużenia

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

bowiem żadnych remontów i nie prowadzono bieżącej konserwacji – opowiada administrator.

Właściciele zdecydowali się więc na uchwałę, w której ustalili sankcje finansowe wobec zalegających z zaliczkami. Wgrę wchodziły opłata z tytułu wezwania do zapłaty (500 zł na fundusz remontowy) oraz odsetki za okres opóźnienia.

Nie wszystkim to się spodobało, więc sprawa trafiła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Michał Wilczyński przyznaje, że ten uchylił sporną uchwałę, bo uznał, że jest niezgodna m.in. z Ustawą o własności lokali (art. 25) oraz Kodeksem cywilnym. Sąd stwierdził, że wspólnota ma prawo do osiągania pożytków z nieruchomości wspólnej np. z reklam, dzierżawy terenu czy oprocentowania lokat. Natomiast nie może czerpać dochodów z dodatkowych obciążeń właścicieli – ta ka dzia łal ność nie jest wpi sa na wstatut wspólnoty, czyli zarządzanie nieruchomością wspólną.

Wilczyński podkreśla, że sąd nie uwzględnił sytuacji wspólnoty i przesła nek do pod ję cia ta kiej uchwa ły. Wspólnota nie odwoływała się od wyro ku, bo nie mia ła na to pie nię dzy. Wdodatku musiała zwrócić koszty procesu. Co działo się dalej? Mieszkańcy podzielili się na dwa obozy: dłuż- ników oraz tych, którzy płacili lub starali się na bieżąco spłacać swoje zobowiązania. – Ten swoisty pat trwa na dobrą sprawę do dzisiaj – mówi administrator. I dodaje, że wspólnota regularnie pozywa największych dłużników i później egzekucjami komorniczymi dochodzi swoich pieniędzy. Po wygraniu i wyegzekwowaniu jednego długu, konieczne jest zakładanie kolejnej sprawy. Pętla zadłużenia doprowadziła do tego, że brakuje pieniędzy nawet na zakładanie i prowadzenie kolejnych spraw.

Właściciele chcieli przeprowadzić termomodernizację budynku, żeby zmniejszyć wydatki na ogrzewanie. Ale banki nie chcą przyznać kredytu, albo proponują bardzo niekorzystne warunki. Michał Wilczyński uważa, że pro ce de rowi za dłu ża nia się we wspólnotach sprzyjają niskie sankcje dla osób niepłacących. – Przyznanie wspólnotom możliwości regulowania kar dla dłużników we własnym zakresie, mogłoby okazać się skutecznym narzędziem w tej często nierównej walce – twierdzi administrator. – Teraz odzyskanie zaległych zobowiązań jest praktycznie niemożliwie i trwa często całymi latami, co po prostu niekorzystnie od bi ja się na ca łej wspól no cie mieszkaniowej i jej kondycji finansowej. waliśmy więc dwie, wpewnym sensie odrębne, bryły, które zawierają wszystko, co trzeba – mówi architekt.

We wnętrzu wszystkie pomieszczenia zostały zorganizowane wokół cen tral ne go trzo nu tech nicz ne go, a konstrukcja została oparta na ścianach zewnętrznych. Takie rozwiązanie umożliwia modyfikację wewnętrznych podziałów wzależności od indywidualnych potrzeb i preferencji.

Wstandardzie Dom Optymalny oferuje powierzchnię ok. 140 m kw. plus garaż wbudowany wbryłę budynku. Regularny kształt i dwuspadowy dach sprawiają, że projekt powinien się dobrze wpisać w różne otoczenie i dopasować do typowej polskiej zabudowy.

Aby zapewnić optymalne warunki użytkowania, projekt przewiduje wykorzystanie instalacji odzyskiwania ciepła, możliwość montażu paneli fotowoltaicznych lub solarnych i włączenie ich do lokalnej sieci elektrycznej lub produkcji ciepłej wody użytkowej czy automatyczną wentylację pomieszczeń nawet pod nieobecność właściciela (okna zostaną za o pa trzo ne w oku cia z elek trycz - nymi napędami, połączonymi w system przewietrzania domu przez okna fa sa dowe i da chowe w okre ślo - nych cyklach).

Pierwsze sześć domów powstanie w Radostowicach koło Pszczyny. Ich ustawienie pozwoli optymalnie wykorzystać nasłonecznienie i zminimalizować wzajemne uciążliwości.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.