Velux rozbudował fabrykę w Namysłowie, aby poprawić w niej efektywność produkcji

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

ga Ró życ ka, ma na ger ds. lo gi styki w fabryce. Ponadto firmie udało się uzyskać kon kret ne osz częd no ści, bo długość dróg transportowych została zmniejszona o równowartość ok. 14 tys. km.

Grupa Velux rozpoczęła produkcję w Namysłowie w 2003 r. W ostatnich czterech latach zainwestowała w roz wój pro dukcji okien w na - szym kraju prawie 500 mln zł. Duża część tych inwestycji dotyczyła modernizacji i rozbudowy fabryki w Namysłowie. Dzięki nowej inwestycji powierz chnia pro dukcyj no- ma ga - zynowa zwiększyła się o blisko 4,3 tys. m kw. Cały zakład liczy obecnie dziewięć hal o łącznej powierzchni ponad 67 tys. m kw. Mieści się tu również centrum dystrybucji okien Velux na rynek europejski. Produkty z pol skich fa bryk tej f ir my tra f ia ją głównie na rynki: niemiecki, francuski, brytyjski i skandynawski. Łączna wartość produkcji w Polsce wynosi ponad 1,5 mld zł.

Grupa Velux i spółki siostrzane w Pol sce na le żą do duń skie go hol - dingu VKR. Zatrudniają w sumie ponad 3,5 tys. osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Węd kowach ko ło Tcze - wa.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.