Mieszkanie za kredyt

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - PIERWSZA STRONA - MAREK WIELGO

u

Nie jest to zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego, które mówi, że od 2017 r. stan dardowo ban ki po - win ny wy ma gać od kre dy to bior - ców 20-proc. wkładu własnego. Dodaj my, że obec nie wy no si on 15 proc. W mediach coraz częściej pojawiać się więc będą takie przestrogi: „Jeszcze tylko dwa miesiące niższego wkładu własnego”, albo „koniec ro ku jest osta t nią szan są na za kup nie ru cho mo ści z niż szym wkła dem włas nym”. Otóż, nie ko - niecznie!

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.