Z Dariuszem Zawistowskim, sędzią Sądu Najwyższego, rozmawia Tomasz Kwaśniewski

Gazeta Wyborcza - Duzy Format - - Kto Zostanie W Sądzie Najwyższym -

Podobno chciał pan zostać artystą?

– Myślałem o architekturze, dlatego wybrałem klasę matematyczno-fizyczną. No, ale potem były dni otwarte na Uniwersytecie Wrocławskim, pojechałem i jakoś ta atmosfera na Wydziale Prawa mi się spodobała.

Rodzice byli prawnikami?

– Ojciec – prokuratorem. A mama pielęgniarką. No, a mnie z zawodów prawniczych najatrakcyjniejsze wydało się bycie sędzią.

Może chodziło o tę powagę.

Studia zacząłem w 1978 roku i mam wrażenie, że już wtedy czuć było, że następuje przełom. Zresztą zaraz potem, jak dostałem się na studia, Karol Wojtyła został papieżem. I ta atmosfera zmiany już tylko postępowała.

Na przykład na zajęciach z asystentami zaczynały się dyskusje: „A co by trzeba było zmienić w ustroju?”. I wtedy pojawiały się postulaty, że trzeba postawić na samorządność. Bardzo ciekawy to był czas.

Przeżyłem na przykład strajki studenckie.

Brał pan w nich udział?

– Jak chyba większość kolegów i koleżanek z roku.

Generalnie ich sens był związany z demokratyzacją zarówno funkcjonowania państwa, jak i uczelni. Chodziło nam o większą rolę samorządu studenckiego, chcieliśmy też zmiany programu studiów, wydłużenia ich z czterech do pięciu lat.

Oczywiście stan wojenny to wszystko zamroził, odsunął w czasie, ale mnie się zdawało, że te zmiany, i to zasadnicze, są już i tak nieuniknione.

Jeżeli chodzi o stan wojenny, byłem wtedy na czwartym roku, pojechałem na weekend do domu, ojciec w niedzielę mnie obudził, powiedział, że rzeczywistość już jest zupełnie inna. Zresztą w związku z tym studiowałem jedynie trzy i pół roku, bo zajęcia odwołano, wznowiono dopiero wiosną.

Ten czas spędziłem w Legnicy. Do Wrocławia nie miałem jak wrócić, wprowadzono zakazy w poruszaniu się, poza tym w naszym akademiku ulokowało się ZOMO. Jak się w końcu wyprowadzili, to nie mogłem poznać swojego pokoju. Miałem kilka plakatów, w tym jeden szczególnie fajny, z musicalu „Hair”, wszystkie zniknęły.

W ogóle było tak, jakbym wrócił w zupełnie inne miejsce.

I co było później?

– Aplikacja sądowa – co parę miesięcy było się w innym wydziale sądu rejonowego czy wojewódzkiego, a raz w tygodniu odbywały się zajęcia teoretyczne w sądzie we Wrocławiu.

Aplikacja trwała dwa lata i moim zdaniem to był bardzo dobry model, dlatego że to już była czysto praktyczna nauka zawodu.

To był też trudny czas dla sędziów, bo wtedy odbywały się jeszcze procesy wynikłe z faktu wprowadzenia stanu wojennego. Na przykład we Wrocławiu proces Władysława Frasyniuka – jako aplikant widziałem, jak go przyprowadzili do sądu, bardzo mi to zapadło w pamięć.

Trzeba pamiętać, że w stanie wojennym wprowadzono tryb doraźny w przypadku tych przestępstw, które władza uważała za szczególnie niebezpieczne. A w związku z tym w wielu przypadkach oskarżonym groziła kara bezwzględnego pozbawienia wolności. I wtedy, wiem to z pewnością, wielu sędziów starało się o oddoraźnienie tego trybu. Żeby sprawa mogła się toczyć według normalnych zasad – to już z gruntu było dużo korzystniejsze dla oskarżonych. Zresztą profesor Adam Strzembosz, mówiąc o tych czasach, opierając się na przykładzie sędziów warszawskich, podkreślał to wielokrotnie.

A dlaczego ten proces Władysława Frasyniuka tak panu zapadł w pamięć?

– Bo dla mnie, jak i dla wielu kolegów, koleżanek, pan Frasyniuk był ikoną „Solidarności”. Długo się ukrywał. A w tamtych czasach wymagało to bohaterstwa, groziła mu bardzo surowa kara. No, a teraz go prowadzą – to było wielkie dla mnie przeżycie.

A wracając do sędziów, to w wielu przypadkach wydawali wówczas wyroki wyłącznie uniewinniające. Albo skazujące, ale nie na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Co wymagało od tych sędziów naprawdę mocnego kręgosłupa. Bo należy pamiętać, że były na nich naciski. Na przykład ze strony prezesów sądów, którzy nie byli wtedy osobami przypadkowymi z punktu widzenia władzy – po prostu byli przez nią wskazywani.

Sporo sędziów odeszło wtedy. Przeszło do adwokatury lub zostało radcami prawnymi, często także w proteście.

Pan był w „Solidarności”?

– Na studiach zapisałem się do organizacji podobnej do znanego szerzej NZS. A później już nigdy nigdzie nie należałem.

Wcześniej, w latach 70., powszechną praktyką w sądownictwie było, że się nakłaniało czy też sugerowało sędziom, że dobrze by było, gdyby się zapisali do PZPR. Albo przynajmniej Stronnictwa Demokratycznego. Oczywiście nie wszyscy temu się poddawali. Ale było to mile widziane przez tak zwane kierownictwo. I oczywiście też w moich czasach – aplikację zacząłem w 1982 roku – padały takie propozycje dla aplikantów. Ale to już nie było stawiane w sposób, że od tego na przykład zależy, czy jakiś aplikant zostanie asesorem. Bo też pamiętajmy, że droga do zawodu sędziowskiego prowadziła wtedy przez asesurę. A o powołaniu na asesora decydował minister sprawiedliwości, który należał przecież do partii.

Jak pan więc dostał propozycję wstąpienia do PZPR?

– To odmówiłem i nikt specjalnie już na to nie naciskał.

Później była asesura…

Gdzie?

– Najpierw, to był rok 1985, w Sądzie Rejonowym w Jaworze. A potem przeniosłem się do Lubina. Bo w Jaworze pracowałem częściowo też w wydziale rodzinnym, co niespecjalnie mi pasowało. Z tym że niedługo byłem asesorem, bo zostałem nim jesienią, a już w styczniu powołano mnie do wojska.

Jestem podporucznikiem rezerwy.

Czołgi?

– Piechota zmechanizowana.

A czy w czasie tej aplikacji, czy też asesury, miał pan jakiegoś mistrza: sędziego praktyka?

– Na tym to polegało. No a wśród sędziów w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy było kilku starszych, obdarzonych naprawdę ogromnym autorytetem i zaufaniem. Z uwagi na wiedzę, ale też postawę.

Co panu mówili?

– Nic nie musieli mówić, wystarczyło ich obserwować. Na przykład w kwestii niezawisłości.

W państwie prawa istnieją regulacje ustrojowe, które są gwarancją sędziowskiej niezawisłości, no ale tamte czasy pokazały, jak ważna jest też niezawisłość wewnętrzna. Czyli to, jak człowiek się zachowuje w sytuacji, kiedy czuje, że komuś by zależało, żeby określona sprawa została załatwiona w konkretny sposób.

Tamci sędziowie, i ja to widziałem, nie ulegali żadnym naciskom.

A pan w ogóle kiedyś doświadczył takich nacisków?

– Nigdy, co prawdopodobnie się wiąże z tym, że orzekałem w sprawach cywilnych, zupełnie typowych.

A co ten minister sprawiedliwości mógł wtedy sędziemu zrobić?

– Jeśli chodzi o mnie, to mógł mnie przede wszystkim nie powołać na asesora.

A jak już ktoś był sędzią?

– To odwołanie go z urzędu już nie było takie proste – my cały czas zapominamy, że nawet konstytucja z 1952 roku z punktu widzenia formalnego przewidywała pewną ochronę praw. Tylko praktyka była inna.

Można było na przykład sędziego stosunkowo łatwo przenosić z wydziału do wydziału, z sądu do sądu. Albo wszcząć postępowanie dyscyplinarne. I tego typu presja na niektórych sędziów była wywierana. Żeby odeszli, zrzekli się urzędu.

W Sądzie Rejonowym w Lubinie pracowałem przez kilka lat, później awansowałem do Sądu Wojewódzkiego w Legnicy, stamtąd do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, no i ostatecznie, 11 lat temu, do Sądu Najwyższego.

A na czym polegała, z pana perspektywy, ta tak zwana weryfikacja sędziów?

– Po przemianach ustrojowych 1989 roku wszyscy sędziowie, w tym ja, zostali poddani postępowaniu lustracyjnemu, co polegało na tym, że wszyscy, którzy byli w jakiś sposób związani ze służbami z okresu PRL-u, mieli obowiązek to ujawnić,

Nawet ci, którzy byli powołani do wojska i służyli w WSW, bo ono było traktowane jak milicja wojskowa.

Kto był za to odpowiedzialny?

– Pan sędzia Bogusław Nizieński, jako Rzecznik Interesu Publicznego.

Zwolennikiem lustracji był też profesor Adam Strzembosz. I to było to pierwsze sito, bo trzeba też pamiętać, że zaraz po przemianach ustrojowych została powołana Krajowa Rada Sądownictwa.

[Pierwszym jej przewodniczącym został Stanisław Zimoch, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, współtwórca projektu utworzenia KRS, prywatnie ojciec sprawozdawcy sportowego Tomasza Zimocha – red.].

Idea KRS, przyjęta podczas obrad Okrągłego Stołu, była taka, że ma to być niezależny organ, stojący na straży niezależności sądownictwa. I on ma być złożony w większości z sędziów, ale też polityków, m.in. po to, żeby właśnie ta kwestia drogi zawodowej sędziego nie budziła żadnej wątpliwości. Bo od momentu powstania KRS wszystkie powołania sędziowskie, wszystkie awanse sędziowskie szły już przez tę Radę. I w chwili obecnej już nie ma chyba ani jednego sędziego w Polsce, który by nie przeszedł tego procesu.

Wtedy też doszło do radykalnych zmian w Sądzie Najwyższym.

To znaczy?

– Pierwsza Krajowa Rada Sądownictwa w zasadzie na nowo powołała Sąd Najwyższy. To znaczy ostatecznie pozostało kilkunastu sędziów, w tym tylko trzech w Izbie Karnej.

Klucz był jaki?

– Przede wszystkim czy dany sędzia ma cechy niezawisłości, które są potrzebne w orzekaniu, i czy jego wcześniejsza postawa etyczna nie budzi zastrzeżeń. Bo jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, to do większości sędziów, z tego, co wiem, zastrzeżeń nie było.

Co więc pan myśli, kiedy słyszy wypowiadane dziś na przykład przez premiera Mateusza Morawieckiego słowa, że w Sądzie Najwyższym wciąż zasiadają sędziowie, którzy byli zaangażowani w ferowanie surowych, politycznie umotywowanych wyroków w czasie stanu wojennego. A inni byli poufnymi informatorami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. – Że albo nie ma rozeznania, jak sytuacja rzeczywiście wygląda, albo ma rozeznanie, ale nierzetelnie tę sytuację przedstawia. Bo po pierwsze, w Sądzie Najwyższym po weryfikacji pozostało, jak wspomniałem, kilkunastu sędziów. I wśród nich rzeczywiście było trzech z Izby Karnej, którzy mogli wydawać wyroki skazujące po wprowadzeniu stanu wojennego. Ale dziś tych sędziów już nie ma. A z tych, co przyszli później, zaledwie kilku orzekało w okresie stanu wojennego, no, ale oni przeszli postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa. A po drugie, najzwyczajniej w świecie nie można jednak powiedzieć w formie zarzutu: „O proszę, a ten sędzia to wydał wtedy wyrok skazujący”. Bo jeżeli ktoś był wtedy sędzią, i był taki, a nie inny przepis, to trudno było go nie zastosować – tu trzeba by było przeprowadzić naprawdę głęboką, indywidualną analizę, czy ten sędzia w tej konkretnej sprawie rzeczywiście popełnił błąd.

Ręczy pan za kolegów i koleżanki?

– Co do zasady, na pewno. Odwołuję się też do autorytetu profesora Strzembosza, który tę kwestię badał szczegółowo i w przypadku dwóch ostatnio pomówionych sędziów doskonale to wyjaśnił – nie będę podawał ich nazwisk, żeby po raz kolejny ich nie znieważać.

Jeden z nich wydał trzy wyroki: uniewinniający, skazujący, ale bez kary pozbawienia wolności, oraz skazujący na karę więzienia, ale ta kara z kolei nie była surowa. I teraz pytanie, czy w którymś z tych przypadków sędzia rzeczywiście popełnił błąd albo sprzeniewierzył się zasadzie niezawisłości, wydając takie a nie inne orzeczenie. Profesor Strzembosz uważa, że nie.

Złe jest też to, że te zarzuty pojawiają się najczęściej w formie ogólnikowej, bez odwołania się do faktów. Na zasadzie, że sędziowie to grupa postkomunistów czy agentów. A już szczególnie ci z Sądu Najwyższego. No, a jak już się podaje konkretny przypadek, to na przykład, że został uchylony wyrok w stosunku do Stanisława Kociołka. Tak, to prawda, ale uniewinniający. Czyli po tym uchyleniu on mógł być skazany. Tymczasem to jest przedstawiane, jakby to było działanie w zupełnie innym kierunku.

Nie można wprowadzać opinii publicznej w błąd, stosować odpowiedzialności zbiorowej. To w ogromnej większości przypadków jest po prostu krzywdzące, a w umysłach osób, które nie są dobrze zorientowane, powstaje wrażenie, że każdy sędzia, w szczególności SN, ma niechlubną przeszłość. A to z kolei prowadzi do obniżenia autorytetu Sądu Najwyższego.

Rozumiem, że bycie sędzią Sądu Najwyższego to jest wielka nobilitacja?

– Wydaje mi się, że dla każdego prawnika trafienie tam to był, i może nadal jest, szczyt marzeń.

„Był i może nadal jest”. Myśli pan, że pozycja sędziego Sądu Najwyższego już uległa dewaluacji?

– Zdecydowanie.

Dla mnie Sąd Najwyższy to było coś tak wielkiego, że aż nieosiągalnego. Zawsze też czytałem, analizowałem z punktu widzenia merytorycznego orzeczenia Sądu Najwyższego i nigdy nie było dla mnie większego autorytetu, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia problemów prawnych. Ale sytuacja, kiedy się nas przedstawia w tak fatalnym świetle, powoduje, że takie będzie powszechne nastawienie do sądownictwa w Polsce. Zresztą nie tylko, bo też do adwokatów, radców prawnych. A na końcu do państwa.

Jeżeli Sąd Najwyższy nie będzie miał autorytetu, a to jest ostatnia instancja, to nie bardzo sobie wyobrażam, jak to państwo w ogóle będzie funkcjonowało.

Teraz Sąd Najwyższy już nie jest ostateczną instancją, bo została wprowadzona instytucja skargi nadzwyczajnej.

– Bardzo niedobre rozwiązanie z punktu widzenia pewności prawa. Dlatego że w okresie przejściowym zezwala na wzruszenie prawomocnych orzeczeń nawet 20 lat wstecz.

Zupełna makabra. Co zresztą zauważyła i wyraziła wprost w stanowisku Komisja Europejska.

A jak pan myśli, o co w ogóle chodzi w tym, co PiS robi z sądownictwem w Polsce?

– Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem autorem tych pomysłów. Natomiast mogę to oceniać z perspektywy tego, co już się stało. Ale pamiętając o wszystkich zmianach, które zo-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.