WYDARZENIE, NA KTÓRE CZEKALIŚMY DŁUGO

ROZMAWIAMY Z MACIEJEM KAWULSKIM - WSPÓŁWŁAŚCICIELEM FEDERACJI KSW

KSW News - - News -

Poznań to jedna z kolebek MMA w Polsce, dlaczego dopiero teraz Federacja KSW debiutuje z galą w stolicy Wielkopolski?

Maciej Kawulski: – Poznañska Arena liczy sobie ju¿ ponad czterdzieoeci lat i wczeoeniej nie s¹dzilioemy, ¿e zorganizowanie tam naszego eventu jest w ogóle mo¿liwe. Po ostatnich sukcesach reprezentantów Poznania Borysa Mañkowskiego czy Mateusza Gamrota oraz udanej gali w innej stolicy polskiego MMA – Szczecinie, zdecydowalioemy, ¿e warto zrobiæ wszystko by daæ poznañskim kibicom wydarzenie, na które czekali tak d³ugo. W Poznaniu spotkalioemy siê równie¿ z du¿¹ przychylnooeci¹ w³adz miasta, bez których nie uda³oby nam siê zorganizowaæ gali. Dziêki owocnej wspó³pracy z prezydentem, ju¿ 21 lutego KSW zawita do miasta, w którym wiele lat zaczyna³o siê to, czego dzisiaj czêoeci¹ jest Federacja KSW.

Wspomniałeś o Borysie Mańkowskim i Mateuszu Gamrocie, to młode gwiazdy Federacji KSW, które po raz pierwszy są motorami napędowymi gali.

MK: – Myoelê, ¿e Borys swoim poprzednim rokiem i zwyciêstwami nad Saidovem i Zawad¹ udowodni³, ¿e jest gotowy na wielkie wyzwania i najwa¿niejsze walki. To m³ody i niezwykle zdolny zawodnik, przed którym widzimy znakomit¹ przysz³ooeæ. Na w³asnym terenie czeka go jednak nie lada wyzwanie w osobie Rosjanina Tsareva, który przyje¿d¿a do Poznania odebraæ jego pas. Jeoeli chodzi Gamrota, to jest to bez w¹tpienia jeden z najbardziej perspektywicznych zawodników w Polskim MMA, o którego rozwój dba sztab trenerski klubu Ankos Zapasy, a na którego my konsekwentnie stawiamy . Pamiêtajmy te¿, ¿e w g³ównych walkach KSW 30 zobaczymy te¿ powrót niepokonanej Karoliny Kowalkiewicz oraz bardzo ciekawy rewan¿ Aslambeka Saidova z Rafa³em Moksem. Dodatkowo kibice zobacz¹ te¿ dwóch innych reprezentantów Poznania, dysponuj¹cego nokautuj¹cym ciosem Micha³a W³odarka czy kolegê treningowego Borysa i „Gamera” £ukasza Rajewskiego.

Czy planujecie jeszcze jakieś atrakcje w Poznaniu.

MK: – Tradycyjnie w pi¹tek przed gal¹ odbêdzie siê wa¿enie, które odbêdzie siê o godzinie 16:00 do Sali Ziemia na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Planujemy du¿e wydarzenie dla wszystkich kibiców po³¹czone z prezentacj¹ gwiazd kolejnej gali KSW 31 oraz znakomite atrakcje dla naszych fanów: plakaty, autografy i wspólne zdjêcia z najwiêkszymi gwiazdami naszej organizacji. W trakcie gali zapraszamy te¿ kibiców do wspólnego ogl¹dania KSW 30 do Strefy Fana w klubie "12” Sports

BORYS SWOIM POPRZEDNIM ROKIEM I ZWYCIĘSTWAMI NAD SAIDOVEM I ZAWADĄ UDOWODNIŁ, ŻE JEST GOTOWY NA WIELKIE WYZWANIA I NAJWAŻNIEJSZE WALKI. TO NIEZWYKLE ZDOLNY ZAWODNIK, PRZED KTÓRYM WIDZIMY ZNAKOMITĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Bar & Restaurant przy ul. Bu³garskiej 17. Jeszcze przed startem wydarzenia pojawi¹ siê tam zawodnicy poznañskiej gali oraz nasze piêkne KSW girls.

Obecny rok zaczynacie od KSW 30 w Poznaniu, w przyszłym tygodniu ogłosicie KSW 31, a w październiku zadebiutujecie pierwszą galą poza granicami Polski. Czy to będzie kolejny przełomowy rok dla Federacji?

MK: – Bez w¹tpienia. W Polsce odwiedzilioemy ju¿ chyba wszystkie znacz¹ce hale, ale pierwsza gala w Londynie to bêdzie dla nas wyzwanie. Mimo, ¿e gala odbêdzie siê dopiero w czwartym kwartale 2015, ju¿ teraz mocno siê do niego przygotowuje Arena, Wembley, planujemy zorganizowaæ wielkie wydarzenie, które zadowoli zarówno Polaków mieszkaj¹cych na Wyspach jak i brytyjskich fanów MMA. Ju¿ wkrótce ujawnimy pierwsze szczegó³y.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.